SOLICITA INFORMACIÓN
Educación Magisterio Cultura foto 12

Curs D'Accés a la UOC I la Resta D'Universitats de Catalunya

> Cursos | Cursos de Educacion, Magisterio y Cultura | Cursos de Acceso a la Universidad |

Curs D'Accés a la UOC I la Resta D'Universitats de Catalunya
Online

Amb la intenció d afavorir laccés a la UOC de les persones més grans de 25 anys, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, amb el suport de la Fundació Enciclopèdia Catalana, ha impulsat el curs de preparació per a accedir tant als diferents estudis daquesta universitat, com de la resta de universitats de Catalunya.

La finalitat bàsica daquesta oferta de formació és que les persones que segueixen el programa assoleixin uns coneixements que els permetin superar les proves daccés i posteriorment integrar-se amb èxit en la comunitat universitària.

Temario CURS D'ACCÉS A LA UOC I LA RESTA D'UNIVERSITATS DE CATALUNYA

El pla destudis sestructura en atenció a les àrees en què sorganitza la prova daccés posterior i, per tant, diferencia unes assignatures comunes a tots els estudis i unes altres específiques, segons lopció triada, en funció dels estudis que es desitgin cursar.

El curs daccés ofereix als estudiants una assignatura addicional, Tècniques destudi. Lobjectiu daquesta assignatura és proporcionar a lestudiant les eines necessàries per facilitar laprenentatge tant de les assignatures pròpies del curs daccés com de la carrera, assajant tècniques que els ajudaran a estudiar. Métode premiat per la Unió Europea

La metodologia virtual de la UOC va obtenir el 1997 el premi Bangemmann Challenge a la millor iniciativa telemàtica europea en l apartat d'educació a distancia i lany 2000 va rebre el premi WITSA 2000 a la millor iniciativa digital mundial.

A més la UOC ha estat reconeguda amb el premi ICDE a la millor universitat virtual i a distancia del món.

Aplicacions del campus virtual

Relació: Conèixer i fer amistat amb els companys del mateix curs, xerrar informalment amb ells i

amb els consultors a la cafeteria virtual o als fòrums de les aules.

Comunicació: Bústia personal de correu electrònic per a connectar amb els consultors, amb els altres estudiants o amb qualsevol adreça externa del Campus i també per a connectar amb la gestió acadèmica.

Informació: Consultar els llibres disponibles a la biblioteca dàmbit universitari o accedir a adreces

dinterès a Internet.

Formació: Fer els exercicis proposats, treballar en grup, participar en debats sobre els temes del

curs, organitzar fòrums de discussió.

Assessorament: Sollicitar als consultors que aclareixin els dubtes sobre els temes estudiats.

Gestió: Realitzar tràmits de secretaria, sollicitar informació, consultar les notes...

Requisitos CURS D'ACCÉS A LA UOC I LA RESTA D'UNIVERSITATS DE CATALUNYA
Requisits daccés

Poden fer el curs daccés per a més grans de 25 anys els estudiants que reuneixin els següents requisits:
a) Tenir 25 anys abans de l1 doctubre de lany natural en què es realitza la prova daccés.
b) No haver aprovat el Batxillerat LOGSE o assimilats (COU).
c) No haver aprovat la Formació Professional de 2n grau, Modul Profesional 3, Cicle Formatiu de Grau Superior o asimilats, en el cas de graus en el cas de diplomatures i llicenciatures ha de ser duna especialitat concordant amb els estudis que es vol accedir.
d) No estar en possesió de cap altra titulació que permiti laccés a la universitat.
e) Haver pagat la matrícula corresponent.

CURSOS DESTACADOS DE CURS D'ACCÉS A LA UOC I LA RESTA D'UNIVERSITATS DE CATALUNYA


CURSO DE PREPARACIÓN PRUEBA DE ACCESO A MAYORES DE 25 AÑOS

Las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años se crearon para acercar la formación universitaria a aquellas personas que no poseen la titulación académica exigida pero quieren iniciar estudios universitarios.La UDIMA como uni...

CURSO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS

El curso se imparte en la modalidad presencial en nuestro centro de Barcelona.Las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años se crearon para acercar la formación universitaria a aquellas personas que no poseen la titulación ac...

CURSO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD UOC MAYORES 25 AÑOS

El Curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años prepara para superar las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, organizadas anualmente por las diferentes universidades públicas y privadas del Estado....

CURSO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 45 AÑOS

El curso se imparte en la modalidad presencial en nuestro centro de Barcelona.Las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 45 años se crearon para acercar la formación universitaria a aquellas personas que no poseen la titulación ac...

CURSO ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

El Curso Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio es semipresencial en Bilbao.El sistema educativo prevé una serie de pruebas para que las personas que no dispongan de las titulaciones o acreditaciones académicas exigidas para el acceso dire...

CURSO ACCESO AL GRADO SUPERIOR

Somos un centro especializado en la preparación de accesos y ciclos formativos, por lo que tendrás la mejor formación para aprobar todas las asignaturas.Te preparamos el curso de Acceso a Grado Superior, mediante clases presenciales en horario d...

CURSO PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS

El Curso Pruebas de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 Años es semipresencial en Bilbao.Las personas mayores de 25 años pueden acceder a cualquier Universidad española mediante la superación de unas pruebas específicas, sin tener que ...

CURSO ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS

Si quieres ir a la Universidad, pero no cumples requisitos, y necesitas aprobar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, prepárate con nosotros, ya que disponemos de profesores especializados con una larga trayectoria profesional...