SOLICITA INFORMACIÓN
Sanidad Salud foto 13

Oposiciones Analista de Laboratori de la Generalitat

Ruta: Cursos de Sanidad y Salud | Oposiciones de Enfermería |

A Distancia
Consultar Precio

Requisitos

Titulació i altres requisits

Titulació: FP II, branca química, tècnic superior en anàlisi i control, o qualsevol altre títol de nivell superior que contingui formació relacionada amb aquests àmbits (com els de Llicenciat en Químiques, Llicenciat en Tecnologies d'Aliments, Enginyer Químic, Bioquímic)
Nivell de català exigit: equivalent al certificat nivell B.

Descripción

Solo preparan alumnos de Catalunya

Temario 2017

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa

II. L'Administració pública. El dret administratiu

III Gestió de recursos humans.

IV Gestió econòmico-financera

Part específica:

Tema 1 Assegurament de la qualitat.

Tema 2 Validació de mètodes d'anàlisis.

Tema 3 Avaluació de la qualitat dels resultats analítics: materials de referència certificats, exercicis interlaboratoris i control de qualitat intern (mostres addicionades, duplicat de mostres i mostres cegues).

Tema 4 La traçabilitat als laboratoris.

Tema 5 Principis d'estadística aplicada als laboratoris.

Tema 6 Patrons, fases mòbils i reactius de laboratori.

Tema 7 Seguretat i salut en els laboratoris.

Tema 8 La seguretat i protecció de la salut en els laboratoris químics.

Tema 9 La seguretat en el maneig de mostres biològiques.

Tema 10 Transport de mostres biològiques.

Tema 11 La gestió dels residus als laboratoris.

Tema 12 Unitats internacionals de mesura.

Tema 13 Instal•lacions i materials d'ús als laboratoris.

Tema 14 Equips d'anàlisis. Inventari, ús, manteniment i calibratge.

Tema 15 La presa de mostres pel control oficial.

Tema 16 Preparació i conservació de mostres per anàlisis.

Tema 17 Medis de cultiu en microbiologia: tipus i aplicacions.

Tema 18 Tècniques bàsiques de cultiu de microorganismes: sembres i tipus d'inoculacions. Recompte i investigació.

Tema 19 Soques de col•lecció: soques de referència, soques de reserva i soques de treball.

Tema 20 Destil•lació: classes. Aparells i utillatges necessaris.

Tema 21 Dissolució. Precipitació. Filtració. Utillatge necessari.

Tema 22 Tipus de balances.

Tema 23 L'anàlisi gravimètrica. Fonaments. Tipus de gravimetries. Aplicacions analítiques.

Tema 24 L'anàlisi volumètrica. Fonaments.

Tema 25 Sistemes d'extracció i/o transformació d'analits. Extracció líquid-líquid. Sistemes d'extracció múltiple i accelerada. Eliminació d'interferències.

Tema 26 Evaporació. Dessecació. Incineració. Aparells i utillatges necessaris. Aplicacions analítiques.

Tema 27 La mesura del pH. Fonaments. PHmetre, descripció, ús, calibratge, verificació i manteniment.

Tema 28 Centrifugació. Decantació. Extracció. Aparells i utillatges necessaris. Aplicacions analítiques.

Tema 29 Cromatografia. Fonaments. Tipus: capa fina, gasos i líquids. Aplicacions analítiques.

Tema 30 Espectrofotometria ultraviolada-visible i infraroja. Fonament. Instrumentació. Aplicacions, tractament de les mostres i interpretació de les dades.

Tema 31 Espectrofotometria d'absorció atòmica i d'emissió de plasma. Fonament. Instrumentació. Aplicacions, tractament de les mostres i interpretació de les dades.

Tema 32 Mètodes d'immunoassaig. Fonaments. Característiques. Aplicació pràctica.

Tema 33 Tècniques de biologia molecular. Fonaments, descripció i aplicacions.

Tema 34 Laboratoris de prions.

Tema 35 Tècniques serològiques emprades als laboratoris de diagnòstic.

Descripció del procés selectiu

Primera prova:

1er exercici:

Test de 60 preguntes de la part general del temari.

2n exercici:

Examen de català si no s’acredita nivell B de català.

Segona prova:

1er exercici:

Desenvolupament per escrit de tres temes.

2n exercici:

Supòsit pràctic.

Tercera prova:

Examen de llengua castellana pels aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola.

Oposiciones relacionadas de OPOSICIONES ANALISTA DE LABORATORI DE LA GENERALITAT


CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN MARBELLA

Este Curso te prepara para trabajar en Clínicas, Hospitales privados, Centros sanitarios, Res...

OPOSICIONES AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Las Oposiciones Auxiliar de Enfermería se imparten de manera semipresencial en Bilbao.Servic...

MÁSTER DE ESPECIALIZACIÓN EN UNIDADES DE ENFERMERÍA

El Máster en Especialización en Unidades de Enfermería, es un Máster Onl...

CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA - ASISTENCIA Y CUIDADOS CLINICO - SANITARIOS

Desde mediados del siglo pasado, el sector médico ha trabajado para establecer los principios...

FP OFICIAL DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

En este curso aprenderás todo lo necesario para ejercer como auxiliar de enfermería y ejercer una pr...

CURSO DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Un vez superadas las pruebas oficiales, el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería te...

CURSO DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Ayudar a los demás, y hacer de eso tu trabajo es posible puedes hacerlo si tienes el tí...

OPOSICIONES AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO GALLEGO DE SALUD SERGAS

Mensualidades a tu Medida.Las Oposiciones a Auxiliar de Enfermería del Servicio Ga...