SOLICITA INFORMACIÓN
Sanidad Salud foto 17

Oposiciones Analista de Laboratori de la Generalitat

Ruta: Cursos de Sanidad y Salud | Oposiciones de Enfermería |

A Distancia
Consultar Precio

Requisitos

Titulació i altres requisits

Titulació: FP II, branca química, tècnic superior en anàlisi i control, o qualsevol altre títol de nivell superior que contingui formació relacionada amb aquests àmbits (com els de Llicenciat en Químiques, Llicenciat en Tecnologies d'Aliments, Enginyer Químic, Bioquímic)
Nivell de català exigit: equivalent al certificat nivell B.

Descripción

Solo preparan alumnos de Catalunya

Temario 2018

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa

II. L'Administració pública. El dret administratiu

III Gestió de recursos humans.

IV Gestió econòmico-financera

Part específica:

Tema 1 Assegurament de la qualitat.

Tema 2 Validació de mètodes d'anàlisis.

Tema 3 Avaluació de la qualitat dels resultats analítics: materials de referència certificats, exercicis interlaboratoris i control de qualitat intern (mostres addicionades, duplicat de mostres i mostres cegues).

Tema 4 La traçabilitat als laboratoris.

Tema 5 Principis d'estadística aplicada als laboratoris.

Tema 6 Patrons, fases mòbils i reactius de laboratori.

Tema 7 Seguretat i salut en els laboratoris.

Tema 8 La seguretat i protecció de la salut en els laboratoris químics.

Tema 9 La seguretat en el maneig de mostres biològiques.

Tema 10 Transport de mostres biològiques.

Tema 11 La gestió dels residus als laboratoris.

Tema 12 Unitats internacionals de mesura.

Tema 13 Instal•lacions i materials d'ús als laboratoris.

Tema 14 Equips d'anàlisis. Inventari, ús, manteniment i calibratge.

Tema 15 La presa de mostres pel control oficial.

Tema 16 Preparació i conservació de mostres per anàlisis.

Tema 17 Medis de cultiu en microbiologia: tipus i aplicacions.

Tema 18 Tècniques bàsiques de cultiu de microorganismes: sembres i tipus d'inoculacions. Recompte i investigació.

Tema 19 Soques de col•lecció: soques de referència, soques de reserva i soques de treball.

Tema 20 Destil•lació: classes. Aparells i utillatges necessaris.

Tema 21 Dissolució. Precipitació. Filtració. Utillatge necessari.

Tema 22 Tipus de balances.

Tema 23 L'anàlisi gravimètrica. Fonaments. Tipus de gravimetries. Aplicacions analítiques.

Tema 24 L'anàlisi volumètrica. Fonaments.

Tema 25 Sistemes d'extracció i/o transformació d'analits. Extracció líquid-líquid. Sistemes d'extracció múltiple i accelerada. Eliminació d'interferències.

Tema 26 Evaporació. Dessecació. Incineració. Aparells i utillatges necessaris. Aplicacions analítiques.

Tema 27 La mesura del pH. Fonaments. PHmetre, descripció, ús, calibratge, verificació i manteniment.

Tema 28 Centrifugació. Decantació. Extracció. Aparells i utillatges necessaris. Aplicacions analítiques.

Tema 29 Cromatografia. Fonaments. Tipus: capa fina, gasos i líquids. Aplicacions analítiques.

Tema 30 Espectrofotometria ultraviolada-visible i infraroja. Fonament. Instrumentació. Aplicacions, tractament de les mostres i interpretació de les dades.

Tema 31 Espectrofotometria d'absorció atòmica i d'emissió de plasma. Fonament. Instrumentació. Aplicacions, tractament de les mostres i interpretació de les dades.

Tema 32 Mètodes d'immunoassaig. Fonaments. Característiques. Aplicació pràctica.

Tema 33 Tècniques de biologia molecular. Fonaments, descripció i aplicacions.

Tema 34 Laboratoris de prions.

Tema 35 Tècniques serològiques emprades als laboratoris de diagnòstic.

Descripció del procés selectiu

Primera prova:

1er exercici:

Test de 60 preguntes de la part general del temari.

2n exercici:

Examen de català si no s’acredita nivell B de català.

Segona prova:

1er exercici:

Desenvolupament per escrit de tres temes.

2n exercici:

Supòsit pràctic.

Tercera prova:

Examen de llengua castellana pels aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola.

Oposiciones relacionadas de OPOSICIONES ANALISTA DE LABORATORI DE LA GENERALITAT


OPOSICIONES AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Las Oposiciones Auxiliar de Enfermería se imparten de manera semipresencial en Bilbao.Servic...

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MBA - ESPECIALIDAD EN GESTIÓN SANITARIA

El gasto sanitario total en España, como porcentaje del PIB, supone el 9,6%. El incremento de la esp...

CURSO DE SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS

El Curso Socorrismo y Primeros Auxilios es semipresencial en Bilbao....

CURSO DE AUXILIAR DE CLÍNICA EN GRANADA

Edisur, te ofrece realizar el curso de Auxiliar de Clínica que te permitirá acceder a ...

CURSO DE CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Somos una escuela especializada en Formación Profesional y sanidad, por este motivo nuestro índice d...

CURSO DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Un vez superadas las pruebas oficiales, el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería te...

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE UNIDADES DE ENFERMERÍA

Con el Master Universitario en Dirección y Gestión de Unidades de Enfermería de UNIR aprenderás desd...

FP GRADO MEDIO DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

El curso de auxiliar de enfermería a distancia de Master D te preparara para que consigas el título ...