SOLICITA INFORMACIÓN
Sanidad Salud foto 5
A Distancia
Consultar Precio

Requisitos

Titulació i altres requisits

Titulació: Estar en possessió del certificat d'estudis primaris, certificat d'escolaritat d'educació general bàsica, de l'acreditació d'escolarització (LOGSE), o equivalen.

Nivell de català exigit: Nivell A.

Descripción

Solo preparan alumnos de Catalunya

Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jornadas laborales que se hallan establecidas en horarios concretos

Descripció del procés selectiu

1er exercici:

Prova de coneixements del temari: Qüestionari tipus test.

2n exercici:

Consta de dues proves.

- Prova de coneixements de llengua catalana, en el cas de no acreditar català nivell A.

- Prova de coneixements de llengua castellana exclusivament per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

Temario 2018

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat

- Tema 1: La Constitució espanyola de 1978: drets i deures fonamentals.

- Tema 2: L'organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes: constitució i competències. Estatut d'Autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania.

II. L'empresa pública

- Tema 3: L'empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l'Institut Català de la Salut. La prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris.

III. Gestió de recursos humans

- Tema 4: L'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Principis generals i àmbit d'aplicació. Classificació del personal estatutari. Retribucions. Drets i deures.

- Tema 5: Adquisició, pèrdua i renúncia a la condició de personal estatutari fix. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat del personal.

- Tema 6: Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari.

- Tema 7: II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut. Sistemes d'incentivació i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment d'objectius. Polítiques d'ocupació i mesures de reordenació de la prestació assistencial i millores laborals.

- Tema 8: L'estatut bàsic de l'empleat públic. Àmbit d'aplicació. Principis generals. Afectació al règim jurídic del personal estatutari dels serveis de salut.

IV Prevenció de riscos laborals

- Tema 9: Conceptes bàsics en prevenció de riscos laborals. Els serveis de prevenció objectius, finalitats i funcions. Factors de risc específics del lloc de treball. Factors associats a la seguretat: electricitat, incendi i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Factors associats a la higiene: agents biològics, agents físics (radiacions ionitzants, radiacions no ionitzants i soroll), agents químics (desinfectants, residus, làtex). Factors associats a l'ergonomia: postures de treball, manipulació manual de càrregues, mobilització de malats, treballs d'oficina i pantalles de visualització de dades. Factors associats a la psicosociologia.

V. Organització del treball

- Tema 10: Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària. Atenció integral: personal, telefònica, escrita atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.

- Tema 11: Històries clíniques: concepte i confidencialitat. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Terminologia sanitària bàsica. Principals arrels, prefixos i sufixos que componen els termes mèdics i sanitaris.

- Tema 12: Primers auxilis. Actuacions en casos d'emergència: incendis. La mobilització i trasllat de malalts. Infeccions nosocomials: què són. Actuacions preventives bàsiques: rentat de mans, utilització de guants d'un sol ús, mesures d'higiene durant la mobilització i el trasllat de malalts, aïllament (tipus i precaucions universals), manipulació de mostres biològiques, segregació i eliminació de residus.

- Tema 13: Introducció a la informàtica. Ofimàtica bàsica. 1. Microsoft Word, nivell bàsic: elements de l'entorn Word, edició bàsica en Word, gestió de fitxers (obrir, guardar i crear nous documents). Plantilles. Formats de caràcter bàsics. Control d'alineació i sagnats. Format de paràgraf, espais i salts de línia. Vistes de pàgina. Opcions de revisió gramatical. Ortografia. Configurar la pàgina. Imprimir documents i configurar impressora. Marges i subratllat. 2. Microsoft Excel, nivell bàsic: l'entorn del programa Excel, cel·les, llibres (crear, guardar i recuperar llibres), rangs, files i columnes, cercar i reemplaçar, format de cel·la, format de pàgina i impressió, fulls i llibres, fórmules i funcions, finestres. 3. Navegació per Internet. Correu electrònic.

- Tema 14: Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa- efecte. L'acreditació del Departament de Salut: concepte. La certificació de qualitat: què és la norma ISO.

Oposiciones relacionadas de OPOSICIONES ZELADORS ICS


OPOSICIONES AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Las Oposiciones Auxiliar de Enfermería se imparten de manera semipresencial en Bilbao.Servic...

CURSO DE HIGIENE BUCODENTAL

Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, en 2015, el número de contratos acumulados r...

CURSO DE CELADOR

Si te gusta ayudar a los demás, y quieres trabajaren hospitales, clínicas o residencias, prepara el ...

CELADOR DEL SERVICIO DE SALUD DE MADRID (SERMAS)

Mensualidades a tu Medida.Celadores del SACYL1.ª UNIDAD DIDÁCTICATemas 1 al 6...

OPOSICIONES CELADOR VALENCIA

Oposiciones Celador Valencia, Preparación presencial e individual con profesores altamente cu...

OPOSICIONES CELADOR DEL SESCAM

Las Oposiciones a Celador del SESCAM son semipresenciales pero también se pueden realizar en modalid...

EL CELADOR EN EL ÁREA DE URGENCIAS

A través del temario de este curso, los alumnos se formarán en temas como la programac...

CELADORES DE INSTITUCIONES SANITARIAS

Al término del curso, el alumno habrá adquirido conocimientos y habilidades para efect...