Acceso a la Universidad foto 2
Curs D'Accés a la UOC I la Resta D'Universitats de Catalunya

Curs D'Accés a la UOC I la Resta D'Universitats de Catalunya

por UOC XTENDED STUDIES

  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: Online


Descripción

Amb la intenció d afavorir laccés a la UOC de les persones més grans de 25 anys, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, amb el suport de la Fundació Enciclopèdia Catalana, ha impulsat el curs de preparació per a accedir tant als diferents estudis daquesta universitat, com de la resta de universitats de Catalunya.

La finalitat bàsica daquesta oferta de formació és que les persones que segueixen el programa assoleixin uns coneixements que els permetin superar les proves daccés i posteriorment integrar-se amb èxit en la comunitat universitària.

🏅Acreditaciones que tiene el curso


Requisitos

Requisits daccés

Poden fer el curs daccés per a més grans de 25 anys els estudiants que reuneixin els següents requisits:

a) Tenir 25 anys abans de l1 doctubre de lany natural en què es realitza la prova daccés.

b) No haver aprovat el Batxillerat LOGSE o assimilats (COU).

c) No haver aprovat la Formació Professional de 2n grau, Modul Profesional 3, Cicle Formatiu de Grau Superior o asimilats, en el cas de graus en el cas de diplomatures i llicenciatures ha de ser duna especialitat concordant amb els estudis que es vol accedir.

d) No estar en possesió de cap altra titulació que permiti laccés a la universitat.

e) Haver pagat la matrícula corresponent.

Me parece un curso muy bueno, el maestro tiene buena gracia y el contenido es muy práctico.

GEMMA C.

Acceso a la UOC, Estudios Superiores

Temario

El pla destudis sestructura en atenció a les àrees en què sorganitza la prova daccés posterior i, per tant, diferencia unes assignatures comunes a tots els estudis i unes altres específiques, segons lopció triada, en funció dels estudis que es desitgin cursar.

El curs daccés ofereix als estudiants una assignatura addicional, Tècniques destudi. Lobjectiu daquesta assignatura és proporcionar a lestudiant les eines necessàries per facilitar laprenentatge tant de les assignatures pròpies del curs daccés com de la carrera, assajant tècniques que els ajudaran a estudiar.

Métode premiat per la Unió Europea

La metodologia virtual de la UOC va obtenir el 1997 el premi Bangemmann Challenge a la millor iniciativa telemàtica europea en l apartat d¿educació a distancia i lany 2000 va rebre el premi WITSA 2000 a la millor iniciativa digital mundial.

A més la UOC ha estat reconeguda amb el premi ICDE a la millor universitat virtual i a distancia del món.

Aplicacions del campus virtual

Relació: Conèixer i fer amistat amb els companys del mateix curs, xerrar informalment amb ells i

amb els consultors a la cafeteria virtual o als fòrums de les aules.

Comunicació: Bústia personal de correu electrònic per a connectar amb els consultors, amb els altres estudiants o amb qualsevol adreça externa del Campus i també per a connectar amb la gestió acadèmica.

Informació: Consultar els llibres disponibles a la biblioteca dàmbit universitari o accedir a adreces

dinterès a Internet.

Formació: Fer els exercicis proposats, treballar en grup, participar en debats sobre els temes del

curs, organitzar fòrums de discussió.

Assessorament: Sollicitar als consultors que aclareixin els dubtes sobre els temes estudiats.

Gestió: Realitzar tràmits de secretaria, sollicitar informació, consultar les notes...

Programas Relacionados Acceso a la Universidad

CURSO ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS (LOGSE)

¿No estarás pensando en volver a estudiar, retomar lo que no pudiste o no quisiste seguir? El Curso de Acceso Directo a la Universidad para mayores de 25 años de Master-D facilita el inicio de estudios universitarios a todos los interesados que abandonasen sus estudios por una u otra causa. El Art.53.5 de la Ley Orgánica...

CURSO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS

El curso se imparte en la modalidad presencial en nuestro centro de Barcelona. Las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años se crearon para acercar la formación universitaria a aquellas personas que no poseen la titulación académica exigida pero quieren iniciar estudios universitarios. El Curso de...

CURSO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD UOC MAYORES 25 AÑOS

El Curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años prepara para superar las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, organizadas anualmente por las diferentes universidades públicas y privadas del Estado. Requisitos de acceso Tienen derecho a presentarse a las pruebas de acceso...

CURSO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS

Cursosypostgrados.com te presenta el curso de preparación de las pruebas acceso Universidad Mayores de 25 años que imparte Novacenter y te capacita para poder acceder al mundo universitario y poder cursar la carrera que desees. Anualmente, las universidades convocan pruebas para poder acceder a estudiar la carrera que se...