SOLICITA INFORMACIÓN
Medio Ambiente foto 20
Curso de Agent Rural de la Generalitat de Catalunya
Se imparte en toda España / Online
Consultar Precio

Requisitos

Requisitos

- Ser espanyol, o tenir la nacionalitat dun estat membre de la Unió Europea.
- Tenir més de 18 anys i no haver arribat a ledat de jubilació forçosa.
- No patir malaltia o defecte físic que impedeixi lexecució de les seves funcions.
- No estar inhabilitat penalment per a lexercici de la funció pública.
- Estar en possessió del títol de graduat escolar, FP1 o equivalent.
- Estar en possessió del permís de conduir B.
- No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de lAdministració Pública.
- Acreditar el nivell B de Català.

Descripción

GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAcA, Només es preparen alumnes de Barcelona

Objectius:

Conèixer lestructura de la Constitució Espanyola, així com els drets i deures dels ciutadans. Conèixer les diferents Administracions Públiques incloses en lAdministració general de lestat. Analitzar les diferents normes jurídiques en matèria forestal vigents a Catalunya. Adquirir els coneixements necessaris en matèria de caça i pesca per al perfecte desenvolupament de les funcions de lagent rural: coneixement despècies , arts, legislació

Identificar les principals espècies animals i vegetals de Catalunya. Saber com sactua davant els incendis forestals: prevenció, extinció, anàlisi, posterior. Adquirir els coneixements bàsics sobre el treball de lagent rural, com les tècniques de repoblació, cubicació darbres, etc

Temario 2018

Tema 1

La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.

Tema 2

Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Tema 3

Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El President. El Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 4

L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

Tema 5

El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos: contingut bàsic.

Tema 6

Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 7

L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L'acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.

Tema 8

La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.

Tema 9

La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 10

El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

Tema 11

La planificació i la gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. L'oferta d'ocupació pública. Els plans d'ocupació. La provisió de llocs de treball. La promoció professional. Les relacions de llocs de treball.

Tema 12

Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.

Part específica del temari

Tema 13

Ecologia: definició. L'Agenda 21 a Catalunya. La protecció constitucional del medi ambient. Distribució constitucional i estatutària de competències. El Departament de Medi Ambient i Habitatge: competències i estructura.

Tema 14

El Cos d'Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Els seus drets, deures i incompatibilitats. Normativa reguladora.

Tema 15

El procediment administratiu sancionador: principis, incoació, tramitació i resolució. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, relatius a la protecció de la flora i fauna, i d'incendis forestals.

Tema 16

Normativa forestal estatal i autonòmica. Forests públiques i forests privades. Declaracions d'utilitat pública, ocupacions. Els plans tècnics de gestió forestal. Camins ramaders.

Tema 17

Aprofitaments forestals. Normativa catalana respecte al sector tofoner, la recollida i comercialització de la pinya del pi pinyer, l'obtenció del suro i del pelagrí i els aprofitaments forestals per a ús domèstic. L'activitat apícola a Catalunya: normativa catalana sobre aquest sector.

Tema 18

Espècies de flora protegides. Regulació del verd nadalenc, del comerç d'arbres de Nadal i del desarrelament d'arbres i arbustos. Normativa comunitària, estatal i autonòmica. Conservació dels hàbitats i de les espècies.

Tema 19

Els espais naturals protegits. Normativa estatal i autonòmica sobre els espais naturals: estructura i contingut. Espais naturals de protecció especial: figures existents. Els plans d'ordenació. El PEIN: normativa de declaració. Els plans especials de protecció. Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural: estructura i contingut.

Tema 20

Normativa reguladora de les activitats extractives i del procediment d'avaluació d'impacte ambiental.

Tema 21

L'Agència de Residus de Catalunya: funcions i estructura. La Llei de Residus de Catalunya. Normativa catalana en matèria de dejeccions ramaderes.

Tema 22

Normativa catalana en matèria de contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.

Tema 23

L'Agència Catalana de l'Aigua: funcions i estructura. Legislació en matèria d'aigües a Catalunya. Regulació del domini públic hidràulic.

Tema 24

L'activitat piscícola a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals. Els guardes de pesca fluvial. Les espècies de peixos d'aigües continentals a Catalunya: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica. Els crancs de riu. Piscifactories. Repoblacions. Aspectes sanitaris.

CURSOS DESTACADOS DE CURSO DE AGENT RURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA


MÁSTER EN GESTIÓN Y AUDITORIAS AMBIENTALES

Titulado por la Universidad de León y por la Universidad Europea del Atlántico. Master dirigido a li...

OPOSICIONES AYUDANTE TÉCNICO MEDIO AMBIENTE EN GRANADA

La preparación de esta oposición tiene como finalidad que los alumnos matriculados pue...

OPOSICIONES GUARDA FORESTAL EN GRANADA

A continuación te presentamos el programa: Oposiciones Guardia Forestal en GranadaLa ...

CURSO PREPARACIÓN OPOSICIÓN AGENTE FORESTAL PARA LA COMUNIDAD DE MADRID

El curso para preparar la oposicion de agente forestal para la comunidad de Madrid desarrolla el tem...

OPOSICIONES GUARDA FORESTAL

¿Quieres trabajar de Guarda Forestal? ¿Quieres conseguir un trabajo estable y bien rem...

OPOSICIONES GUARDA FORESTAL

Podrás preparar las Oposiciones a Guarda forestal de manera semipresencial en Bilbao.Con est...

OPOSICIONES DE AGENTE FORESTAL PARA LA CCAA DE ARAGÓN

¿Quieres un puesto de APN? Prepárate las oposiciones para agente de protección de la naturaleza y co...

OPOSICIONES AGENTE FORESTAL Y MEDIOAMBIENTAL

Mensualidades a tu Medida.Las Oposiciones Agente Forestal y Medioambiental se imparten en...