1. Oposiciones
  2. Oposiciones de Auxiliar Administrativo
  3. Oposiciones de Auxiliar Administrativo en Barcelona
  4. Curso Auxiliar Administratiu Universitat Barcelona

Curso de Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona

  • Lugar/Modalidad:

    Online, Semipresencial

  • Fechas:

    Modalidad Abierta

La Oposición también lo puedes hacer de forma presencial en toda España y modalidad ONLINE


Descripción

Todos los cursos se imparten de manera semipresencial y online.

GARANTIZAMOS TU PREPARACION HASTA QUE CONSIGAS TU PLAZA O TE DEVOLVEMOS EL 100 DE TU DINERO

✔ Requisitos Curso de Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona

- Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d¿algun dels Estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També podran ésser admesos els seus descendents, el cònjuge i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits pel la UE i ratificats per l¿Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d¿aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors, i els familiars de nacionals d¿altres estats quan així estigui previst en els tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya.

- Haver complert divuit anys i no superar l¿edat establerta per a la jubilació forçosa.

- Posseir el títol acadèmic de graduat escolar, graduat en educació secundària obligatòria, batxillerat elemental, formació professional de primer grau, tècnic auxiliar (LOGSE), o un d¿equivalent, o bé qualsevol altre de nivell superior. Els requisits acadèmics de titulació obtinguts a l¿estranger hauran d¿estar acompanyats de l¿ordre ministerial corresponent de reconeixement del títol expedit en aquests estats d¿acord amb el que preveu el Reial Decret 104/1988, de 29 de gener, sobre homologació i consolidació de títols i estudis estrangers d¿educació no universitària (BOE núm. 41, de 17 de febrer de 1988).

- Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l¿exercici de les funcions pròpies de les places convocades. Pel que fa a les persones disminuïdes, s¿atindran al que estableix el Decret 66/1999, de 9 de març.

Gestion Administrativa

Temario Curso de Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona 2022

- Estructura i contingut de la Constitució espanyola de 1978

- Estructura i contingut de lâEstatut dâAutonomia de Catalunya

- Els drets i deures fonamentals

- Lâ¿¿organització territorial de lâEstat

- Els principis dâ¿¿organització i actuació de les administracions públiques: eficàcia, jerarquia, descentralització, coordinació i submissió al dret

- Els òrgans de les administracions públiques segons la Llei del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

- Les fonts del dret públic: la llei i el reglament

- LâAutonomia Universitària

- Els principis generals de la Llei Orgànica dâUniversitats i la Llei dâUniversitats catalana

- Lâestatut de la Universitat de Barcelona

- Estructura, organització i òrgans de govern de la Universitat de Barcelona

- El procediment administratiu

- Lâacte administratiu

- El control de lâactivitat administrativa: recursos administratius i control jurisdiccional

- Anàlisi i disseny de documents administratius: sollicituds, certificats, anuncis, informes, resolucions i notificacions

- Els drets i deures dels ciutadans davant de lâAdministració Pública

- El sistema de funció pública i els drets i deures dels funcionaris públics

- Els principis generals dels contractes de les administracions públiques

- El contracte de treball en les administracions públiques

- La prevenció dels riscos laborals en les administracions públiques

Compartir en:
EL CURSO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIU UNIVERSITAT DE BARCELONA ESTA DE BAJA
TE MOSTRAMOS A CONTINUACIÓN CURSOS RELACIONADOS O PUEDES RELLENAR EL FORMULARIO Y TE ENVIAREMOS INFORMACIÓN DE OTROS PROGRAMAS ACTIVOS

También te pueden interesar estos Programas Destacados


Curso relacionado de MASTER D

Con el curso de Oposiciones de Auxiliar Administrativo de la Administración Pública que te ofrecemos en esta sección, adquirirás todos los conocimientos necesarios para poder presentarte a las oposiciones de auxiliar administrativo de cualquier organismo y localidad. De esta manera, con un único curso estarás preparado para


MASTER D

Pedir información

Formación relacionada