SOLICITA INFORMACIÓN
Administración Local y Autonómica foto 15
Barcelona / Online, Semipresencial
Consultar Precio

Requisitos

Requisitos

• Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’algun dels Estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També podran ésser admesos els seus descendents, el cònjuge i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits pel la UE i ratificats per l’Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors, i els familiars de nacionals d’altres estats quan així estigui previst en els tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya.

• Haver complert divuit anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

• Posseir el títol acadèmic de graduat escolar, graduat en educació secundària obligatòria, batxillerat elemental, formació professional de primer grau, tècnic auxiliar (LOGSE), o un d’equivalent, o bé qualsevol altre de nivell superior. Els requisits acadèmics de titulació obtinguts a l’estranger hauran d’estar acompanyats de l’ordre ministerial corresponent de reconeixement del títol expedit en aquests estats d’acord amb el que preveu el Reial Decret 104/1988, de 29 de gener, sobre homologació i consolidació de títols i estudis estrangers d’educació no universitària (BOE núm. 41, de 17 de febrer de 1988).

• Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades. Pel que fa a les persones disminuïdes, s’atindran al que estableix el Decret 66/1999, de 9 de març.

Descripción

Tots els cursos hi seran impartits de manera pressencial, semipressencial i online.

GARANTIZAMOS TU PREPARACION HASTA QUE CONSIGAS TU PLAZA O TE DEVOLVEMOS EL 100_ DE TU DINERO

Temario 2018

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.

2. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.

3. Organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.

4. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

5. La província en el règim local. Organització provincial. Competències.

6. El municipi. Organització municipal. Competències.

7. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La comarca. Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi.

8. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d’elaboració i aprovació.

9. La funció pública local.

10. Els béns de les entitats locals. Els contractes administratius a l’àmbit local. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l’Administració. Execució, modificació i suspensió. La revisió de preus. Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes.

11. Les hisendes locals i els seus pressupostos.

12. L’acte administratiu. Concepte. Classes. Eficàcia.

13. El procediment administratiu. L’expedient. Còmput de terminis. Fases del procediment. Recursos.

14. Funcionament dels òrgans col•legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats dels acords.

15. L’arxiu. Definició i funció de l’arxiu a l’Administració. Ordenació dels documents. Ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. El registre de documents.

16. Concepte i contingut dels documents propis de l’Administració: dictàmens, decrets, propostes de resolució, convenis, notificacions, informes, etc.

17. Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona.

18. La protecció de dades de caràcter personal. Obligació del seu compliment. Repercussió en l’àmbit local.

19. La Diputació de Barcelona: objectius que té plantejats en relació amb l’àmbit local. Principals polítiques d’assistència i d’assessorament.

20. Estadística: variables i freqüències. Sèries. Representació gràfica. Mesures de posició o mitjanes. Mesures de dispersió

CURSOS DESTACADOS DE CURSO DE AUXILIAR ADMINSTRATIU DIPUTACIO PROVINCIAL DE BARCELONA


OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO URBANISMO EN GRANADA

La preparación de esta oposición tiene por objeto que los alumnos matriculados puedan ...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Las Oposiciones Auxiliar Administrativo son semipresenciales en Bilbao.FUNCIONES...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO PATRONATOS EN GRANADA

La preparación de esta oposición tiene por objeto que los alumnos matriculados puedan ...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO

¿Quieres trabajar en Ayuntamientos o corporaciones locales realizando labores administrativas...

CURSO PREPARACIÓN OPOSICIÓN AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE CORPORACIONES LOCALES

¿Quieres un trabajo fijo para toda la vida? No te lo pienses más. Prepara con Master-D las oposicion...

AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMUNIDAD DE MADRID

Como auxiliares administrativos en Comunidad de Madrid las principales funciones serán tareas...

OPOSICIONES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Prepara el acceso de plazas 2012/2013 de auxiliar administrativo . Solo tienes que superar las oposi...

OPOSICIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO JCCM

El curso Online para las oposiciones de Auxiliar Administrativo JCCM te ayudará a conseguir l...