Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud foto 4

Curso de Auxiliars Administratius de L´institut Catala de la Salut

  1. Oposiciones de Sanidad y Salud
  2. /
  3. Oposiciones de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud
  4. /
  5. Curso Auxiliars Administratius Institut Catala Salut
  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: Online


Descripción

Solo se preparan alumnos de Barcelona

GARANTIZAMOS TU PREPARACION HASTA QUE CONSIGAS TU PLAZA O TE DEVOLVEMOS EL 100 POR CIENTO DE TU DINERO

Requisitos Curso de Auxiliars Administratius de L´institut Catala de la Salut

Requisitos

-Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

-Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

-Tenir el títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau, o qualsevol altre que sigui equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'u ANYS.n títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Ciència.

-Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.

-No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la Funció Pública en el seu estat d'origen.

Temario Curso de Auxiliars Administratius de L´institut Catala de la Salut 2019

Tema 1

Estructura de la Constitució espanyola de 1978.

Tema 2

Els drets i deures fonamentals constitucionals.

Tema 3

Principis generals de la Llei general de sanitat i de la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya.

Tema 4

Organització de l'Institut Català de la Salut.

Tema 5

Organització de la Divisió d'Atenció Hospitalària i de la Divisió d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut.

Tema 6

Drets i deures dels auxiliars administratius de la funció administrativa de les institucions sanitàries de la Seguretat Social gestionades per l'Institut Català de la Salut.

Tema 7

Funcions pròpies de la categoria d'auxiliar administratiu de la funció administrativa.

Tema 8

Els drets i deures del ciutadà enfront de l'Administració.

Programas Relacionados Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO OSAKIDETZA

¿Quieres trabajar en osakidetza de Auxiliar administrativo o Administrativo? ¿Conseguir un trabajo estable y bien remunerado? ¿Qué labores realizan los auxiliares administrativos en osakidetza? Los administrativos y auxiliares administrativos se encargan de las tareas simples relativas al trab...

OPOSICIONES AUXILIAR DE ENFERMERÍA OSAKIDETZA

¿Quieres trabajar en osakidetza de Auxiliar de Enfermería? ¿Conseguir un trabajo estable y bien remunerado? ¿Qué labores realizan los auxiliares de enfermería en osakidetza? El auxiliar de enfermería es el profesional sanitario encargado de proporcionar cuidados auxiliares...

OPOSICIONES TÉCNICO ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE SALUD

Las Oposiciones Técnico Especialista del Servicio de Salud son semipresenciales en Bilbao....

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SERMAS MADRID

Mensualidades a tu Medida. Auxiliar Administrativo del SERMAS 1.ª Unidad Didáctica Temas 1 al 9 Exámenes de Autoevaluación Examen de envío al centro 2.ª Unidad Didáctica Temas 10 al 18 (Parte Específica) Estatuto de Aut...