SOLICITA INFORMACIÓN
Administración Local y Autonómica foto 3

Curso de Tecnics Especialistes Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya

Online
Consultar Precio

Requisitos

Requisitos

-Nacionalitat espanyola, 18 anys i no superar edat jubilació forçosa.
-Títol de Batxillerat, FPII o equivalent.
-Capacitat necessària per a l'exercici de les funcion de les places convocades.
-No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració Pública.
-Els aspirants pel torn de promoció interna, a més dels requisits deuran ser funcionaris de la Generalitat de Catalunya Cos d'Auxiliars Tècnics, 2 anys d'antiguitat (o 5 anys i curs formació els que no tinguin titulació) i trobar-se en actiu.

Descripción

GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100_ DELS TEUS DINERS.

Solo se preparan alumnos de Barcelona

Temario 2018

PART GENERAL

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.

2. La Corona. Les Corts Generals: composició i atribucions del Congrés de Diputats i del Senat. El Govern. El Defensor del Poble.

3. El poder judicial: funcions i principis. L’organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

4. L’organització administrativa espanyola: l’Administració central, l’Administració autonòmica, l’Administració local i l’Administració institucional.

5. L’origen de la Generalitat de Catalunya.

6. Antecedents a l’Estatut vigent: la Mancomunitat de Catalunya.

7. La Generalitat de Catalunya durant la II República.

8. Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

9. Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El President. El Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

10. L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

11. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos: contingut bàsic.

12. Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.

13. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.

14. L’administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L’acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.

15. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.

16. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

17. Les formes d’activitat administrativa. El servei públic: concepte. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta.

18. El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col•lectiu únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

19. La planificació i la gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. L’oferta d’ocupació pública. Els plans d’ocupació. La provisió de llocs de treball. La promoció professional. Les relacions de llocs de treball.

20. Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques:

Tema 3. Les penes

1. Les penes al Codi Penal: concepte, classes, durada i efectes, en especial, les penes privatives de llibertat. 2. Alternatives a la presó: suspensió i substitució de les penes privatives de llibertat els treballs en benefici de la comunitat. 3. Les mesures de seguretat: concepte i classes. 4. L'extinció de la responsabilitat penal.

Tema 4. Els principals delictes

1. L'homicidi i les seves formes. 2. Les lesions. 3. Delictes vinculats a la violència de gènere i domèstica. 4. Delictes contra el patrimoni: el furt i els robatoris. 5. Delictes contra la salut pública: el tràfic de drogues.

Tema 5. Delictes contra l'Administració Pública

1. La prevaricació administrativa. 2. El suborn. 3. La malversació. 4. La desobediència. 5. Altres delictes contra l'Administració pública: l'omissió del deure de perseguir delictes infidelitat en la custòdia de documents i revelació de secrets abusos en l'exercici de la funció pública: la sol•licitació sexual.

Tema 6. Delictes contra l'Administració de justícia i contra les garanties constitucionals

1. El trencament de condemna. 2. Altres delictes contra l'Administració de Justícia: el fals testimoni, l'obstrucció a la justícia (incompareixença injustificada i coaccions i represàlies a persones que intervenen en els processos), l'omissió del deure d'impedir delictes o de promoure'n la persecució i l'encobriment. 3. Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals, en especial, els comesos en l'àmbit penitenciari.

Tema 7. Delictes contra l'ordre públic i altres delictes comesos en l'activitat penitenciària

1. L'atemptat. 2. Els delictes de resistència i de desobediència la falta de desobediència lleu i manca de respecte i de consideració deguda. 3. Tortures i altres delictes conta la integritat moral. 4. Falsedats documentals comeses per un funcionari públic.

Tema 8. Dret processal penal: aspectes generals

1. La jurisdicció penal els jutjats i els tribunals penals. 2 El procés penal: concepte, objecte i tipus. 3. Les parts en el procés penal els actes processals. 4. El procés penal com a garantia, especial referència al dret de defensa i a la presumpció d'innocència.

Tema 9. Els procediments penals

1. El procediment penal i les seves fases. 2. El diferents procediments penals: procediment ordinari, el procediment del tribunal jurat, el procediment abreujat, el judici de faltes i el procediment per l'enjudiciament ràpid. 3 Els recursos: concepte, classes i efectes, en especial, el recurs d'apel•lació i de cassació.

Tema 10. Le

CURSOS DESTACADOS DE CURSO DE TECNICS ESPECIALISTES SERVEIS PENITENCIARIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA


OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Te presentamos el programa de Oposiciones Auxiliar Administrativo Ayuntamientos dictado por Edisur....

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Las Oposiciones Auxiliar Administrativo son semipresenciales en Bilbao.FUNCIONES...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CORPORACIONES LOCALES EN GRANADA

La preparación de esta oposición tiene como finalidad que los alumnos matriculados pue...

CURSO OPOSICIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIU DE LES CORPORACIONS LOCALS

Aconseguir una ocupació fixa com funcionari de Corporacions Locals pot estar a labast de qualsevol ...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Mensualidades a tu Medida.El curso de preparación para las oposiciones de Auxiliar Admini...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Mensualidades a tu Medida.Algunas de las tareas que desarrollan los auxiliares administra...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CORPORACIONES LOCALES

Mensualidades a tu Medida.Modalidad SemipresencialAlgunas de las tareas que desar...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE UNIVERSIDAD

Mensualidades a tu Medida.El curso para prepara esta oposición se imparte en modalidad Se...