Prisiones foto 2

Curso de Tecnics Especialistes Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya

 1. Oposiciones
 2. /
 3. Oposiciones de Prisiones
 4. /
 5. Oposiciones de Trabajo Social
 6. /
 7. Curso Tecnics Especialistes Serveis Penitenciaris Generalitat Catalunya
 • Lugar/Modalidad:

  Modalidad: Online


Descripción

GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100_ DELS TEUS DINERS.

Solo se preparan alumnos de Barcelona

Requisitos Curso de Tecnics Especialistes Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya

Requisitos

-Nacionalitat espanyola, 18 anys i no superar edat jubilació forçosa.

-Títol de Batxillerat, FPII o equivalent.

-Capacitat necessària per a lâ¿¿exercici de les funcion de les places convocades.

-No estar inhabilitat per a lâ¿¿exercici de les funcions públiques ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de lâ¿¿Administració Pública.

-Els aspirants pel torn de promoció interna, a més dels requisits deuran ser funcionaris de la Generalitat de Catalunya Cos dâ¿¿Auxiliars Tècnics, 2 anys dâ¿¿antiguitat (o 5 anys i curs formació els que no tinguin titulació) i trobar-se en actiu.

Administracion Penitenciaria, Gestion Pnitenciaria

Temario Curso de Tecnics Especialistes Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya 2020

PART GENERAL

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.

2. La Corona. Les Corts Generals: composició i atribucions del Congrés de Diputats i del Senat. El Govern. El Defensor del Poble.

3. El poder judicial: funcions i principis. L¿organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

4. L¿organització administrativa espanyola: l¿Administració central, l¿Administració autonòmica, l¿Administració local i l¿Administració institucional.

5. L¿origen de la Generalitat de Catalunya.

6. Antecedents a l¿Estatut vigent: la Mancomunitat de Catalunya.

7. La Generalitat de Catalunya durant la II República.

8. Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de lâ¿¿Estatut dâ¿¿autonomia de Catalunya

9. Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El President. El Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

10. L¿organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

11. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos: contingut bàsic.

12. Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.

13. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.

14. L¿administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L¿acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.

15. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.

16. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

17. Les formes d¿activitat administrativa. El servei públic: concepte. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta.

18. El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l¿Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col¿lectiu únic del personal laboral de l¿Administració de la Generalitat de Catalunya.

19. La planificació i la gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. L¿oferta d¿ocupació pública. Els plans d¿ocupació. La provisió de llocs de treball. La promoció professional. Les relacions de llocs de treball.

20. Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques:

Tema 3. Les penes

1. Les penes al Codi Penal: concepte, classes, durada i efectes, en especial, les penes privatives de llibertat. 2. Alternatives a la presó: suspensió i substitució de les penes privatives de llibertat els treballs en benefici de la comunitat. 3. Les mesures de seguretat: concepte i classes. 4. Lâ¿¿extinció de la responsabilitat penal.

Tema 4. Els principals delictes

1. Lâ¿¿homicidi i les seves formes. 2. Les lesions. 3. Delictes vinculats a la violència de gènere i domèstica. 4. Delictes contra el patrimoni: el furt i els robatoris. 5. Delictes contra la salut pública: el tràfic de drogues.

Tema 5. Delictes contra lâ¿¿Administració Pública

1. La prevaricació administrativa. 2. El suborn. 3. La malversació. 4. La desobediència. 5. Altres delictes contra lâ¿¿Administració pública: lâ¿¿omissió del deure de perseguir delictes infidelitat en la custòdia de documents i revelació de secrets abusos en lâ¿¿exercici de la funció pública: la sol¿licitació sexual.

Tema 6. Delictes contra lâ¿¿Administració de justícia i contra les garanties constitucionals

1. El trencament de condemna. 2. Altres delictes contra lâ¿¿Administració de Justícia: el fals testimoni, lâ¿¿obstrucció a la justícia (incompareixença injustificada i coaccions i represàlies a persones que intervenen en els processos), lâ¿¿omissió del deure dâ¿¿impedir delictes o de promoureâ¿¿n la persecució i lâ¿¿encobriment. 3. Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals, en especial, els comesos en lâ¿¿àmbit penitenciari.

Tema 7. Delictes contra lâ¿¿ordre públic i altres delictes comesos en lâ¿¿activitat penitenciària

1. Lâ¿¿atemptat. 2. Els delictes de resistència i de desobediència la falta de desobediència lleu i manca de respecte i de consideració deguda. 3. Tortures i altres delictes conta la integritat moral. 4. Falsedats documentals comeses per un funcionari públic.

Tema 8. Dret processal penal: aspectes generals

1. La jurisdicció penal els jutjats i els tribunals penals. 2 El procés penal: concepte, objecte i tipus. 3. Les parts en el procés penal els actes processals. 4. El procés penal com a garantia, especial referència al dret de defensa i a la presumpció dâ¿¿innocència.

Tema 9. Els procediments penals

1. El procediment penal i les seves fases. 2. El diferents procediments penals: procediment ordinari, el procediment del tribunal jurat, el procediment abreujat, el judici de faltes i el procediment per lâ¿¿enjudiciament ràpid. 3 Els recursos: concepte, classes i efectes, en especial, el recurs dâ¿¿apel¿lació i de cassació.

Tema 10. Le

Programas Relacionados Trabajo Social en Servicios Sociales

CURSO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN SERVICIOS PENITENCIARIOS DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

CURSO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN SERVICIOS PENITENCIARIOS DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

La actividad penitenciaria tiene como fin primordial la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como la retención y custodia de los detenidos, presos y penados y la asistencia social de los internos, liberados y de sus familiares. El curso va dirigido a todo...

CURSO PREPARACION OPOSICION TECNICS ESPECIALISTES GENERALITAT CATALUNYA GRUP SERVEIS PENITENCIARIES

CURSO PREPARACION OPOSICION TECNICS ESPECIALISTES GENERALITAT CATALUNYA GRUP SERVEIS PENITENCIARIES

Has pensat en treballar a les institucions penitenciàries de Catalunya? Treballar a les presons és una bona opció per encaminar la teva carrera professional en un sector interessant. Master-D tajuda a aconseguir la teva plaça en el Cos de Tècnics dels Serveis Penitenciaris gràcies al seu curs preparatori de les oposicions...

OPOSICIONES AYUDANTE DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

OPOSICIONES AYUDANTE DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Prepárate para tener un empleo asegurado y bien remunerado como Ayudante de Instituciones Penitenciarias con Mensualidades a tu Medida, una garantía inestimable de estabilidad que hace posible que vivas con tranquilidad, el curso para preparar esta oposición se imparte en modalidad semipresencial. Los ayudantes de Institu...

CURSO PREPARACION OPOSICIONES AYUDANTE DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

CURSO PREPARACION OPOSICIONES AYUDANTE DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Aprueba las oposiciones de instituciones penitenciarias con la ayuda de Master-D. Ponemos a tu alcance todos los medios disponibles para que superes con éxito las oposiciones de instituciones penitenciarias. En 2.011 se han convocado 60 plazas para las oposiciones penitenciarias. ¡Obtén tu plaza este año! PONEMOS A...