Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud foto 3

Oposiciones Administratiu de L'Institut Català de la Salut Ics

  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: A Distancia


Descripción

Solo preparan alumnos de Catalunya

Requisitos Administratiu de L'Institut Català de la Salut Ics

Titulació: Estar en possessió del títol acadèmic de batxillerat, o equivalent, d’acord amb el que preveu l’article 4 de l’ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny (BOE núm. 146, de 17.6 2009), o qualsevol altre de nivell superior.

Temario Oposiciones Administratiu de L'Institut Català de la Salut Ics 2020

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat.

Tema 1: La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals.

Tema 2: Les Corts Generals. L'organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes. El finançament de les comunitats autònomes.

Tema 3: Estatut d'autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania.

II. Administració Pública. Formes de govern i d'administració. L'empresa pública. El dret administratiu.

Tema 4: Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya.

Tema 5: L'empresa pública Institut Català de la Salut.

Tema 6: L'administració pública: concepte i principis.

Tema 7: L'acte administratiu: concepte i classes.

Tema 8: El procediment administratiu. Fases del procediment administratiu. Els terminis administratius.

Tema 9: Els recursos administratius. Concepte i classes.

Tema 10: Els contractes del sector públic.

III. Àrea de recursos humans.

Tema 11: L'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

Tema 12: Classificació del personal estatutari.

Tema 13: J ornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari.

Tema 14: Adquisició, pèrdua i renúncia a la condició de personal estatutari fix. Provisió, selecció i promoció interna.

Tema 15: II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

Tema 16: El sistema espanyol de la Seguretat Social.

Tema 17: La constitució de la relació jurídica d'assegurament.

Tema 18: L'estatut bàsic de l'empleat públic. Àmbit d'aplicació. Principis generals. Afectació al règim jurídic del personal estatutari dels serveis de salut.

IV. Àrea econòmica i financera.

Tema 19: La comptabilitat pública. Conceptes generals.

Tema 20: El pressupost de l'Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya.

Tema 21: Execució del pressupost de l'Institut Català de la Salut.

V. Prevenció de riscos laborals.

Tema 22: El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: principis generals. El Reglament dels serveis de prevenció.

Tema 23: Especial referència a l'àmbit de la Funció Pública a Catalunya.

VI. Organització del treball i sistemes d'informació.

Tema 24: Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica a Catalunya.

Tema 25: Ofimàtica: bases de dades. Tractament de textos. Fulls de càlcul. Presentacions electròniques. Internet. Intranet. Correu electrònic.

Tema 26: Organització, mètode de treball i els circuits administratius. El treball en equip. Els serveis d'informació administrativa. Cartes de serveis.

Tema 27: Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Drets i deures de la persona usuària. Atenció integral.

Tema 28: Recepció i registre de documents. Organització del documents administratius. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents.

Tema 29: Redacció de documents administratius i tipologia de documents. Terminologia sanitària:. Terminologia de proves diagnòstiques.

Descripció del procés selectiu

Primer exercici

Consistirà en la resolució d’un qüestionari tipus test relatiu al contingut del temari El valor màxim d’aquest exercici és de 20 punts, havent d'obtenir 10 sobre 20 per superar-lo.

Segon exercici

Consta de dues proves:

- Prova de coneixements de llengua catalana: Queden excempts els aspirants que tinguin el nivell C

- Segona prova (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la naciona-litat espanyola): És la prova de coneixements de llengua castellana.

Tercer exercici

Consisteix en la resolució d’un qüestionari tipus test relatiu al contingut del tema 25. El valor màxim d’aquest exercici és de 10 punts.

Programas Relacionados Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud

TÉCNICO SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIAS

Estudiando el ciclo de Grado Superior de Documentación y Administración Sanitarias obtendrás los conocimientos necesarios para incorporarte como administrativo/a en el sistema sanitario. Que Aprenderás? A través de esta titulación oficial y homologada aprenderás a elaborar y tramitar documentos propios de l...

OPOSICIONES A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SANIDAD

Prepara las oposiciones Auxiliar Administrativo Sanidad para convertirte en Auxiliar Administrativo del Servicio de Salud de las diferentes Comunidades Autónomas. De este modo, obtendrás un puesto fijo en la administración pública. En Campus Training te ayudamos a conseguir tu objetivo con amplias ventajas para que obtene...

CURSO PREPARACIÓN OPOSICIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE SALUD

Trabajar como auxiliar administrativo tiene una gran variedad de salidas profesionales, sobre todo en los distintos organismos públicos. Ahora puedes ser auxiliar administrativo en la sanidad pública y disfrutar de todas las ventajas de ser funcionario si apruebas las oposiciones de auxiliar administrativo de servicios de la sal...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO OSAKIDETZA

¿Quieres trabajar en osakidetza de Auxiliar administrativo o Administrativo? ¿Conseguir un trabajo estable y bien remunerado? ¿Qué labores realizan los auxiliares administrativos en osakidetza? Los administrativos y auxiliares administrativos se encargan de las tareas simples relativas al trab...