SOLICITA INFORMACIÓN
Administración Local y Autonómica foto 9
A Distancia
Consultar Precio

Requisitos

Titulació i altres requisits

Titulació: ESO, Tècnic LOGSE o equivalent, Graduat Escolar, F.P. I
Nivell de català exigit:: equivalent al certificat català nivell B
Posseir el permís de conduir de la classe B
Informació complementària: Funcions de la categoria d'agent auxiliar del Cos d'Agents Rurals:
Vigilància, inspecció i col•laboració en la gestió de les matèries d'espais naturals protegits, tant terrestres com marítims, reserves de caça i pesca, lluita contra les pràctiques furtives, prevenció, vigilància, detecció i investigació d'incendis forestals, patrimoni forestal, forests declarades d'utilitat pública, camins ramaders, flora i fauna silvestres, recursos forestals, cinegètics, piscícoles i marins protegits, protecció dels animals, activitats extractives, impactes ambientals, accés al medi natural.

Descripción

Solo preparan alumnos de Catalunya

Temario 2018

Part general del temari

Tema 1 La Constitució espanyola de 1978

Tema 2 L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006

Tema 3 Institucions de la Generalitat de Catalunya.

Tema 4 L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya.

Tema 5 Configuració de la Unió Europea.

Tema 6 L'Administració pública: concepte i principis.

Tema 7 La revisió dels actes en via administrativa.

Tema 8 La responsabilitat de les administracions públiques. Tema 9 El personal al servei de les administracions públiques.

Tema 10 Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.

Part específica del temari

Tema 11 La protecció constitucional del medi ambient.

Tema 12 El cos d'Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Els seus drets, deures i règim disciplinari. Normativa reguladora.

Tema 13 El procediment administratiu sancionador: principis, incoació, tramitació i resolució. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, relatius a la protecció de la flora i fauna, i els incendis forestals.

Tema 14 Normativa forestal estatal i autonòmica: estructura i contingut. Forests públiques i forests privades. Els plans tècnics de gestió forestal.

Tema 15 Aprofitaments forestals.

Tema 16 Preservació de la flora protegida. Espècies protegides: normativa catalana. Arbres d'interès local i comarcal i monumentals.

Tema 17 Mesures de prevenció d'incendis forestals.

Tema 18 Els voluntaris forestals del medi natural i la seva normativa. Les agrupacions de defensa forestal: constitució i regulació.

Tema 19 Els espais naturals protegits.

Tema 20 Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural.

Tema 21 Normativa catalana reguladora de les activitats extractives i del procediment d'avaluació d'impacte ambiental. La Llei d'intervenció integral de l'Administració ambiental.

Tema 22 La Llei de residus de Catalunya.

Tema 23 Legislació bàsica en matèria d'aigües.

Tema 24 L'activitat piscícola a Catalunya.

Tema 25 L'activitat cinegètica a Catalunya.

Tema 26 El Reglament d'armes: tipus d'armes i llicències. Tinença i ús d'armes. Guies de tinença.

Tema 27 Fauna protegida. Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya: estructura i contingut. Establiments de venda d'animals i nuclis zoològics. Regulació de la fauna exòtica i autòctona. Centres de recuperació de fauna.

Tema 28 Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Divisió comarcal de Catalunya.

Descripció del procés selectiu

Primera prova:

1er exercici:

Qüestionari- test de 100 preguntes

40 preguntes de la part General del temari

60 preguntes de la part Específica.

2n exercici:

Supòsits pràctics. Resolució per escrit de 2 supòsits pràctics a escollir entre tres proposats sobre matèries referents a la part específica del temari.

Segona prova:

Coneixements de llengua catalana, en el cas de no acreditar nivell B de català.

Tercera prova:

Exercicis físics. Consta de cinc exercicis físics: tracció general, flexió de braços, cursa llançadora, circuit d'agilitat i natació

Quarta prova:

Prova d'adequació psicoprofessional, personalitat i entrevista.

Perfil professional: consistirà a respondre un test psicotècnic de determinació del perfil professional de l'aspirant en relació amb les tasques, les funcions i l'entorn propi del Cos d'Agents Rurals, orientat a avaluar l'adequació de les característiques de l'aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar en el lloc de treball.

Personalitat: consistirà a resoldre una sèrie de qüestions orientades a avaluar els trets de la personalitat de l'aspirant, així com la seva adaptació personal i social, orientades a detectar trets psicopatològics o alteracions de la personalitat que dificultin o impossibilitin l'exercici de les funcions d'agent auxiliar.

Entrevista: contrastarà i ampliarà el resultat de les subproves anteriors, i serà un sistema per a garantir l'adequació de la persona al lloc de treball.

Cinquena prova:

Coneixements de llengua castellana per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

CURSOS DESTACADOS DE OPOSICIONES AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA


OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Las Oposiciones Auxiliar Administrativo son semipresenciales en Bilbao.FUNCIONES...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Te presentamos el programa de Oposiciones Auxiliar Administrativo Ayuntamientos dictado por Edisur....

OPOSICIONS DE AGENT AUXILIAR RURAL PARA LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Si t’agrada la natura, ara pots aconseguir una feina fixa i ben remunerada a Catalunya com a agent a...

CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIÓN AGENTS RURALS PARA LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El Cos dAgents Rurals de la Generalitat de Catalunya es va crear en 1986 i és lúnic collectiu profes...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO URBANISMO EN GRANADA

La preparación de esta oposición tiene por objeto que los alumnos matriculados puedan ...

OPOSICIONES SUBALTERNO URBANISMO

La preparación de esta oposición tiene como finalidad que los alumnos matriculados puedan superar de...

OPOSICIONES SUBALTERNO AYUNTAMIENTOS DE GRANADA

La preparación de esta oposición tiene como objetivo que los alumnos matriculados pued...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO PATRONATOS EN GRANADA

La preparación de esta oposición tiene por objeto que los alumnos matriculados puedan ...