SOLICITA INFORMACIÓN
Sanidad Salud foto 17
A Distancia
Consultar Precio

Requisitos

Titulació i altres requisits

Titulació: Diplomat universitari en infermeria o ajudant tècnic sanitari.
Nivell de català exigit: Nivell C de català

Descripción

Solo preparan alumnos de Catalunya

Temario 2018

Temari Legislatiu

Tema 1 El Servei Català de la Salut.

Tema 2 Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: drets i deures.

Tema 3 El pla de Salut.

Tema 4 Orientació comunitària a l’APS.

Tema 5 Els programes de salut en l’àmbit de l’Atenció Primària.

Tema 6 Política de qualitat.

Tema 7 Centre i equip d’atenció primària: definicions, activitats i organització.

Temari específic

Tema 8 Estadística descriptiva i inferencial. Aplicacions sanitàries.

Tema 9 Epidemiologia i APS. Tipus d'estudis, indicadors. Mesures en epidemiologia.

Tema 10 Investigació en APS.

Tema 11 Educació sanitària. Elements generals de l'educació sanitària en AP.

Tema 12 Principis de dietètica aplicada.

Tema 13 Entrevista clínica.

Tema 14 Sistemes de registre en AP.

Tema 15 Higiene laboral. Riscos professionals.

Tema 16 Immunitzacions sistemàtiques i no sistemàtiques.

Tema 17 Cribratges i exàmens de salut.

Tema 18 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia en Atenció primària, secundària i terciària.

Tema 19 Factor de risc a les diferents etapes vitals.

Tema 20 Models conceptuals d'infermeria.

Tema 21 Procés d'atenció d'infermeria. Concepte i metodologia.

Tema 22 Diagnòstics infermers (NANDA).

Tema 23 Programa d'atenció al nen i adolescent sa. Organització i activitats.

Tema 24 Atenció d’infermeria en Atenció Primària de Salut al nen i a l’adolescent en les principals malalties que els afecten.

Tema 25 Característiques de les etapes evolutives a la infància i adolescència.

Tema 26 Alimentació i nutrició a la infància i adolescència.

Tema 27 Risc de lesions a la infància i adolescència.

Tema 28 La càries dental.

Tema 29 Salut escolar.

Tema 30 Aspectes generals de les malalties de transmissió sexual.

Tema 31 Salut mental en l'Atenció Primària de Salut.

Tema 32 Atenció de les drogodependències en l'Atenció Primària de Salut.

Tema 33 Tabaquisme en l'Atenció Primària de Salut.

Tema 34 Consum excessiu d'alcohol.

Tema 35 VIH (SIDA).

Tema 36 Obesitat.

Tema 37 La hipertensió arterial (HTA).

Tema 38 Malaltia pulmonar obstructiva crònica.

Tema 39 Diabetis mellitus.

Tema 40 Urgències, emergències i situacions crítiques.

Tema 41 Característiques del procés d'envelliment: físiques, psíquiques i socials.

Tema 42 Seguiment i actuació en les alteracions que es produeixen en el procés d'envelliment (Alzheimer i demències).

Tema 43 Principals patologies cròniques. Valoració específica al domicili: malalt, cuidadors, entorn físic riscos a la llar.

Tema 44 Malalt terminal. Cures pal•liatives i procés de dol.

Descripció del procés selectiu

Fase Oposició:

1er exercici:

Consistirà en la resolució d’un test i/o supòsits pràctics relatius al contingut del temari.

2n exercici:

Primera prova: coneixements de llengua catalana, en el cas de no acreditar nivell C.

Segona prova: coneixements de llengua castellana.(Exclusivament per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola)

Fase Concurs:

El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits aportats per les persones que hagin superat l'oposició,

El valor obtingut d'aquesta manera serà la puntuació del concurs.

En cap cas la puntuació obtinguda en el concurs de mèrits podrà ser aplicada per superar l'oposició.

CURSOS DESTACADOS DE OPOSICIONES ATS - DI ATENCIÓ PRIMÀRIA ICS


OPOSICIONES AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Las Oposiciones Auxiliar de Enfermería se imparten de manera semipresencial en Bilbao.Servic...

MÁSTER EN ESTUDIOS BIOLÓGICO - NATURISTAS

Titulado por la Universidad Europea del Atlántico, Esta orientado a Licenciados y Diplomados...

CURSO DE AUXILIAR DE CLÍNICA EN GRANADA

Edisur, te ofrece realizar el curso de Auxiliar de Clínica que te permitirá acceder a ...

CURSOS PREPARACIÓN OPOSICIÓN ENFERMERÍA DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

La metodologia del curso para preparacion de la oposicion de enfermeria de instituciones penitencia...

FP OFICIAL DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

En este curso aprenderás todo lo necesario para ejercer como auxiliar de enfermería y ejercer una pr...

CURSO DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Edisur, te ofrece realizar el curso de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería que te permitirá...

CURSO DE CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Somos una escuela especializada en Formación Profesional y sanidad, por este motivo nuestro índice d...

FP GRADO MEDIO DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

El curso de auxiliar de enfermería a distancia de Master D te preparara para que consigas el título ...