SOLICITA INFORMACIÓN
Sanidad Salud foto 4
A Distancia
Consultar Precio

Requisitos

Titulació i altres requisits

Titulació: Diplomat universitari en infermeria o ajudant tècnic sanitari.
Nivell de català exigit: Nivell C de català

Descripción

Solo preparan alumnos de Catalunya

Descripció del procés selectiu

Fase Oposició:

1er exercici:

Consistirà en la resolució d'un qüestionari tipus test relatiu al contingut del temari.

2n exercici:

El segon exercici consta de dues proves.

Primera prova: Examen de coneixements de llengua catalana en el cas de no acreditar nivell C.

Segona prova: Examen de coneixements de llengua castellana (Exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola)

Fase Concurs:

Barem de mèrits de la categoria DUI/ATS per a la fase de concurs oposició

1- Formació universitària (fins a un màxim de 0,50 punts)

Per cada matrícula d’honor: 0,10 punts.

2- Formació de postgrau i de perfeccionament professional (fins a un màxim de 17,50 punts)

3- Experiència professional (fins a un màxim de 20,00 punts)

4- Altres activitats (fins a un màxim de 10 punts)

5- Coneixements de llengua catalana

Temario 2018

Normativa legal administrativa

Tema 1 El Servei Català de la Salut. L’Institut Català de la Salut. Estructura directiva de les institucions hospitalàries.

Tema 2 Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: drets i deures.

Tema 3 El Pla de Salut de Catalunya. Principis generals i específics per a aquesta categoria.

Tema 4 El programa “Vida als anys”. Centres sociosanitaris, PADES, UFISS, objectius. Coordinació i suport en l’atenció hospitalària.

Organització de l’atenció hospitalària. Conceptes generals

.

Tema 5 Anàlisi de la situació de salut, diagnòstic i priorització.

Tema 6 Objecte i aplicacions de l’epidemiologia. Classificació dels estudis.

Tema 7 Models d’infermeria. Atenció de la infermeria a les necessitats del malalt seguint un model.

Tema 8 Metodologia de planificació de les cures d’infermeria.

Tema 9 Avaluació i garantia de qualitat. Metodologia. Acreditació dels centres.

Tema 10 Aspectes ètics i legals de les atencions d’infermeria.

Tema 11 Cures d’infermeria als malalts hospitalitzats.

Protocols i procediment d’infermeria hospitalària.

Tema 12 La infecció nosocomial. Prevenció i intervencions.

Tema 13 Educació sanitària durant el procés d’hospitalització.

Tema 14 Atenció d’infermeria en el procés preoperatori, transoperatori i postoperatori.

Tema 15 Atenció d’infermeria al malalt amb problemes medicoquirúrgics respiratoris.

Tema 16 Atenció d’infermeria al malalt amb problemes medicoquirúrgics cardiovasculars.

Tema 17 Atenció d’infermeria al malalt amb problemes digestius.

Tema 18 Atenció d’infermeria al malalt amb problemes renals i de vies urinàries.

Tema 19 Atenció d’infermeria al malalt amb problemes neurològics.

Tema 20 Atenció d’infermeria al malalt amb problemes hematològics.

Tema 21 Atenció d’infermeria al malalt amb problemes traumatològics.

Tema 22 Atenció d’infermeria al malalt amb problemes oftalmològics, otorinolaringològics.

Tema 23 Atenció d’infermeria al malalt oncològic.

Tema 24 Atenció d’infermeria al nen malalt. Períodes de la infància. Malalties més comunes. Cirurgia pediàtrica. Procediments: dietes, administració de fàrmacs. Cures d’infermeria i educació sanitària.

Tema 25 Atenció d’infermeria al malalt amb problemes de salut mental. Malalties més comunes. Cures d’infermeria i educació sanitària.

Problemes de salut específics

Tema 26 Atenció d’infermeria al malalt amb al•lèrgies.

Tema 27 Atenció d’infermeria al malalt amb hepatitis.

Tema 28 Atenció d’infermeria al malalt amb sida.

Tema 29 Atenció d’infermeria al malalt diabètic.

Tema 30 Atenció d’infermeria al malalt drogodependent.

Tema 31 Atenció d’infermeria al malalt cremat.

Tema 32 Atenció d’infermeria al malalt trasplantat.

Tema 33 Atenció d’infermeria al malalt amb dolor.

Tema 34 Atenció d’infermeria al malalt crític.

Tema 35 Atenció d’infermeria al malalt geriàtric.

Protocols específics

Tema 36 Dietes terapèutiques.

Tema 37 Nutrició parenteral i enteral.

Tema 38 Úlceres per decúbit.

Tema 39 Administració de fàrmacs.

Tema 40 Hematoteràpia.

Tema 41 Reanimació cardiopulmonar i ventilació mecànica.

CURSOS DESTACADOS DE OPOSICIONES ATS - DI HOSPITALÀRIA ICS


OPOSICIONES AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Las Oposiciones Auxiliar de Enfermería se imparten de manera semipresencial en Bilbao.Servic...

ESPECIALIDAD EN NUTRICION DEPORTIVA - UNIVERSIDAD DE CADIZ

A continuación te presentamos el programa: Especialidad en Nutrición Deportiva-Universidad de Cádiz...

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Completo curso de Auxiliar de Enfermería con el que te convertirás en todo un profesio...

CURSO DE AUXILIAR DE CLÍNICA EN GRANADA

Edisur, te ofrece realizar el curso de Auxiliar de Clínica que te permitirá acceder a ...

CURSO DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Edisur, te ofrece realizar el curso de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería que te permitirá...

CURSO DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Un vez superadas las pruebas oficiales, el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería te...

CURSO PREPARATORIO A ENFERMERO INTERNO RESIDENTE

¿Quieres trabajar como enfermero interno residente ? Si eres diplomado en enfermería y quieres hacer...

FP GRADO MEDIO DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

El curso de auxiliar de enfermería a distancia de Master D te preparara para que consigas el título ...