1. Oposiciones
  2. Oposiciones de Auxiliar Administrativo
  3. Oposiciones de Auxiliar Administrativo a Distancia
  4. Oposiciones Auxiliars Administratius Diputacio Provincial Barcelona
Auxiliar Administrativo Local foto 4

Oposiciones Auxiliars Administratius de la Diputació Provincial de Barcelona

  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: A Distancia


Descripción

Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jornadas laborales que se hallan establecidas en horarios concretos.

Requisitos Auxiliars Administratius de la Diputació Provincial de Barcelona

Resquisits

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

b) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de demostrar coneixements suficients de castellà i català s¿exigirà la superació de proves amb aquesta finalitat.

c) Haver complert divuit anys i no excedir l¿edat de jubilació forçosa.

d) Estar en possessió del títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent.

Els/les aspirants estrangers han d¿estar en possessió d¿algun dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.

e) El compliment de les condicions específiques per a l¿exercici de les funcions s¿entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l¿exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir, i a les condicions que puguin determinar cadascuna de les bases específiques de les convocatòries.

Academias, Educación a Distancia, Jornadas Laborales, Administrativo de Comunidades Autónomas

Temario Oposiciones Auxiliars Administratius de la Diputació Provincial de Barcelona 2021

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.

2. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.

3. Organització territorial de l¿Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.

4. L¿Estatut d¿Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

5. La província en el règim local. Organització provincial. Competències.

6. El municipi. Organització municipal. Competències.

7. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La comarca. Entitats d¿àmbit territorial inferior al municipi.

8. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d¿elaboració i aprovació.

9. La funció pública local.

10. Els béns de les entitats locals. Els contractes administratius a l¿àmbit local. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l¿administració. Execució, modificació i suspensió. La revisió de preus. Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes.

11. Les hisendes locals i els seus pressupostos.

12. L¿acte administratiu. Concepte. Classes. Eficàcia.

13. El procediment administratiu. L¿expedient. Còmput de terminis. Fases del procediment. Recursos.

14. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats dels acords.

15. L¿arxiu. Definició i funció de l¿arxiu a l¿administració. Ordenació dels documents. Ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. El registre de documents.

16. Concepte i contingut dels documents propis de l¿administració: dictàmens, decrets, propostes de resolució, convenis, notificacions, informes, etc.

17. Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona.

18. La protecció de dades de caràcter personal. Obligació del seu compliment. Repercussió en l¿àmbit local.

19. La Diputació de Barcelona: objectius que té plantejats en relació amb l¿àmbit local. Principals polítiques d¿assistència i d¿assessorament.

20. Estadística: variables i freqüències. Sèries. Representació gràfica. Mesures de posició o mitjanes. Mesures de dispersió