SOLICITA INFORMACIÓN
Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad foto 15
A Distancia
Consultar Precio

Requisitos

Requisits

Titulació: ESO, Graduat Escolar, FP I o equivalent

Nivell de català exigit: equivalent al certificat nivell B.

Altres requisits:

Estar en possessió del carnet de conduir categoria C.

Tenir una talla mínima de 1,60 m i no superar el 1,95 m.

Haver complert 16 anys i no haver fet els 35 anys en la data de finalització de la presentació d’instàncies.

Descripción

Solo preparan alumnos de Catalunya

Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jornadas laborales que se hallan establecidas en horarios concretos

Descripció del procés selectiu

1er exercici

Prova de coneixements: Test de 50 preguntes.

2n exercici

Prova de coneixements de català, en el cas de no estar exempt.

3er exercici

Prova de coneixements de castellà.

4rt exercici

Prova psicotècnica: Bateria de tests que avaluen les capacitats intel•lectuals i els processos de raonament de l’aspirant.

5è exercici

Proves Físiques: Consistiran en la realització de les següents proves:

Flexió de braços Resistència a la força

Tracció general Força màxima

Course navette Potencia aeròbica màxima

Circuit d'agilitat Agilitat / velocitat

Circuit de piscina Domini del medi aquàtic

6è exercici

Prova de conducció:

a) Primera prova pràctica, consistirà en un exercici de conducció i circulació en un circuit urbà.

b) Segona prova preguntes pràctiques Finalitzat el trajecte, l’aspirant ha de respondre o desenvolupar tres preguntes pràctiques sobre vehicles pesats, per tal de valorar adientment les seves habilitats de conducció respondre.

7è exercici

Psicotècnic de personalitat Avaluació de les característiques personals dels aspirants requerides per a l’òptim desenvolupament de les funcions a desenvolupar mitjançant la realització de qüestionaris, tests i/o altres proves.

8è exercici

Proves mèdiques

Temario 2018

Tema 1. La Constitució de 1978: Idea general, drets i deures fonamentals.

Tema 2. La monarquia. El poder legislatiu. El govern. El poder judicial.

Tema 3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya 2006. Estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Organització de la Comunitat Autònoma. El Consell Executiu. El Parlament. El Govern.

Tema 4. La Carta Municipal. Antecedents històrics. Principals continguts.

Tema 5. El Municipi: Elements que l’integren. Estructura política i executiva de l'Ajuntament de Barcelona.

Tema 6. Història de Barcelona i coneixements de les principals vies de la ciutat i edificis emblemàtics i/o places importants de la ciutat.

Tema 7. L’Estatut de l’Empleat Públic. Drets i deures. Carrera professional. Règim disciplinari. Estructura retributiva.

Tema 8. La protecció civil a l’Ajuntament de Barcelona: organització. Plans d’emergència.

Específic:

Tema 1. Teoria del foc: Foc o combustió. Elements del foc. Tipus de combustible.

Comburent. Energia d’activació. Velocitat de propagació. Productes de combustió.

Tema 2. Classificació dels focs. Transmissió de calor: Classes de focs. La transmissió del calor.

Tema 3. Propagació d’un incendi en un edifici: Origen del focus. Propagació.

Comportament dels materials de construcció davant del foc. Actuació dels elements de construcció en la transmissió del foc. Formes d’actuar.

Tema 4. Agents i productes extintors: Extinció d’incendis, agents o productes extintors.

Tema 5. Tipus d’extintors instal•lacions fixes: Hidrants. Equips de mànega. Mànegues. Llances. Sistemes d’unió entre mànegues. Motobombes i altres sistemes de pressió. Conceptes d'aspiració i impulsió. Instal•lacions fixes d’extinció.

Tema 6. Extintors comercials de petita potència: Material de primera intervenció. Sistemes d’impulsió. Denominació dels extintors segons l’agent extintor. Agents impulsors. Utilització dels extintors (taula sinòptica).

Tema 7. Primers auxilis. Concepte i principis. P.A.S. Valoració del ferit: Signes vitals.Actuació davant d’un accidentat.

Tema 8.Traumatismes, fractures, luxacions i altres lesions. Generalitats.

Tema 9. Intoxicacions i cremades. Generalitats.

Tema 10. Matèries perilloses: Concepte. Classificació. Identificació en el transport per carretera.

Tema 11. Prevenció: Conceptes bàsics d’evacuació, compartimentació i instal•lacions. Classificació de reacció al foc dels materials i resistència al foc de les estructures.

Tema 12. Hidràulica: Conceptes bàsics. Pressió. Cabal. Consum. Relació entre aquests paràmetres. Pèrdues de càrrega.

Tema 13. Instal•lacions de subministrament energètic (Electricitat, gas, etc.) Conceptes bàsics.

Tema 14. Coneixements d’edificis. Apuntalaments.

Tema 15. Ferramentes hidràuliques i pneumàtiques. Conceptes físics relacionats.

Tema 16. Coneixements dels vehicles de bombers. Conceptes físics i mecànics aplicats.

CURSOS DESTACADOS DE OPOSICIONES BOMBERS AJUNTAMENT DE BARCELONA


OPOSICIONES BOMBEROS DIPUTACIÓN DE GRANADA

A continuación te presentamos el programa: Oposiciones Bomberos DiputaciónLa p...

OPOSICIONES BOMBERO

¿Quieres trabajar de Bombero? ¿Conseguir un trabajo estable y bien remunerado? &iq...

OPOSICIONES DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

¿Quieres ser bombero en Barcelona? Si esta es tu vocación no lo pienses más y empieza a prepararte y...

CURSO DE BOMBEROS DE CATALUÑA

Tagradaria treballar salvant vides? La teva vocació és ser bomber? Master-D tajuda a complir els teu...

CURSO DE BOMBEROS DE NAVARRA

¿Te gustaría ser bombero en Navarra? El curso preparatorio de la oposición de b...

OPOSICIONES BOMBERO

Mensualidades a tu Medida.El curso para preparar esta oposición se imparte en modalidad s...

CURSO PREPARACIÓN OPOSICIÓN CUERPO DE BOMBEROS

Ser bombero puede ser la oportunidad de tu vida pero seguramente necesites ayuda para conseguirlo. M...

OPOSICIONES BOMBEROS AYUNTAMIENTO DE GRANADA

A continuación te presentamos el programa: Oposiciones Bomberos AyuntamientoLa prepar...