Bomberos foto 3

Oposiciones Bombers Ajuntament de Barcelona

  1. Oposiciones
  2. /
  3. Oposiciones de Seguridad Pública
  4. /
  5. Oposiciones de Bomberos
  6. /
  7. Oposiciones Bombers Ajuntament Barcelona
  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: A Distancia


Descripción

Solo preparan alumnos de Catalunya

Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jornadas laborales que se hallan establecidas en horarios concretos

Descripció del procés selectiu

1er exercici

Prova de coneixements: Test de 50 preguntes.

2n exercici

Prova de coneixements de català, en el cas de no estar exempt.

3er exercici

Prova de coneixements de castellà.

4rt exercici

Prova psicotècnica: Bateria de tests que avaluen les capacitats intel•lectuals i els processos de raonament de l’aspirant.

5è exercici

Proves Físiques: Consistiran en la realització de les següents proves:

Flexió de braços Resistència a la força

Tracció general Força màxima

Course navette Potencia aeròbica màxima

Circuit d'agilitat Agilitat / velocitat

Circuit de piscina Domini del medi aquàtic

6è exercici

Prova de conducció:

a) Primera prova pràctica, consistirà en un exercici de conducció i circulació en un circuit urbà.

b) Segona prova preguntes pràctiques Finalitzat el trajecte, l’aspirant ha de respondre o desenvolupar tres preguntes pràctiques sobre vehicles pesats, per tal de valorar adientment les seves habilitats de conducció respondre.

7è exercici

Psicotècnic de personalitat Avaluació de les característiques personals dels aspirants requerides per a l’òptim desenvolupament de les funcions a desenvolupar mitjançant la realització de qüestionaris, tests i/o altres proves.

8è exercici

Proves mèdiques

Requisitos Bombers Ajuntament de Barcelona

Requisits

Titulació: ESO, Graduat Escolar, FP I o equivalent

Nivell de català exigit: equivalent al certificat nivell B.

Altres requisits:

Estar en possessió del carnet de conduir categoria C.

Tenir una talla mínima de 1,60 m i no superar el 1,95 m.

Haver complert 16 anys i no haver fet els 35 anys en la data de finalització de la presentació d’instàncies.

Temario Oposiciones Bombers Ajuntament de Barcelona 2020

Tema 1. La Constitució de 1978: Idea general, drets i deures fonamentals.

Tema 2. La monarquia. El poder legislatiu. El govern. El poder judicial.

Tema 3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya 2006. Estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Organització de la Comunitat Autònoma. El Consell Executiu. El Parlament. El Govern.

Tema 4. La Carta Municipal. Antecedents històrics. Principals continguts.

Tema 5. El Municipi: Elements que l’integren. Estructura política i executiva de l'Ajuntament de Barcelona.

Tema 6. Història de Barcelona i coneixements de les principals vies de la ciutat i edificis emblemàtics i/o places importants de la ciutat.

Tema 7. L’Estatut de l’Empleat Públic. Drets i deures. Carrera professional. Règim disciplinari. Estructura retributiva.

Tema 8. La protecció civil a l’Ajuntament de Barcelona: organització. Plans d’emergència.

Específic:

Tema 1. Teoria del foc: Foc o combustió. Elements del foc. Tipus de combustible.

Comburent. Energia d’activació. Velocitat de propagació. Productes de combustió.

Tema 2. Classificació dels focs. Transmissió de calor: Classes de focs. La transmissió del calor.

Tema 3. Propagació d’un incendi en un edifici: Origen del focus. Propagació.

Comportament dels materials de construcció davant del foc. Actuació dels elements de construcció en la transmissió del foc. Formes d’actuar.

Tema 4. Agents i productes extintors: Extinció d’incendis, agents o productes extintors.

Tema 5. Tipus d’extintors instal•lacions fixes: Hidrants. Equips de mànega. Mànegues. Llances. Sistemes d’unió entre mànegues. Motobombes i altres sistemes de pressió. Conceptes d'aspiració i impulsió. Instal•lacions fixes d’extinció.

Tema 6. Extintors comercials de petita potència: Material de primera intervenció. Sistemes d’impulsió. Denominació dels extintors segons l’agent extintor. Agents impulsors. Utilització dels extintors (taula sinòptica).

Tema 7. Primers auxilis. Concepte i principis. P.A.S. Valoració del ferit: Signes vitals.Actuació davant d’un accidentat.

Tema 8.Traumatismes, fractures, luxacions i altres lesions. Generalitats.

Tema 9. Intoxicacions i cremades. Generalitats.

Tema 10. Matèries perilloses: Concepte. Classificació. Identificació en el transport per carretera.

Tema 11. Prevenció: Conceptes bàsics d’evacuació, compartimentació i instal•lacions. Classificació de reacció al foc dels materials i resistència al foc de les estructures.

Tema 12. Hidràulica: Conceptes bàsics. Pressió. Cabal. Consum. Relació entre aquests paràmetres. Pèrdues de càrrega.

Tema 13. Instal•lacions de subministrament energètic (Electricitat, gas, etc.) Conceptes bàsics.

Tema 14. Coneixements d’edificis. Apuntalaments.

Tema 15. Ferramentes hidràuliques i pneumàtiques. Conceptes físics relacionats.

Tema 16. Coneixements dels vehicles de bombers. Conceptes físics i mecànics aplicats.

Programas Relacionados Bomberos

CURSO PREPARACIÓN OPOSICIÓN CUERPO DE BOMBEROS

Ser bombero puede ser la oportunidad de tu vida pero seguramente necesites ayuda para conseguirlo. Master-D pone a tu alcance este curso de preparacion de las oposiciones a bombero. Preparar con este curso las oposiciones de bomberos es el camino correcto para obtener una plaza en el cuerpo de bomberos de la localidad que mas te...

OPOSICIONES BOMBERO

Para ser bombero se necesita valentía, compromiso y preparación. Por ello los bomberos son uno de los colectivos profesionales mejor valorados en nuestro país. Sabemos que tu coraje y tu vocación de servicio a los demás es lo que te ha traído hasta aquí y ahora, para acceder al Cuerpo de Bomberos y disfrutar de un puesto de trab...

CURSO OPOSICIONES BOMBERO

¿Quieres trabajar de Bombero? ¿Conseguir un trabajo estable y bien remunerado? ¿Qué labores realizan los Bomberos? Los Bomberos son los encargados de extinguir incendios y rescatar personas en diferentes tipos de siniestros así como intervenir en la prevención de estos eventuales suc...

OPOSICIÓN BOMBERO AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

La historia de los Bomberos de Barcelona empieza hace muchos años, pero es a partir de la mitad del siglo XIX, concretamente en el año 1865, cuando se establece una compañía de bomberos en la ciudad de Barcelona, un embrión que, con el paso de los años, se ha convertido en el Cuerpo de Bomberos que hoy tenemos, con muchas compet...