1. Oposiciones
  2. Oposiciones de Administrativos a Distancia
  3. Oposiciones de Administrativo
  4. Titulats Superiors Diplomats Generalitat

Titulats Superiors I Diplomats de la Generalitat

  • Lugar/Modalidad:

    la Oposición lo puedes hacer de forma presencial en toda España y también en modalidad ONLINE


Descripción

Solo preparan alumnos de Catalunya

Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jornadas laborales que se hallan establecidas en horarios concretos

Jornadas Laborales, Eduación Superior, Diplomas

Temario Titulats Superiors I Diplomats de la Generalitat 2021

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat.

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional. El poder judicial: funcions i principis. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 2. Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. El Govern: funcions i potestats. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

Tema 3. L'organització territorial de l'Estat. L'Administració local: ens que l'integren. Les comunitats autònomes: constitució i competències. El finançament de les comunitats autònomes.

II. L'organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d'administració.

Tema 4. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, contingut i principis fonamentals. El títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya.

Tema 5. El Parlament de Catalunya: composició, funcions i atribucions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribució i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 6. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els òrgans superiors, centrals, territorials i consultius de l'Administració de la Generalitat. Els departaments i organismes autònoms. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

III. La Unió Europea i el dret comunitari. Institucions.

Tema 7. Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació el tractat pel qual s'estableix una constitució per a Europa. Fonts del dret comunitari: classes, aplicació i eficàcia. Les llibertats bàsiques comunitàries. Repercussió de les polítiques comunitàries en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Tema 8. Les institucions comunitàries: la Comissió, el Consell, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes. Recursos financers i personals de la Unió Europea.

IV. L'Administració pública. El dret administratiu.

Tema 9. L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu: concepte. Les fonts del dret administratiu. Els òrgans administratius: concepte i classes. L'acte administratiu: requisits i eficàcia. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.

Tema 10. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut i àmbit d'aplicació. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya. Els recursos administratius: concepte i classes. La jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs contenciós administratiu.

Tema 11. La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Classificació dels contractes i règim jurídic.

Tema 12. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial.

Tema 13. El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió.

V. Organització de l'Administració i funció pública. L'Administració electrònica.

Tema 14. La crisi del model burocràtic. Diferents tendències en els processos de reforma i modernització de les administracions públiques.

Tema 15. La gestió pública. L'ètica i els valors a l'Administració pública. Tècniques de direcció gerencial.

Tema 16. Govern electrònic i Administració electrònica. Interoperatibitat.

Tema 17. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Classes de personal, estructura i regulació general. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

Tema 18. La gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.

Tema 19. Drets, deures i situacions administratives dels funcionaris públics. Els sistemes de retribució dels empleats públics.

VI. Gestió pressupostària.

Tema 20. La planificació de la gestió pública. El pressupost com a instrument de planificació, d'administració i de gestió i com a mecanisme general de coordinació.

Tema 21. El control pressupostari. El control intern de l'activitat economicofinancera del sector públic. La Intervenció General de la Generalitat. El control extern. La comptabilitat com a mitjà de control.

VII. Polítiques públiques de la Generalitat.

Tema 22. Radiografia econòmica, social i política de Catalunya. Reptes de la societat catalana a l'inici del segle XXI. Les polítiques públiques de resposta.

Tema 23. Polítiques públiques relacionades amb l'economia productiva

Tema 24. Polítiques públiques de caràcter social i prestacional: en matèria de salut d'educació i universitats d'acció social d'habitatge de cultura i llengua catalana de seguretat i emergències de justícia i serveis penitenciaris.

Tema 25. Polítiques institucionals: en matèria de millora de l'autogovern de relacions institucionals i exteriors de cooperació internacional i de nova organització territorial de l'Administració.

Compartir en:

También te pueden interesar estos Programas Destacados


logo de MASTER D

¿Quieres trabajar en la Unión Europea? Ahora tienes la oportunidad. En Master-D te preparamos para superar las oposiciones de administrador de la Unión Europea. Podrás trabajar en Bruselas en las instituciones más importantes de Europa. Además también estarás preparado para participar en la selección de Agentes Contractuales, ot...


MASTER D

Pedir información
logo de MASTER D

La estabilidad laboral es la preocupación principal de muchas personas. Tener un trabajo estable y además bien remunerado es el sueño de todos. Por eso en Master-D te preparamos para presentarte las oposiciones de administrativo de las corporaciones locales. Prepárate para conseguir un empleo público como administrativo....


MASTER D

Pedir información
logo de MASTER D

¿Quieres trabajar en la Unión Europea? Ahora tienes la oportunidad. En MasterD te preparamos para superar las oposiciones de Asistente de la Unión Europea. Podrás trabajar en Bruselas como funcionario europeo. Además, también estarás preparado para participar en la selección de Agentes Contractuales, otra interesante salida labo...


MASTER D

Pedir información

Formación relacionada