Otras Oposiciones foto 1

Oposiciones Cos Personal Subaltern

  • Lugar/Modalidad:

    Presencial en Tarragona


Descripción

L’Administració Pública convoca cada any places de funcionari. Com hi pots accedir? Per mitjà d’una oposició.

Què és una oposició?

És un sistema de selecció de personal que utilitza l’Administració Pública per cobrir aquestes places lliures.

Què t’ofereix?

Seguretat en el lloc de treball

Jornada laboral continua

Salari aproximat de 1100 euros mensuals

Possibilitat de promoció interna

Excedència, dies d’assumptes propis

EN QUÈ CONSISTEIX AQUEST LLOC DE TREBALL?

En vigilar els locals controlar les persones que accedeixin a les oficines públiques i informar-les de la situació dels locals custodiar els materials, el mobiliari i les instal·lacions i, en general, altres tasques de caràcter similar. En el cas que es prestin serveis en centres educatius, també li correspon atendre l’alumnat.

Requisitos Cos Personal Subaltern

Requisits

o Haver complert els 18 anys i no excedir l’edat de jubilació

o Tenir la nacionalitat espanyola o pertànyer a un dels Estats Membres de la Unió Europea

o Estar en possessió de la titulació exigida segons les bases de la convocatòria ( Certificat d’Escolaritat o equivalent Graduat Escolar, Graduat en ESO o equivalent)

o No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol Administració Pública.

o No tenir en curs cap causa legal de incompatibilitat o incapacitat legal.

Celador, Vigilancia

Temario Oposiciones Cos Personal Subaltern 2020

o Part General: Constitució Espanyola, Estatut d’Autonomia de Catalunya, funció pública etc. (7 temes)

Part Específica: funcions cos subaltern, instal·lacions elèctriques, primers auxilis etc. ( 3 temes)

SISTEMA D’ESTUDI

Grup Prepara’t confecciona un sistema d’estudi personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

Revisem i actualitzem el teu temari

T’ informem de totes les convocatòries

Treballem seguint la Fórmula CE = A ( constància i estudi = aprovat )

PROVES

PRIMERA PROVA: consta de tres exercicis de caràcter obligatori i eliminatori:

Primer exercici: qüestionari de 20 preguntes sobre el contingut dels temes 1 al 6 i de 30 preguntes sobre el contingut dels temes 7 al 10 del programa de temes publicats, amb quatre respostes alternatives

Segon exercici: qüestionari de 20 preguntes amb quatre opcions de resposta per valorar la comprensió d’instruccions i la resolució d’operacions aritmètiques en un temps aproximat de 30 minuts.

Tercer exercici: qüestionari d’entre 40 i 60 preguntes sobre el perfil professional en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies del Cos Subaltern de la Generalitat.

SEGONA PROVA: consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori:

Primer exercici: resoldre per escrit un supòsit pràctic sobre les tasques pròpies del Cos. El Tribunal fixarà el temps que no serà superior a 45 minuts. La qualificació serà de 0 a 10, i la puntuació mínima per superar-lo és de 5.

Segon exercici: exercici de coneixements de llengua catalana de forma escrita i oral. Estaran exempts els aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de nivell intermig de català (nivell B) o superior.

Programas Relacionados Subalterno

OPOSICIONES SUBALTERNOS Y PERSONAL LABORAL

OPOSICIONES SUBALTERNOS Y PERSONAL LABORAL

Las Oposiciones Subalternos y Personal Laboral son semipresenciales en Bilbao FUNCIONES -Tareas de atención al público, informando sobre cuestiones relacionadas con el Negociado, Sección o Departamento al que estén adscritos, así como sobre el estado de tramitación de los expedientes, de acuerdo con las inst...

OPOSICIONES SUBALTERNOS PARA AYUNTAMIENTOS EN EL PAÍS VASCO

OPOSICIONES SUBALTERNOS PARA AYUNTAMIENTOS EN EL PAÍS VASCO

Las Oposiciones Subalterno Ayuntamiento País Vasco son semipresenciales en Bilbao. Desde antiguo, una de las lacras de nuestra Administración Local ha sido no valorar sufi-cientemente al personal subalterno a su servicio, olvidando que es la “punta de lanza” de la mayor parte de los servicios administrativos que se ofrece...

OPOSICIONES SUBALTERNO PATRONATOS

OPOSICIONES SUBALTERNO PATRONATOS

La preparación de esta oposición tiene como finalidad que los alumnos matriculados puedan superar de forma exitosa los procesos de selección que le permitan obtener su plaza de Subalterno en un Patronato. Tipo de administración Local Ventajas Edisur ofrece a sus alumnos una metodología d...

OPOSICIONES SUBALTERNO URBANISMO

OPOSICIONES SUBALTERNO URBANISMO

La preparación de esta oposición tiene como finalidad que los alumnos matriculados puedan superar de forma exitosa los procesos de selección que le permitan obtener su plaza de Subalterno en la sección de Urbanismo de una Corporación Local. Tipo de administración Local Ventajas Edisur of...

Formación relacionada