Agente Forestal foto 1

Oposiciones Guarda Forestal de la Diputació Provincial de Barcelona

  1. Oposiciones
  2. /
  3. Oposiciones de Medio Ambiente
  4. /
  5. Oposiciones de Agente Forestal
  6. /
  7. Oposiciones Guarda Forestal Diputacio Provincial Barcelona
  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: A Distancia


Descripción

Solo preparan alumnos de Catalunya

Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jornadas laborales que se hallan establecidas en horarios concretos

Descripció del procés selectiu

Consta de tres proves de caràcter obligatori, una de teòrica, un exercici de coneixements de català i una altra de pràctica.

1r exercici

La prova teòrica, que consta de dos exercicis.

Qüestionari-test de 10 preguntes sobre temari general.

Qüestionari-test sobre el temari específic.

2n exercici

La segona prova consisteix en un exercici de coneixements de català, en el cas de no acreditar el nivell elemental (A).

3r exercici

Prova pràctica consisteix en la realització d’un supòsit pràctic o en l’execució d’un treball vinculat a les funcions pròpies. a

Requisitos Guarda Forestal de la Diputació Provincial de Barcelona

Titulació i altres requisits:

- Titulació: graduat escolar o formació professional de primer grau.

- Nivell de català exigit: Nivell elemental de català (certificat A elemental).

- Altres requisits: Posseir el permís de conducció de la classe B.

Laborales

Temario Oposiciones Guarda Forestal de la Diputació Provincial de Barcelona 2020

I. General

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals.

Tema 2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

Tema 3. La província i el municipi. Organització i competències. Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona.

Tema 4. Drets i deures dels funcionaris públics locals.

II. Específic

Tema 1. La protecció constitucional del medi. Competències estatals, autonòmiques i de l’administració local. L’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

Tema 2. El procediment administratiu sancionador: principis, incoació, tramitació i resolució.

Tema 3. Les normes urbanístiques en el sòl no urbanitzable. Figures de planejament.

Tema 4. Normativa forestal estatal i autonòmica. Forests públiques i forests privades.

Tema 5. Espècies de flora i fauna protegides.

Tema 6. Els espais naturals protegits. Normativa estatal i autonòmica sobre els espais naturals: estructura i contingut.

Tema 7. La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Els plans especials de protecció.

Tema 8. Normativa reguladora de les activitats extractives i del procediment d’avaluació d’impacte ambiental.

Tema 9. L’activitat piscícola a Catalunya. Normativa sobre aquest sector.

Tema 10. L’activitat cinegètica a Catalunya. Normativa sobre aquest sector.

Tema 11. El Reglament d’armes: estructura i contingut. Tipus d’armes i llicències.

Tema 12. Mesures de prevenció d’incendis forestals. Normativa catalana sobre aquesta matèria.

Tema 13. Regulació de la circulació motoritzada i de les activitats fotogràfiques, científiques i esportives en els espais naturals.

Tema 14. Plans de seguiment ecològic a la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona. Generalitats. Objectius. Programes de conservació. Tècniques de seguiment: censos de fauna salvatge seguiment fenològic de punts de reproducció de poblacions d’amfibis seguiment de rapinyaires tècniques de detecció i prevenció de la mortalitat d’ocells en línies elèctriques presa de mostres d’aigua, i seguiment d’espècies vegetals.

Tema 15. Cartografia. Interpretació de llegendes i corbes de nivell, càlcul i coordenades UTM.

Tema 16. Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Divisió comarcal de Catalunya. La meteorologia a Catalunya i les unitats bàsiques de mesura dels fenòmens meteorològics.

Programas Relacionados Agente Forestal

OPOSICIONS DE AGENT AUXILIAR RURAL PARA LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Si t¿agrada la natura, ara pots aconseguir una feina fixa i ben remunerada a Catalunya com a agent auxiliar rural per a la Generalitat. Com ja deus saber, els agents auxiliars rurals cobren aproximadament 2.000 ¿ al mes i treballen en contacte directe amb la natura. Aquesta possibilitat encaixa en els teus plans de futur. Prepar...

CURSO PREPARACIÓN OPOSICIÓN AGENTE FORESTAL PARA LA COMUNIDAD DE MADRID

El curso para preparar la oposicion de agente forestal para la comunidad de Madrid desarrolla el temario que aparece en las convocatorias. El curso de agente forestal para Madrid consta de una parte general y otra especifica con temas como flora y fauna, espacios naturales, legislacion medioambiental, etc. Con el curso preparato...

OPOSICIONES GUARDA FORESTAL

Podrás preparar las Oposiciones a Guarda forestal de manera semipresencial en Bilbao. Con este curso, te prepararás las diferentes fases de las que consta la oposición. Proceso Selectivo -Primer ejercicio: consistirá en realizar un test de preguntas con respuestas alternativas, sobre el temario de est...

OPOSICIONES GUARDA FORESTAL EN GRANADA

A continuación te presentamos el programa: Oposiciones Guardia Forestal en Granada La preparación de esta oposición tiene como finalidad que los alumnos matriculados puedan superar de forma exitosa los procesos de selección que le permitan obtener su plaza de Ayudante Técnico de Medio Am...