1. Oposiciones
  2. Oposiciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Tarragona
  3. Oposiciones de Policía Autonómica
  4. Prepara Oposiciones Mossos Esquadra

Prepara las Oposiciones a Mossos D´esquadra

  • Lugar/Modalidad:

    la Oposición lo puedes hacer de forma presencial en toda España y también en modalidad ONLINE


Descripción

✓L’Administració Pública convoca cada any places de funcionari. Com hi pots accedir? Per mitjà d’una oposició.

Què és una oposició?

És un sistema de selecció de personal que utilitza l’Administració Pública per cobrir aquestes places lliures.

Què t’ofereix?

Seguretat en el lloc de treball

Jornada laboral continua

Salari aproximat de 1700 euros mensuals

Possibilitat de promoció interna

Formació continuada

Excedència, dies d’assumptes propis

✔ Requisitos Prepara las a Mossos D´esquadra

Requisits

o Haver complert els 18 anys i tenir menys de 35

o Tenir la nacionalitat espanyola.

o Estar en possessió del Graduat en ESO, Graduat Escolar o títol superior o equivalent.

o Tenir una alçada mínima de 1,70 pels homes i 1,60 per les dones.

o Estar en possessió del permís de conduir de la categoria B

o No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol Administració Pública.

o No tenir en curs cap causa legal de incompatibilitat o incapacitat legal.

o No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies, ni estar exclòs en el quadre d'exclusions mèdiques de la convocatòria.

Mozos de Escuadra, Seguridad Publica

Temario Prepara las Oposiciones a Mossos D´esquadra 2021

PROVES QUE CAL SUPERAR

1a FASE: formada per quatre proves:

PRIMERA PROVA: obligatòria i eliminatòria: consisteix en la realització de tres exercicis:

1r exercici:

prova de coneixements basada en un qüestionari tipus test de 60 preguntes sobre les següents àrees:

Coneixements de l’entorn

Àmbit institucional

Àmbit de seguretat i policia

2n exercici: prova aptitudinal basada en la realització d’una bateria de test per avaluar les capacitats intel·lectuals i de raonament.

3r exercici: prova de personalitat

SEGONA PROVA: Coneixements de Llengua Catalana: consta de dues parts una oral i una escrita. Queden exempts els aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de nivell B de català o superior

TERCERA PROVA: Comprovació de les dades antropomètriques ( reconeixement mèdic) i proves físiques consistents en: Flexibilitat de braços, Course Navette, circuit d’agilitat i tracció general.

QUARTA PROVA: prova psicotècnica i entrevista personal

2a FASE: Curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública ( 9 mesos)

3a FASE : Període de pràctiques de 12 mesos de durada

SISTEMA D’ESTUDI

Grup Prepara’t confecciona un sistema d’estudi personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

Revisem i actualitzem el teu temari

T’ informem de totes les convocatòries

Et preparem per totes les proves de l’oposició

Treballem seguint la Fórmula C+E = A ( constància i estudi = aprovat

Compartir en:

También te pueden interesar estos Programas Destacados


logo de MASTER D

¿No estarás pensando en trabajar en los cuerpos de seguridad de la comunidad autónoma vasca? Prepara las oposiciones a la Ertzaintza y consigue tu sueño de tener un trabajo estable y con una remuneración de 2400€ mensuales. Si cumples los requisitos exigidos, prepara las oposiciones para la Policía Autónoma Vasca con Mast...


MASTER D

Pedir información
logo de MASTER D

El curso de Policía Foral de Navarra trata los temas exigidos para las convocatorias de las oposiciones de policía de la Comunidad foral. El curso para preparar de las oposiciones de acceso a la Policía Foral de Navarra dota al alumno de los conocimientos necesarios para poder realizar y superar las pruebas que forman parte de e...


MASTER D

Pedir información
logo de MASTER D

T’agradaria treballar a la policia autonòmica de Catalunya? Ser mosso d‘esquadra comporta una carrera professional viable i una professió enriquidora, amb un bon salari i una ocupació fixa. El Cos de Mossos d’Esquadra té una trajectòria històrica important. Els seus precedents es remunten fins al segle XVIII. Va ser refos...


MASTER D

Pedir información

Formación relacionada