Policía Local foto 3

Oposiciones Policia Local Ajuntaments de Catalunya

  1. Oposiciones de Seguridad Pública
  2. /
  3. Oposiciones de Policía Local
  4. /
  5. Oposiciones Policia Local Ajuntaments Catalunya
  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: A Distancia


Descripción

Solo preparan alumnos de Catalunya

Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jornadas laborales que se hallan establecidas en horarios concretos

Requisitos Policia Local Ajuntaments de Catalunya

Requisits

a) Ésser ciutadà espanyol, d'acord amb la legislació vigent.

b) Haver complert 18 anys i no passar dels 35.

c) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública ni haver estat separat del servei de l'administració mitjançant expedient disciplinari.

d) No tenir causes penals sense extingir ni estar declarat en rebel·lia. S'aplicarà el benefici de la rehabilitació sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

e) No tenir cap malaltia o defecte, físic o psíquic, que impedeixi l'exercici de les funcions.

f) Tenir una alçada mínima de 1,65 m. les dones i 1,70 m. els homes.

g) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de 1r grau o un altre d'equivalent o superior.

h) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B i del certificat acreditatiu de tenir els coneixements específics per poder conduir vehicles prioritaris (BTP).

Totes aquestes condicions s'han de reunir en el moment de presentar la sol·licitud, tret de la certificació per a poder conduir vehicles prioritaris que s'haurà de presentar abans de l'inici de la vuitena prova de l'oposició.

Temario Oposiciones Policia Local Ajuntaments de Catalunya 2019

1. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA: Principis generals. Les llibertats i els drets dels ciutadans. L'organització política i territorial de l'Estat.

2. L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA: Disposicions generals. La Generalitat, el Parlament i el Consell Executiu. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat.

3. LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL: L'organització municipal. Competències dels ajuntaments. El personal al servei dels ens locals.

4. LLEI ORGÀNICA DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT: Disposicions generals. Principis bàsics d'actuació. Els diferents cossos policials a l'Estat espanyol.

5. LLEI DE LES POLICIES LOCALS: Disposicions generals. Principis d'actuació i funcions. Estructura i organització de la policia local.

6. EL CODI PENAL: Concepte de delicte i de falta. De l'omissió del deure de socors. Delictes contra la seguretat del trànsit. Dels atemptats contra l'Autoritat, els seus agents i de la resistència i desobediència.

7. LLEI SOBRE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIÀRIA: De les infraccions i sancions, de les mesures cautelars i de la responsabilitat.

8. REGLAMENT GENERAL DE CIRCULACIÓ: Normes generals dels conductors. Normes sobre begudes alcohòliques.

9. REGLAMENT GENERAL DE VEHICLES: Autoritzacions. Registre de vehicles. Inspeccions tècniques de vehicles.

10. REGLAMENT GENERAL DE CONDUCTORS: Classes de permisos i llicències de conduir. Edat per obtenir els permisos i llicències. Vigència dels permisos i llicències per conduir.

11. LES ORDENANCES, ELS REGLAMENTS I ELS BANS: Concepte. Aprovació. Persones a qui obliguen. Control del seu compliment. Ordenances, reglaments i Bans de Banyoles.

12. CONEIXEMENTS GENERALS DE LA CIUTAT. Introducció històrica. Nuclis rurals. Nuclis urbans. Serveis i comunicacions. Característiques socials i culturals. Característiques i situació de les urbanitzacions.

FONT: DOGC Nº 4470 15/09/2005

Les bases de convocatoria poden variar lleugerament segons el municipi convocant

Programas Relacionados Policía Local

OPOSICIONES POLICÍA LOCAL - MUNICIPAL

¿Quieres ser Policía? Conseguir un trabajo estable, bien remunerado, basado en la protección del ciudadano y el servicio a la comunidad? Los diferentes Ayuntamientos de tu localidad sacan plazas todos los años para obtener un relevo generacional de calidad. En el Centro de Estudios Titulae pue...

OPOSICIONES ERTZAINTZA

¿Quieres ser Policía? ¿Quieres conseguir un trabajo estable, bien remunerado, basado en la protección del ciudadano y el servicio a la comunidad? La Policía Autonómica Vasca, la Ertzaintza, tiene previsto sacar plazas todos los años para obtener un relevo generacional de calidad. En el Centro de Estudios Titulae puedes p...

OPOSICIONES DE GUÀRDIA URBANA DE L AJUNTAMENT DE BARCELONA

Vols ser guàrdia urbana? Formar part de la guàrdia urbana et suposa feina fixa per a tota la vida. Aconsegueix la teva plaça com a guàrdia urbana a lAjuntament de Barcelona....

OPOSICIONES POLICIA LOCAL

Si siempre has deseado trabajar ofreciendo servicios a la ciudadanía y desempeñando funciones de vigilancia y ordenación del tráfico, esta es tu profesión. Prepárate para convertirte en Policía Local y consigue un puesto de trabajo estable. En Campus te ayudamos a conseguir tu objetivo con amplias ventajas para que trabajar en l...