Prisiones foto 5

Oposiciones Serveis Penitenciaris Cos D'Auxiliars Tècnics de la Generalitat de Catalunya.

 1. Oposiciones
 2. /
 3. Oposiciones de Prisiones
 4. /
 5. Oposiciones de Técnico de Servicios Penitenciarios
 6. /
 7. Oposiciones Serveis Penitenciaris Cos Auxiliars Tecnics Generalitat Catalunya
 • Lugar/Modalidad:

  Modalidad: A Distancia


Descripción

Solo preparan alumnos de Catalunya

Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jornadas laborales que se hallan establecidas en horarios concretos

Descripció del procés selectiu

El procediment de selecció és el de concurs oposició:

Primera prova:

Dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori:

1r exercici

Examen Test de 40 preguntes de la part general del temari

2n exercici:

Prova psicotècnica

Segona prova.

Dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori:

1r exercici

Examen Test de 40 de la part específica del temari.

2n exercici:

Prova de llengua catalana, en el cas de no acreditar nivell B.

Requisitos Serveis Penitenciaris Cos D'Auxiliars Tècnics de la Generalitat de Catalunya.

Titulació i altres requisits:

Titulació: graduat escolar, batxillerat elemental, de formació professional de primer grau, de graduat en ensenyament secundari obligatori (LOGSE), de tècnic (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior.

Nivell de català exigit: Nivell intermedi de català (certificat B)

Auxiliar de Residencia, Estudios, Valoracion Medica, Asertividad

Temario Oposiciones Serveis Penitenciaris Cos D'Auxiliars Tècnics de la Generalitat de Catalunya. 2020

Part general

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa

II. Lâ¿¿Administració pública. El dret administratiu

III Gestió de recursos humans.

IV Gestió econòmicofinancera

Part específica

Tema 1 El dret penal: concepte, contingut i fonts. El sistema de garanties penals i de l¿aplicació de la Llei penal.

Tema 2 El codi penal: delictes i faltes. Concepte i classes. Les penes i la seva execució.

Tema 3 Delicte contra l¿Administració pública I: l¿abandonament de la destinació i l¿omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d¿auxili.

Tema 4 Delictes contra l¿Administració pública II: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets. El suborn. El tràfic d¿influències. Les negociacions i les activitats prohibides als funcionaris públics.

Tema 5 Delictes contra les institucions de l¿Estat i la divisió de poders: delictes relatius a l¿exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. Delictes contra les garanties constitucionals.

Tema 6 Principals perspectives teòriques sobre el concepte i les finalitats de les penes. Especial referència a les penes privatives de llibertat i el seu desenvolupament històric.

Tema 7 Competències d ela Generalitat en matèria penitenciària. Estructura de l¿Administració penitenciària catalana.

Tema 8 El dret penitenciari: principis generals. La Llei orgànica general penitenciària. El Reglament penitenciari de 9 de febrer de 1996.

Tema 9 Finalitats dels serveis penitenciaris. Drets i deures dels interns.

Tema 10 Sistema de garanties dels interns. Informació, queixes i recursos. El jutge i el fiscal de vigilància penitenciària.

Tema 11 Tipus d¿establiments i els seus règims.

Tema 12 Sistema d¿organització interior dels centres penitenciaris.

Tema 13 Relacions amb l¿exterior, comunicacions i visites, permisos i sortides. Participació de la comunitat.

Tema 14 La seguretat dels establiments. Especial referència a la seguretat interior: principis generals, mitjans preventius i mesures de control. Els mitjans coercitius i la seva aplicació.

Tema 15 El tractament penitenciari: concepte, finalitat, principis inspiradors. La classificació en graus de tractament. La llibertat condicional.

Tema 16 Teories actuals sobre la delinqüència i la seva aplicació en les institucions penitenciàries. Tècniques i programes d¿intervenció a la presó.

Tema 17 Les prestacions bàsiques de l¿Administració penitenciària: assistència sanitària, religiosa, l¿acció social penitenciària. L¿assistència postpenitenciària.

Tema 18 Els beneficis i recompenses penitenciaris. El règim disciplinari: faltes i sancions.

Tema 19 L¿organització dels centre penitenciaris: òrgans col¿legiats i unipersonals. Funcions.

Tema 20 La significació de la relació funcionari ¿ intern: la relació individual i la relació professional.

Tema 21 El personal al servei de l¿Administració penitenciària

Profesión Relacionada

enfermera pastillas

Estadísticas y Empleo de AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN CENTROS DE SALUD MENTAL

Como auxiliar de enfermería en casi ninguna zona de España te faltará trabajo. Lo complicado es conseguir plaza o trabajo estable, pero es una salida vocacional que satisface mucho a quien se dedica con motivación, y aumentando tu formación ganas muchos puntos. Los servicios hospitalarios más valorados por el sector en la especialidad de psiquiatría son, según Estatista imagen el General universitario Gregorio Marañón, el Clínic i Provincial...

Programas Relacionados Técnico de Servicios Penitenciarios

CURSO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN SERVICIOS PENITENCIARIOS DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

CURSO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN SERVICIOS PENITENCIARIOS DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

La actividad penitenciaria tiene como fin primordial la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como la retención y custodia de los detenidos, presos y penados y la asistencia social de los internos, liberados y de sus familiares. El curso va dirigido a todo...

CURSO PREPARACION OPOSICION TECNICS ESPECIALISTES GENERALITAT CATALUNYA GRUP SERVEIS PENITENCIARIES

CURSO PREPARACION OPOSICION TECNICS ESPECIALISTES GENERALITAT CATALUNYA GRUP SERVEIS PENITENCIARIES

Has pensat en treballar a les institucions penitenciàries de Catalunya? Treballar a les presons és una bona opció per encaminar la teva carrera professional en un sector interessant. Master-D tajuda a aconseguir la teva plaça en el Cos de Tècnics dels Serveis Penitenciaris gràcies al seu curs preparatori de les oposicions...

OPOSICIONES AYUDANTE DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

OPOSICIONES AYUDANTE DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Prepárate para tener un empleo asegurado y bien remunerado como Ayudante de Instituciones Penitenciarias con Mensualidades a tu Medida, una garantía inestimable de estabilidad que hace posible que vivas con tranquilidad, el curso para preparar esta oposición se imparte en modalidad semipresencial. Los ayudantes de Institu...

CURSO PREPARACION OPOSICIONES AYUDANTE DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

CURSO PREPARACION OPOSICIONES AYUDANTE DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Aprueba las oposiciones de instituciones penitenciarias con la ayuda de Master-D. Ponemos a tu alcance todos los medios disponibles para que superes con éxito las oposiciones de instituciones penitenciarias. En 2.011 se han convocado 60 plazas para las oposiciones penitenciarias. ¡Obtén tu plaza este año! PONEMOS A...