SOLICITA INFORMACIÓN
Sanidad Salud foto 8

Oposiciones Tècnic Especialista en Laboratori Ics Anàlisis Clínics Hospitals

A Distancia
Consultar Precio

Requisitos

Titulació i altres requisits

Titulació: Formació professional de segon grau, branca sanitària, tècnic de laboratori, o bé el d'ATS/DUI especialista en anàlisis clíniques.

Nivell de català exigit: nivell intermedi de català (certificat B).

Descripción

Solo preparan alumnos de Catalunya

Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jornadas laborales que se hallan establecidas en horarios concretos

Temario 2018

Tema 1 El Servei Català de la Salut. L'Institut Català de la Salut. Estructura directiva de les institucions hospitalàries.

Tema 2 Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: drets i deures.

Tema 3 El Pla de salut de Catalunya. Principis generals i específics per a aquesta categoria.

Tema 4 Diàlisi. Osmosi i difusió.

Tema 5 Cromatografia. Tipus de cromatografia. Aplicacions.

Tema 6 Electroforesi. Fonament. Concepte d'intensitat. Voltatge i resistència.

Tema 7 Absorbància i transmitància. Llei de Beer. Ús de blancs, patrons i coure de calibratge. Cubetes: característiques i maneig.

Tema 8 Dilucions: molaritat, molalitat, normalitat.

Tema 9 Automatització de laboratori clínic. Analitzadors automàtics.

Tema 10 Compte en càmera. Tipus de càmera i de pipetes que s'han d'utilitzar. Cura i neteja.

Tema 11 Compte electrònic d'hematies i de leucòcits. Funcionament. Maneig i curs dels autoanalitzadors en hematologia.

Tema 12 Compte de plaquetes. Mètode en càmera i electrònic.

Tema 13 Velocitat de sedimentació.

Tema 14 Preparació d'extensions. Tincions policromes (Wright, etc.). Tinció i compte de leucòcits.

Tema 15 Mostres de sang per a proves de coagulació. Anticoagulants.

Tema 16 Mostres de sang per a proves de bancs de sang. Proves en porta: ABO i Rh.

Tema 17 Prova de Coombs directa i indirecta.

Tema 18 Identificació d'anticossos irregulars.

Tema 19 Tincions bacterianes. Mecanismes d'acció dels colorants. Mètode de Gram. Coloracions simples.

Tema 20 Tipificació bioquímica. Estudi de les activitats biològiques dels bacteris. Requeriments nutritius, hidrats de carboni.

Tema 21 Medis de cultiu dels bacteris. Preparació de medis de cultiu: líquids i sòlids.

Tema 22 Aïllament i cultiu de bacteris anaerobis i aerobis. Antibiograma. Preparació i realització. Lectura. Diagnòstic dels virus en el laboratori.

Tema 23 Higiene laboral i risc professional.

CURSOS DESTACADOS DE OPOSICIONES TÈCNIC ESPECIALISTA EN LABORATORI ICS - ANÀLISIS CLÍNICS - HOSPITALS


OPOSICIONES AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Las Oposiciones Auxiliar de Enfermería se imparten de manera semipresencial en Bilbao.Servic...

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) ESPECIALIDAD EN MARKETING FARMACÉUTICO

IMF Business School y la Universidad Camilo José Cela ponen en marcha el MBA con espe...

CURSO DE FP TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

El Curso Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Ciclo Formativo de Grado Medio es semipresenc...

CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA

Con este curso de auxiliar de enfermería, aprenderás todo lo necesario para ejercer como uno más, e ...

CURSO DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Un vez superadas las pruebas oficiales, el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería te...

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Completo curso de Auxiliar de Enfermería con el que te convertirás en todo un profesio...

CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN MARBELLA

Este Curso te prepara para trabajar en Clínicas, Hospitales privados, Centros sanitarios, Res...

CURSOS PREPARACIÓN OPOSICIÓN ENFERMERÍA DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

La metodologia del curso para preparacion de la oposicion de enfermeria de instituciones penitencia...