1. Oposiciones
 2. Oposiciones de Medio Ambiente
 3. Oposiciones de Agent Rural
 4. Oposiciones Agent Rural Barcelona
5

Oposiciones de Agent Rural en Barcelona

Oposición Cos en Agents Rurals Para la Generalitat de Catalunya


Online
y otras sedesEl Curso también lo puedes hacer de forma presencial en toda EspañaEl Cos dAgents Rurals de la Generalitat de Catalunya es va crear en 1986 i és lúnic collectiu professional dedicat a la defensa del Medi ambient amb presència en tot el territori català. Si tagradaria treballar en la protecció del medi ambient com agent forestal a Catalunya aquesta és la teva oportunitat
Master-D vol que aprovis les oposicions dAgent Auxiliar Rural a Catalunya i per això ha inclòs dins de la seva oferta formativa aquest curs de preparació de les oposicions al Cos dAgents Rurals.

A causa de la importància que la societat ha començat a donar-li al medi natural, les institucions van prendre ja fa un temps la decisió despecialitzar progressivament als agents forestals per a passar de tasques bàsicament tècniques o de gestió directa a conceptes molt més amplis de prevenció i protecció.

Els agents auxiliars rurals desenvoluparan activitats que participin en el bon coneixement del territori i del mitjà, i que es basin en la vigilància i inspecció, actuant en els casos dinfracció administrativa i de delicte mediambiental

Al treball dun agent auxiliar rural de Catalunya existeixen quatre àmbits principals de treball: prevenció i investigació dincendis forestals fauna protegida, caça i pesca recursos forestals i espais naturals protegits.
Aquest curs per a preparar les oposicions al Cos dAgents Rurals taportarà tot el necessari perquè superis amb èxit les proves daccés a agent forestal de Catalunya.
Requisitos generales

Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea
Haver complert 18 anys i no superar els 65
Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent
Posseir el permís de conduir de la classe B o equivalent
Posseir la capacitat funcional per el desenvolupament de la plaça o lloc al que s`aspira
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per el desenvolupament de les funcions públiques
Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l`obtenció del permís d`ús d`armes de foc

ver más


Pedir información

Curso de Agent Rural de la Generalitat de Catalunya


Barcelona
y otras modalidadesSemipresencial
Precio a consultarGARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAcA O ET RETORNEM EL 100_ DELS TEUS DINERS.

Solo se preparan alumnos de Barcelona

ON LINE

Requisitos

Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
-Haver complert 18 anys i no superar l¿edat de 55 anys.
-Tenir el títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau, o qualsevol altre que sigui equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d¿obtenir-lo. Si es tracta d¿un títol obtingut a l¿estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d¿Educació i Ciència.
-Posseir el permís de conduir de la classe B, a què fa referència l¿article 5.1 del Reial decret 772/1997, de 30 de maig, que autoritza a conduir vehicles automòbils, la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 3.500 quilograms i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de 9, d¿acord amb les previsions establertes en l¿esmentat article, o el permís de conduir de la classe B1, d¿acord amb la disposició transitòria primera, apartat c) de l¿esmentat Reial decret.
-Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l¿exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
-No estar inhabilitat per a l¿exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d¿acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l¿accés a la Funció Pública en el seu estat d¿origen.
-Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l¿obtenció del permís d¿ús d¿armes de foc

ver más


Pedir información

Agentes Rurales de la Generalitat de Catalunya


Online
y otras sedesEl Curso también lo puedes hacer de forma presencial en toda EspañaEl curso de agente rural para la generalitat de Cataluña esta dirigido a aquellas personas que aman la naturaleza, se preocupan por el medio ambiente y desean su vida profesional a la defensa y conservación del medio natural.

Tener la nacionalidad española o la de uno de los otros estados miembros de la Unión Europea.
Haber cumplido 18 años y no superar la edad forzosa de jubilación.
Tener el título de graduado escolar, de formación profesional de primer grado, o cualquier otro que sea equivalente a estos o cualquier otro de nivel superior.
Tener el permiso de conducir de la clase B De acuerdo con la normativa vigente.
Poseer la capacidad física i psíquica necesaria para el ejercicio de las funciones propias de las plazas convocadas.
No estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, ni separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración pública.
Cumplir las condiciones exigida por la legislación vigente para la obtención del permiso de uso de armas de fuego.
Nivel B catalán.

ver más


Pedir información
  Te pueden interesar los siguientes programas relacionados:

  Curso de Agent Rural de la Generalitat de Catalunya


  Barcelona, MataróMatrícula abierta

  GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAcA, Només es preparen alumnes de BarcelonaObjectius:Conèixer lestructura de la Constitució Espanyola, així com els drets i deures dels ciutadans. Conèixer les diferents Administracions Públiques incloses en lAdministració general ... ver más


  Pedir información

  Oposiciones Agente Rural de la Generalitat


  BarcelonaMatrícula abierta

  Método: PresencialIdioma: CastellanoLugar: Barcelona... ver más


  Pedir información
  Resultados:  5 Oposiciones de Agent Rural en Barcelona