1. Oposiciones
  2. Oposiciones de Medio Ambiente
  3. Oposiciones de Agent Rural
  4. Oposicion Cos Agents Rurals Generalitat Catalunya

Oposición Cos en Agents Rurals para la Generalitat de Catalunya

  • Lugar/Modalidad:

    Presencial en Barcelona | Gerona | Lleida | Tarragona


Descripción

✓El Cos dAgents Rurals de la Generalitat de Catalunya es va crear en 1986 i és lúnic collectiu professional dedicat a la defensa del Medi ambient amb presència en tot el territori català. Si tagradaria treballar en la protecció del medi ambient com agent forestal a Catalunya aquesta és la teva oportunitat

Master-D vol que aprovis les oposicions dAgent Auxiliar Rural a Catalunya i per això ha inclòs dins de la seva oferta formativa aquest curs de preparació de les oposicions al Cos dAgents Rurals.

A causa de la importància que la societat ha començat a donar-li al medi natural, les institucions van prendre ja fa un temps la decisió despecialitzar progressivament als agents forestals per a passar de tasques bàsicament tècniques o de gestió directa a conceptes molt més amplis de prevenció i protecció.

Els agents auxiliars rurals desenvoluparan activitats que participin en el bon coneixement del territori i del mitjà, i que es basin en la vigilància i inspecció, actuant en els casos dinfracció administrativa i de delicte mediambiental

Al treball dun agent auxiliar rural de Catalunya existeixen quatre àmbits principals de treball: prevenció i investigació dincendis forestals fauna protegida, caça i pesca recursos forestals i espais naturals protegits.

🏅Acreditaciones que tiene la oposición


Aquest curs per a preparar les oposicions al Cos dAgents Rurals taportarà tot el necessari perquè superis amb èxit les proves daccés a agent forestal de Catalunya.

✔ Requisitos Oposición Cos en Agents Rurals para la Generalitat de Catalunya

Requisitos generales

Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea

Haver complert 18 anys i no superar els 65

Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent

Posseir el permís de conduir de la classe B o equivalent

Posseir la capacitat funcional per el desenvolupament de la plaça o lloc al que s`aspira

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per el desenvolupament de les funcions públiques

Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l`obtenció del permís d`ús d`armes de foc

Seguridad Ciudadana, Seguridad Publica
Compartir en:

También te pueden interesar estos Programas Destacados


logo de MASTER D

Si t¿agrada la natura, ara pots aconseguir una feina fixa i ben remunerada a Catalunya com a agent auxiliar rural per a la Generalitat. Com ja deus saber, els agents auxiliars rurals cobren aproximadament 2.000 ¿ al mes i treballen en contacte directe amb la natura. Aquesta possibilitat encaixa en els teus plans de futur. Prepar...


MASTER D

Pedir información

Formación relacionada