Agente Forestal foto 1

Curso de Preparación Oposición Agents Rurals para la Generalitat de Catalunya

  1. Oposiciones
  2. /
  3. Oposiciones de Medio Ambiente
  4. /
  5. Oposiciones de Agente Forestal
  6. /
  7. Curso Preparacion Oposicion Agents Rurals Generalitat Catalunya
  • Lugar/Modalidad:

    Este curso lo puedes hacer de forma presencial en toda España y también en modalidad ONLINE


Descripción

El Cos dAgents Rurals de la Generalitat de Catalunya es va crear en 1986 i és lúnic collectiu professional dedicat a la defensa del Medi ambient amb presència en tot el territori català. Si tagradaria treballar en la protecció del medi ambient com agent forestal a Catalunya aquesta és la teva oportunitat

Master-D vol que aprovis les oposicions dAgent Auxiliar Rural a Catalunya i per això ha inclòs dins de la seva oferta formativa aquest curs de preparació de les oposicions al Cos dAgents Rurals.

A causa de la importància que la societat ha començat a donar-li al medi natural, les institucions van prendre ja fa un temps la decisió despecialitzar progressivament als agents forestals per a passar de tasques bàsicament tècniques o de gestió directa a conceptes molt més amplis de prevenció i protecció.

Els agents auxiliars rurals desenvoluparan activitats que participin en el bon coneixement del territori i del mitjà, i que es basin en la vigilància i inspecció, actuant en els casos dinfracció administrativa i de delicte mediambiental

Al treball dun agent auxiliar rural de Catalunya existeixen quatre àmbits principals de treball: prevenció i investigació dincendis forestals fauna protegida, caça i pesca recursos forestals i espais naturals protegits.

Aquest curs per a preparar les oposicions al Cos dAgents Rurals taportarà tot el necessari perquè superis amb èxit les proves daccés a agent forestal de Catalunya.

🏅Acreditaciones que tiene la oposición


Requisitos Curso de Preparación Oposición Agents Rurals para la Generalitat de Catalunya

Requisitos generales

Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea

Haver complert 18 anys i no superar els 65

Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent

Posseir el permís de conduir de la classe B o equivalent

Posseir la capacitat funcional per el desenvolupament de la plaça o lloc al que s`aspira

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per el desenvolupament de les funcions públiques

Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l`obtenció del permís d`ús d`armes de foc

Programas Relacionados Agente Forestal

OPOSICIONS DE AGENT AUXILIAR RURAL PARA LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Si t¿agrada la natura, ara pots aconseguir una feina fixa i ben remunerada a Catalunya com a agent auxiliar rural per a la Generalitat. Com ja deus saber, els agents auxiliars rurals cobren aproximadament 2.000 ¿ al mes i treballen en contacte directe amb la natura. Aquesta possibilitat encaixa en els teus plans de futur. Prepar...

CURSO PREPARACIÓN OPOSICIÓN AGENTE FORESTAL PARA LA COMUNIDAD DE MADRID

El curso para preparar la oposicion de agente forestal para la comunidad de Madrid desarrolla el temario que aparece en las convocatorias. El curso de agente forestal para Madrid consta de una parte general y otra especifica con temas como flora y fauna, espacios naturales, legislacion medioambiental, etc. Con el curso preparato...

OPOSICIONES GUARDA FORESTAL

Podrás preparar las Oposiciones a Guarda forestal de manera semipresencial en Bilbao. Con este curso, te prepararás las diferentes fases de las que consta la oposición. Proceso Selectivo -Primer ejercicio: consistirá en realizar un test de preguntas con respuestas alternativas, sobre el temario de est...

OPOSICIONES GUARDA FORESTAL EN GRANADA

A continuación te presentamos el programa: Oposiciones Guardia Forestal en Granada La preparación de esta oposición tiene como finalidad que los alumnos matriculados puedan superar de forma exitosa los procesos de selección que le permitan obtener su plaza de Ayudante Técnico de Medio Am...