SOLICITA INFORMACIÓN
Administración Local y Autonómica foto 7
Online
Consultar Precio

Requisitos

Requisitos

-Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
-Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
-Tenir el títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau, o qualsevol altre que sigui equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'u ANYS.n títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Ciència.
-Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
-No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la Funció Pública en el seu estat d'origen.

Descripción

Solo se preparan alumnos de Barcelona

GARANTIZAMOS TU PREPARACION HASTA QUE CONSIGAS TU PLAZA O TE DEVOLVEMOS EL 100_ DE TU DINERO

Temario 2018

I. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA I ADMINISTRATIVA DE L'ESTAT

Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional.

Tema 2.- La Corona. Les Corts Generals. Composició, organització, atribucions i funcionament del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Govern: designació i remoció. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

Tema 3.- El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 4 .- L'organització administrativa espanyola: l'Administració central, l'Administració autonòmica, l'Administració local i l'Administració institucional.

Tema 5.- Organització i funcionament de l'Administració general de l'Estat. Òrgans superiors i òrgans directius. Òrgans territorials. Els delegats del Govern a les comunitats autònomes.

Tema 6.- L'organització territorial de l'Estat. L'Administració local: ens que l'integren. El municipi. La província L'organització comarcal de Catalunya.

Tema 7.- Les comunitats autònomes: constitució i competències. Els estatuts d'autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia competencial.

Tema 8.- L'organització de les comunitats autònomes. El finançament de les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes amb dues llengües oficials.

II. L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL DE CATALUNYA. FORMES DE GOVERN I D'ADMINISTRACIÓ

Tema 9.- Les institucions de la Catalunya medieval i moderna. L'origen de la Generalitat de Catalunya.

Tema 10.- Catalunya dins l'Estat espanyol (s. XVIII i XIX). El Decret de Nova Planta. L'estructura i evolució de l'Administració central a Catalunya.

Tema 11.- La Mancomunitat de Catalunya: marc legal i funcionament. La Generalitat de Catalunya a la II República: les seves atribucions.

Tema 12.- La implantació del franquisme a l'Administració de Catalunya.

Tema 13.- L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 1979: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Els procediments de reforma. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.

Tema 14.- El Parlament de Catalunya: composició i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 15.- El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribucions i funcions.

Tema 16.- L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

III. LA UNIÓ EUROPEA

Tema 17.- Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació. Fonts del dret comunitari: els tractats, els reglaments, les directives. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 18.- Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes. Mitjans financers i personals de la Unió Europea.

CURSOS DESTACADOS DE CURSO DE ADMINISTRATIUS GENERALITAT DE CATALUNYA


OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Te presentamos el programa de Oposiciones Auxiliar Administrativo Ayuntamientos dictado por Edisur....

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Las Oposiciones Auxiliar Administrativo son semipresenciales en Bilbao.FUNCIONES...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CORPORACIONES LOCALES EN GRANADA

La preparación de esta oposición tiene como finalidad que los alumnos matriculados pue...

CURSO OPOSICIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIU DE LES CORPORACIONS LOCALS

Aconseguir una ocupació fixa com funcionari de Corporacions Locals pot estar a labast de qualsevol ...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Mensualidades a tu Medida.El curso de preparación para las oposiciones de Auxiliar Admini...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Mensualidades a tu Medida.Algunas de las tareas que desarrollan los auxiliares administra...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CORPORACIONES LOCALES

Mensualidades a tu Medida.Modalidad SemipresencialAlgunas de las tareas que desar...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE UNIVERSIDAD

Mensualidades a tu Medida.El curso para prepara esta oposición se imparte en modalidad Se...