1. Oposiciones
  2. Oposiciones de Tramitación Procesal
  3. Oposiciones de Tramitación Procesal Online
  4. Curso Administratius Generalitat Catalunya
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa foto 1

Curso de Administratius Generalitat de Catalunya

  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: Online


Descripción

Solo se preparan alumnos de Barcelona

GARANTIZAMOS TU PREPARACION HASTA QUE CONSIGAS TU PLAZA O TE DEVOLVEMOS EL 100_ DE TU DINERO

Requisitos Curso de Administratius Generalitat de Catalunya

Requisitos

-Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

-Haver complert 18 anys i no superar lâ¿¿edat establerta per a la jubilació forçosa.

-Tenir el títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau, o qualsevol altre que sigui equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions dâ¿¿obtenir-lo. Si es tracta dâ¿¿u ANYS.n títol obtingut a lâ¿¿estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri dâ¿¿Educació i Ciència.

-Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a lâ¿¿exercici de les funcions pròpies de les places convocades.

-No estar inhabilitat per a lâ¿¿exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran dâ¿¿acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi lâ¿¿accés a la Funció Pública en el seu estat dâ¿¿origen.

Administrativo de Comunidades Autónomas, Gestion Administrativa

Temario Curso de Administratius Generalitat de Catalunya 2021

I. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA I ADMINISTRATIVA DE Lâ¿¿ESTAT

Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional.

Tema 2.- La Corona. Les Corts Generals. Composició, organització, atribucions i funcionament del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Govern: designació i remoció. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

Tema 3.- El poder judicial: funcions i principis. Lâ¿¿organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 4 .- Lâ¿¿organització administrativa espanyola: lâ¿¿Administració central, lâ¿¿Administració autonòmica, lâ¿¿Administració local i lâ¿¿Administració institucional.

Tema 5.- Organització i funcionament de lâ¿¿Administració general de lâ¿¿Estat. Òrgans superiors i òrgans directius. Òrgans territorials. Els delegats del Govern a les comunitats autònomes.

Tema 6.- Lâ¿¿organització territorial de lâ¿¿Estat. Lâ¿¿Administració local: ens que lâ¿¿integren. El municipi. La província Lâ¿¿organització comarcal de Catalunya.

Tema 7.- Les comunitats autònomes: constitució i competències. Els estatuts dâ¿¿autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia competencial.

Tema 8.- Lâ¿¿organització de les comunitats autònomes. El finançament de les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes amb dues llengües oficials.

II. Lâ¿¿ORGANITZACIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL DE CATALUNYA. FORMES DE GOVERN I Dâ¿¿ADMINISTRACIÓ

Tema 9.- Les institucions de la Catalunya medieval i moderna. Lâ¿¿origen de la Generalitat de Catalunya.

Tema 10.- Catalunya dins lâ¿¿Estat espanyol (s. XVIII i XIX). El Decret de Nova Planta. Lâ¿¿estructura i evolució de lâ¿¿Administració central a Catalunya.

Tema 11.- La Mancomunitat de Catalunya: marc legal i funcionament. La Generalitat de Catalunya a la II República: les seves atribucions.

Tema 12.- La implantació del franquisme a lâ¿¿Administració de Catalunya.

Tema 13.- Lâ¿¿Estatut dâ¿¿autonomia de Catalunya de 1979: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Els procediments de reforma. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.

Tema 14.- El Parlament de Catalunya: composició i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 15.- El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribucions i funcions.

Tema 16.- Lâ¿¿organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

III. LA UNIÓ EUROPEA

Tema 17.- Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació. Fonts del dret comunitari: els tractats, els reglaments, les directives. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 18.- Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes. Mitjans financers i personals de la Unió Europea.