1. Oposiciones
  2. Oposiciones de Administrativo
  3. Oposiciones de Administrativo en Barcelona
  4. Curso Auxiliars Administratius Generalitat Catalunya
Administrativo Local foto 2

Curso de Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya

  • Lugar/Modalidad:

    Presencial en Barcelona

    También en Modalidad: Online, Semipresencial


Descripción

Todos los cursos se imparten de manera presencial, semipresencial y online.

GARANTIZAMOS TU PREPARACION HASTA QUE CONSIGAS TU PLAZA O TE DEVOLVEMOS EL 100_ DE TU DINERO

Requisitos Curso de Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya

Requisitos

• Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

• Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

• Tenir el títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau, o qualsevol altre que sigui equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d’obtenir-lo. Si es tracta d’u ANYS.n títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i Ciència.

• Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.

• No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l’accés a la Funció Pública en el seu estat d’origen.

Administrativo de Comunidades Autónomas, Gestion Administrativa, Administratiu de Corporacions Locals, Oposicions Generalitat de Catalunya, Documents Administratius, Oposiciones Generalitat de Catalunya

Temario Curso de Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya 2021

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l’Estat

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional.

Tema 2. La Corona. Les Corts Generals. Composició, atribucions i funcionament del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Govern: designació i remoció. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

Tema 3. El poder judicial: funcions i principis. L’organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia.

Tema 4. L’organització administrativa espanyola: l’Administració central, l’Administració autonòmica, l’Administració local i l’Administració institucional.

Tema 5. L’Administració central de l’Estat. L’organització territorial de l’Estat. L’Administració local: ens que l’integren. L’organització comarcal de Catalunya.

Tema 6. Les comunitats autònomes: constitució i competències. Els estatuts d’autonomia. Distribució de competències. El finançament de les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes amb dues llengües oficials.

II. L’organització política i institucional de Catalunya.

Formes de govern i d’administració

Tema 7. L’origen de la Generalitat de Catalunya.

Tema 8. Antecedents a l’Estatut vigent: la Mancomunitat de Catalunya.

Tema 9. La Generalitat de Catalunya durant la II República.

Tema 10. L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.

Tema 11. Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament de Catalunya. El President de la Generalitat. El Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 12. L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

Tema 13. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos. Procediment general d’execució del pressupost: autorització, disposició, obligació i pagament. Documents comptables. El control pressupostari.

III. La Unió Europea

Tema 14. Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació. Fonts del dret comunitari: els tractats, els reglaments, les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 15. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.

IV. L’Administració pública. El dret administratiu

Tema 16. L’Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. Les fonts del dret administratiu. Principis de l’organització administrativa. L’òrgan administratiu: concepte i classes. La competència administrativa: concepte. La jerarquia administrativa. La delegació, l’advocació i la substitució. La coordinació administrativa.

Tema 17. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. Eficàcia de l’acte administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: actes nuls i actes anul•lables.

Tema 18. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya. Fases del procediment administratiu. Els terminis administratius.

Tema 19. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu. La responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 20. La contractació administrativa. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l’Administració.

Tema 21. Les formes d’activitat administrativa. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. El domini públic i privat de l’Administració.

V. La funció pública

Tema 22. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics. El personal al servei de les administracions públiques.

Tema 23. La funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El Conveni col•lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. La selecció de personal. L’oferta d’ocupació pública. Requisits per a l’accés a la funció pública.

Tema 24. La provisió de llocs de treball. Sistemes de provisió: concurs, lliure designació i altres formes d’adscripció als llocs de treball. La promoció professional. El grau personal. Les relacions de llocs de treball.

Tema 25. Drets i deures dels funcionaris. Situacions administratives del personal funcionari. Reingrés al servei actiu. Règim d’incompatibilitats. Règim disciplinari.

Tema 26. Les retribucions del personal. Nòmines: estructura i normes de confecció. Altes i baixes: justificació. Conceptes retributius. Retribucions bàsiques. Retribucions complementàries.

Tema 27. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l’Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.

Tema 28. El sistema es.panyol de la Seguretat Social. Règim general: afiliació i cotització. Altes i baixes.