1. Oposiciones
  2. Prisiones
  3. Técnico de Servicios Penitenciarios
  4. Tecnico Especialista Servicios Penitenciarios Generalitat Cataluña
Técnico Especialista en Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña

Técnico Especialista en Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña

Técnico Especialista en Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña MASTER D
  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: Online, Semipresencial

  • Fechas:

    Modalidad Abierta


Descripción

Vols ser funcionari de presons en les institucions penitenciàries de Catalunya? Ara ho pots fer si superes les oposicions de tècnic especialista en serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya. És una feina fixa que t’aportarà l’estabilitat laboral que tant necessites.

Posem al teu abast els millors mitjans perquè aprovis aquestes oposicions:

- Tutor personal.

- Entrenadors que et guiaran pas a pas.

- El millor temari, completament actualitzat.

- Alertes de convocatòries.

- Horaris flexibles.

- Simulacres d'examen oficial.

Ens adaptem a les teves necessitats i al teu ritme d’estudi. El nostre objectiu és que aconsegueixis la teva meta: un treball per a tota la vida, en el mínim temps possible. Estàs preparat?

Sol·licita més informació sobre la preparació i l'accés d'oposicions a tècnic especialista per als serveis penitenciaris de la Generalitat.

Col·laborem amb ACAIP, l'Agrupació dels Cossos de l'Administració d'Institucions Penitenciàries de Catalunya, en l'oposició de Tècnics Especialistes Serveis Penitenciaris Generalitat de Catalunya. Amb 10.000 afiliats a nivell nacional, ACAIP és el sindicat majoritari en l'àmbit penitenciari.

🏅Acreditaciones que tiene la oposición


✍ Metodología

Acadèmies de Preparació

- Centres en tota Catalunya

Simulacres d Examen

- Similars als exàmens oficials

Vídeoclasses 24 hs

- Classes al teu campus online

Preparació Proves Físiques

- Sistema Personal Trainer 360

Èxit d Aprovats

- Excel·lents resultats d alumnes

Formació Adaptada a Tu

- Forma d estudi fàcil i flexible

✔ Requisitos Técnico Especialista en Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña

- Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o d'altres Estats en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

- Haver complert els 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

- Tenir el títol de batxiller, de tècnic o qualsevol altre de nivell superior o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent.

- Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions públiques i no estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública.

- No haver estat condemnat per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o si no s'han cancel·lat, però correspon, haver-ho sol·licitat i no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

- Els aspirants hauran de tenir els coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (nivell B) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent (quan no se'n tingui, hauran de superar l'exercici corresponent de l’oposició).

- Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de tenir coneixements de la llengua castellana.

administracion penitenciaria
¿Has realizado el curso? Comparte tu opinión

Temario Técnico Especialista en Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña 2024

I. Antropometria

1. La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 20 divisions en la mà dominant i a les 15 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes i inferior a les 15 i 10 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.

2. Índex de massa corporal superior a 35 o inferior a 18,5.

II. Malalties, lesions i defectes físics

1. Òrgans dels sentits.

1.1 Agudesa visual llunyana binocular amb correcció inferior a 7/10 (0,7) en el moment del reconeixement.

1.2 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual, 50 %.

1.3 Despreniment de retina.

1.4 Glaucoma.

1.5 Es declararan no aptes aquelles persones que en el moment del reconeixement tinguin audició conversacional amb correcció limitada segons el càlcul de la pèrdua global biaural (PGB) que no ha de ser superior a 10.

1.6 Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en determinin afeccions cròniques.

2. Aparell cardiovascular.

2.1 Insuficiència cardíaca, independentment de la causa.

2.2 Infart de miocardi. Angina de pit.

2.3 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. Bloqueig A-V superior a primer grau. Bloqueig complert de branca esquerra. Extrasístoles, ja siguin auriculars o ventriculars, en nombre superior a les 6 per minut.

2.4 Valvulopaties.

2.5 Tensió arterial, que amb o sense tractament presenti valors superiors a 155 mm Hg per sistòlica o superiors a 95 mm Hg per diastòlica.

2.6 Insuficiències venoses perifèriques que produeixin signes d'estasi o alteracions tròfiques.

3. Aparell respiratori.

3.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria, es tindran en compte els valors assolits a l'espirometria. La capacitat vital (FVC), obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els homes i als 3 litres en les dones. I FEV1/FVC inferior al 60 % del teòric (estimat per edat, pes i talla).

4. Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós.

4.1 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric que comprometin la realització de les funcions o activitats del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1).

4.2 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un comportament social i laboral adequat.

4.3 Trastorns mentals orgànics. Retard mental.

5. Aparell locomotor.

5.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.

5.2 Qualsevol altra malaltia osteomuscular que limiti la mobilitat per realitzar funcions o activitats del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1).

5.3 Amputacions que comprometin la realització de les funcions o activitats del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1).

6. Aparell digestiu.

6.1 Hepatopaties de qualsevol etiologia (inclouen alteracions metabòliques).

6.2 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.

6.3 Pancreopaties cròniques o reincidents.

7. Aparell genitourinari.

7.1 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

8. Glàndules endocrines.

8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. Se n'exceptua la diabetis mellitus que no es considera excloent per ella mateixa, sí en canvi les seves repercussions a altres aparells previstos en aquest annex.

9. Sistema hematopoètic.

9.1 Hemopaties. Coagulopaties.

10. Infeccions.

10.1 Qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi que comprometin la realització de les funcions o activitats del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1).

10.2 La infecció VIH no serà motiu d'exclusió. Tanmateix, queden excloses les persones malaltes de VIH que presentin una càrrega viral del VIH detectable, o que la seva situació immunitària comporti un risc d'infecció oportunista, establert pel fet de tenir una xifra de limfòcits CD4 inferior a 350 cells/μl.

11. Altres.

11.1 Processos neoplàsics.

11.2 Malalties autoimmunes.

11.3 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri del/de la facultatiu/va pugui comprometre el desenvolupament de les funcions o activitats del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1).

III. Alteracions analítiques

1. Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d'abús il·legals, també medicaments considerats d'abús que no s'utilitzin amb finalitats terapèutiques només en aquest darrer cas es declararà una no exclusió amb dubtes que significarà que es tornarà a avaluar quan es consideri oportú i amb un avis previ inferior a 24 hores.

2. Determinació de valors superiors en un 50 % a la normalitat de GPT i GOT.

3. Determinació de valors superiors en un 50 % a la normalitat de GGT.

+ ver más
Compartir en:
SOLICITA INFORMACIÓN

También te pueden interesar estos Programas Destacados


Destacado
Curso relacionado de MASTER D

Supera las oposiciones para ayudante de instituciones penitenciarias con MasterD. Una vez superadas las pruebas tendrás un puesto fijo de funcionario de prisiones. Trabajar en centros penitenciarios es una buena opción si tienes estudios mínimos de Bachiller o equivalente, ya que todos los años se convocan plazas de empleo públi...


MASTER D

Curso relacionado de MASTER D

¿Quieres conseguir un empleo público como Enfermero/a de Prisiones? Si tienes el grado en Enfermería, MasterD te prepara con éxito la próxima convocatoria de las Oposiciones de Enfermería Instituciones Penitenciarias y aprueba con plaza en tu CCAA. El curso de preparación de las Oposiciones de Enfermería IIPP va dirigido...


Curso relacionado de MASTER D

Has pensat en treballar a les institucions penitenciàries de Catalunya? Treballar a les presons és una bona opció per encaminar la teva carrera professional en un sector interessant. Master-D tajuda a aconseguir la teva plaça en el Cos de Tècnics dels Serveis Penitenciaris gràcies al seu curs preparatori de les oposicions...


Formación relacionada


Haz tu pregunta