1. Oposiciones
  2. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
  3. Policía Local
  4. Guardia Urbana Ajuntament Barcelona
GUARDIA URBANA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Guardia Urbana de L'Ajuntament de Barcelona

Guardia Urbana de L'Ajuntament de Barcelona MASTER D
  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: Online, Semipresencial

  • Fechas:

    Modalidad Abierta


Descripción

Vols preparar oposicions a la Guàrdia Urbana de Barcelona? Si aquesta és la teva vocació, no ho pensis més i comença a preparar-te ara mateix. Superar les oposicions de Guàrdia Urbana de l’ajuntament de Barcelona suposa aconseguir un feina fixa per a tota la vida. A més, és una feina molt gratificant, ja que et permet treballar en benefici de la comunitat.

En la nostra acadèmia de Barcelona et proporcionem tots els mitjans per superar les proves per a la Guàrdia Urbana:

- Professors altament qualificats.

- Temari específic i actualitzat.

- Preparació de l’entrevista personal.

- Simulacres d’exàmens.

- Entrenament de les proves físiques.

Una atenció individualitzada. Tot això unit als nostres anys d’experiència t’ajudaran a aconseguir la teva plaça fixa de Guàrdia Urbana a l’Ajuntament de Barcelona.

Per l'accés al Cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona s'exigeixen les següents proves:

FASE D'OPOSICIÓ

Primera prova: cultural iteòrica.

· Subprova Cultura General. Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes), un 50% relatives a coneixements de cultura general i un 50% relatives a coneixements sobre l'actualitat política, econòmica, social i cultural. (Eliminatòria).

· Subprova Teòrica. Consistirà en contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari de preguntes tipus test (màxim 75 preguntes) relaciones amb els temari. (Prova eliminatòria)

Segona prova:tests aptitudinals.

Consisteix en l'administració de tres tests adreçats a la valoració de les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de les persones aspirants. Aquests tests valoraran l'aptitud verbal, numèrica i el raonament abstracte, respectivament. (prova eliminatòria).

Tercera prova: prova de català nivell B2.

La prova consta de dues parts:

· Primera part: S'avaluarà el domini de l'expressió escrita mitjançant realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana relacionats en grau adequat amb les places objecte de la convocatòria.

· Segona part: S'avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una exposició oral i una conversa sobre temes generals d'actualitat. (prova eliminatòria).

Quedaran exempts de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment en el termini i forma correcte, acomplir les condicions establertes en les bases.

Quarta prova: prova d'aptitud física.

Els exercicis físics que cal superar són els següents:

· Tracció general.

· Circuit d'agilitat.

· Course navette o cursa llançadora.

Cinquena prova: proves de personalitati de competències. Aquesta prova consistirà en la realització de tres qüestionaris i una entrevista que mesuraran els trets de personalitats bàsics, els trets clínics de la persona aspirant, la seva adaptació personal i social a l'entorn i el seu grau d'adequació al següent perfil competencial: habilitats socials, responsabilitat, solució de problemes, interès i iniciativa, flexibilitat i polivalència i autocontrol i resistència a la pressió.

Sisena prova: proves mèdiques. Comprobació de taula d'exclusions mèdiques.

FASE DE FORMACIÓ (CURS SELECTIU) Consisteix en la superació del curs de Formació Bàsica de Policies Locals que organitza l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

FASE DE PRÀCTIQUES Els aspirants aptes hauran de superar un període de pràctiques professionals de 12 mesos de durada, a les Unitats Operatives de la Guàrdia Urbana de Barcelona a les quals siguin assignats. Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els aspirants són nomenats funcionaris en pràctiques i han de percebre les retribucions que per a aquest personal funcionari estableix la normativa vigent.

+ ver más

🏅Acreditaciones que tiene la oposición


Bolsa de Empleo y Salidas profesionales

A continuació, et detallem futures funcions que desenvoluparàs quan aconsegueixis una plaça a la Guàrdia Urbana de Barcelona:

· Protecció d autoritats locals.

· Vigilància o custòdia d edificis o instal·lacions municipals.

· Ordenació, senyalització i direcció del trànsit en el nucli urbà.

· Realització d atestats per accidents de circulació succeïts en el nucli urbà.

· Com a policia judicial i prestant serveis de prevenció per evitar actes delictius.

✍ Metodología

En la nostra acadèmia de Barcelona et proporcionem tots els mitjans per superar les proves per a la Guàrdia Urbana:

· Professors altament qualificats.

· Temari específic i actualitzat.

· Preparació de l entrevista personal.

· Simulacres d exàmens.

· Entrenament de les proves físiques.

Una atenció individualitzada. Tot això unit als nostres anys d experiència tâ¿¿ajudaran a aconseguir la teva plaça fixa de Guàrdia Urbana a l Ajuntament de Barcelona.

✔ Requisitos Guardia Urbana de L'Ajuntament de Barcelona

Al ser una oposició de caràcter local, cada organisme convocant podrà exigir els requisits que consideri convenients per cobrir les places. Per tant, els requisits que indiquem a continuació han de servir com orientació general, però podran variar d'una convocatòria a una altra:

- Ser espanyol o tenir nacionalitat espanyola.

- Tenir 18 anys d'edat i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

- Estar en possessió del graduat en educació secundaria, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.

- Pel Cos de Guàrdia Urbana de Barcelona no existeix alçada mínima.

- Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B.

- Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2. (La presentació d’aquest permís podrà ajornar -se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)).

- No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establertes a les bases de la convocatòria.

- No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel.lats els antecedents penals. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració publica.

- Nivell B2 de català.

- Compromís de portar armes i la seva utilització.

administracion local, centros sanitarios
¿Has realizado el curso? Comparte tu opinión

Temario Guardia Urbana de L'Ajuntament de Barcelona 2024

· La Constitució espanyola.

· L Estatut d Autonomia de Catalunya 2006.

· El règim local espanyol. Tema

· L organització municipal.

· El procediment administratiu.

· El marc legal de la seguretat a l estat: Forces i Cossos de Seguretat. Llei Orgànica 2/1986.

· Codi deontològic policial. Tema 8. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

· Llei 4/2003, de 7 d abril, d ordenació del sistema de Seguretat Pública de Catalunya.

· L organització territorial de l Estat.

· La Carta Municipal.

· Principis d actuació de l Administració pública.

· Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l espai públic de Barcelona.

· Ordenança sobre l ús de les vies i l espai públic de Barcelona.

· Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona.

· Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana. La policia judicial. Habeas corpus.

· Drets, deures i retribucions dels funcionaris.

· La indelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets.

· Incompatibilitats i règim disciplinari dels funcionaris.

+ ver más
Compartir en:
SOLICITA INFORMACIÓN

También te pueden interesar estos Programas Destacados


Curso relacionado de INSTITUT NUMÀNCIA FORMACIÓ

Oposición Policía Local


BarcelonaModalidad abierta

La Policía Local es un cuerpo muy prestigioso en el ámbito de la seguridad ciudadana, algunas de sus funciones son: tareas como policía de circulación (servicios en la vía pública, actuaciones en accidentes de tráfico, actuaciones sobre conductores, actuaciones sobre vehículos y educación viaria), tareas como policía administrativa (inspecciones o comprobaciones y vigilancia en espacios verdes), tareas de seguridad ciudadana (actuaciones de prevención de delitos, actuaciones de represión de delitos y actuaciones administrativas de seguridad ciudadana), servicios asistenciales (actuaciones de cariz social y actuaciones de cariz asistencial), etc...

Solicita Prueba Gratuita del Streaming Y/O Campus Virtual.


INSTITUT NUMÀNCIA FORMACIÓ

Curso relacionado de INSTITUT NUMÀNCIA FORMACIÓ

Oposiciones Guardia Urbana


BarcelonaMatrícula abierta

El Ayuntamiento de Barcelona convoca anualmente plazas para acceder a este cuerpo. A lo largo de 150 años la Guardia Urbana de Barcelona ha ido evolucionando con la ciudad. Desde 1840 la ciudad de Barcelona tiene la necesidad de disponer de un cuerpo organizado de vigilància que vele por el cumplimiento de las ordenanzas municipales...

Solicita Prueba Gratuita del Streaming Y/O Campus Virtual.


INSTITUT NUMÀNCIA FORMACIÓ

Curso relacionado de MASTER D

En MasterD llevamos 30 años preparando las oposiciones para la Policía Local. Con nuestra preparación, podrás presentarte a todas las oposiciones de policía local a nivel nacional, pero, además, puedes optar por una comunidad autónoma en concreto, si tu objetivo es no dejar tu lugar de residencia. ¿Eres de Castilla-La Mancha y quieres optar por las plazas de esta Comunidad? Te ayudamos con estas plazas, desde nuestras academias en Castilla-La Mancha y de cualquier otra Comunidad Autónoma como Madrid, te podemos preparar para los exámenes específicos en cualquier municipio de esta comunidad...


MASTER D

SUBVENCIONADOS
Curso relacionado de MASTER D

Policía Municipal Madrid


OnlineMatrícula abierta

¿Quieres ser Policía Municipal en Madrid?

En MasterD llevamos 28 años preparando las oposiciones para la Policía Municipal de Madrid. Con nuestra preparación, podrás presentarte a todas las oposiciones de policía local o de policía municipal que se convoquen tanto en la capital como en el resto de la Comunidad de Madrid...

INFóRMATE AHORA CóMO PRESENTARTE A LAS OPOSICIONES DE POLICíA MUNICIPAL EN MADRID (MADRID). ACCEDE A UNA DE LAS 276 PLAZAS DE POLICíA MUNICIPAL DE MADRID Y CAMBIA TU FUTURO.


MASTER D

Curso relacionado de MASTER D

Policía Municipal Catalunya


OnlineMatrícula abierta

Aconsegueix un lloc fix i ben remunerat a la teva localitat com a Policia Local. Tots els anys es convoquen places d'oposicions per a policia local o municipal a tot Catalunya. En MasterD et preparem per aconseguir-ho, posant a la teva disposició els millors recursos docents per a aquestes oposicions:

- Professorat especialitzat...


MASTER D

SUBVENCIONADOS
Curso relacionado de MASTER D

Curso de Policia Local


OnlineMatrícula abierta

¿Estás pensando en estudiar oposiciones de Policía Local? En MasterD contamos con más de 27 años de experiencia preparando oposiciones de Policía Local y Municipal en toda España. Ponemos a tu disposición nuestro exclusivo sistema CEP8.10, que garantiza tu resultado con profesores expertos, preparadores especialistas y materiales didácticos actualizados ¡Contamos con excelentes resultados contrastados en convocatorias!

¿Qué más encontrarás en MasterD y su curso de Policía Local? Estamos presentes en más de 30 academias por toda España, en las que asistirás a talleres que te enseñarán a dominar las habilidades clave en una oposición...

EN CUANTO AL NúMERO DE PLAZAS CONVOCADAS, DURANTE LOS 3 úLTIMOS AñOS SE HAN CONVOCADO MáS DE 3.000 PLAZAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.


MASTER D

Formación relacionada


Haz tu pregunta