1. Oposiciones
  2. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
  3. Policía Local
  4. Policia Municipal Catalunya
Policía Municipal Catalunya

Policía Municipal Catalunya

Policía Municipal Catalunya MASTER D
  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: Online, Semipresencial

  • Fechas:

    Modalidad Abierta


Descripción

Aconsegueix un lloc fix i ben remunerat a la teva localitat com a Policia Local. Tots els anys es convoquen places d'oposicions per a policia local o municipal a tot Catalunya. En MasterD et preparem per aconseguir-ho, posant a la teva disposició els millors recursos docents per a aquestes oposicions:

- Professorat especialitzat.

- Agents de policia local en la teva preparació.

- Preparació de l'entrevista personal.

- Simulacres d'examen basats en casos reals.

- Activitats individuals i grupals en la teva acadèmia.

- Entrenament de les proves físiques.

Et preparem perquè aconsegueixis aprovar en qualsevol localitat de Catalunya. Cada any, nombrosos alumnes aconsegueixen treure la seva plaça de policia local a Catalunya. Prepara ja les oposicions i podràs aconseguir una feina estable per a tota la vida!

Proves per a Policia Local

Depenent de l'organisme convocant es poden exigir les següents proves en les Oposicions per a Policia Local a Catalunya:

- Aptitud física. Que serà de caràcter eliminatori i s'ajustarà a les condicions establertes a les bases corresponents. Es qualificarà com a apte o no apte. L'alumne haurà de basar-se en les proves que apareixen a les bases oficials on surten convocades les places i preparar-se per a elles. La preparació ha de ser per part de l'alumne. Master.D proporciona informació addicional sobre les proves físiques, però en cap cas les prepara.

- Psicotècnic. De caràcter eliminatori, està dirigit a comprovar que els trets de personalitat i d'aptitud dels aspirants són els adequats per l'acompliment de les funcions de policia local. Es qualificarà com a apte o no apte.

- Prova de coneixements. Tindrà caràcter eliminatori i consistirà en contestar, durant el temps màxim que fixi el tribunal, un qüestionari tipus test de 50 o 100 preguntes del bloc corresponent als temes generals.

- Prova específica. De caràcter eliminatori, consistirà en contestar per escrit, en el temps màxim que s'hagi fixat, un qüestionari tipus test de 50 o 100 preguntes del bloc corresponent als temes específics. Tant en aquesta prova com en l'anterior es penalitzaran les preguntes incorrectes descomptant punts.

Existeix la possibilitat que la modalitat per examinar aquestes dues últimes proves no sigui tipus test i que es realitzi mitjançant un tema que s'ha de desenvolupar en un temps determinat.

- Coneixements de llengua catalana per acreditar el nivell intermedi de català (B2). Resten exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment estar en possessió del nivell intermedi de català (B2) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent.

La següent prova és de caràcter opcional, de manera que depèn de l'organisme, municipi o entitat local que convoqui les places.

- Supòsit pràctic. Consisteix en la resolució d'un supòsit sobre les funcions dels policies locals en determinades situacions reals. Ho determina el tribunal i s'han d'aplicar els coneixements que s'han adquirit amb l'estudi dels temes de l'oposició, especialment l'aplicació de lleis fonamentals, com el Codi Penal o les lleis de trànsit.

🏅Acreditaciones que tiene la oposición


Bolsa de Empleo y Salidas profesionales

✍ Metodología

Acadèmia Policia Local

- Experts en cada prova

Entrevista Personal

- Preparació basada en casos reals

Test Psicotècnics

- Aprèn a resoldre els test psicotècnics

Temaris Policia Local

- Adaptats a la teva convocatòria

Proves Físiques Policia Local

- Preparació simulacres reals dâ¿¿examen

Formació amb Agents

- Classes amb Policies

✔ Requisitos Policía Municipal Catalunya

- Ser espanyol o tenir nacionalitat espanyola.

- Tenir 18 anys d'edat. En quant al límit superior d'edat, com a norma general a Catalunya no s'ha de superar l'edat de jubilació forçosa, sense perjudici de que l'entitat local pugui fixar un límit inferior en el reglament o convocatòria corresponent (45, 50 o 55 anys per exemple).

- Estar en possessió del graduat en educació secundaria, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.

- Tenir una alçada mínima de 1,65 metres per les dones i 1,70 pels homes, encara que alguns organismes indiquen l'alçada mínima de 1,60 tant per homes com per dones. Pel Cos de Guàrdia Urbana de Barcelona no existeix alçada mínima.

- Estar en possessió del permís de conducció B i a més depenent de la convocatòria i de l'organisme convocant el permís A, A2. En el cas dels permisos A, A2 hi ha ajuntaments que permeten als aspirants obtenir-los abans de la finalització del curs selectiu.

- Pel Cos de Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona és necessari posseir el permís de conduir vehicles de la classe B i A2, la presentació del permís A2 podrà ajornar-se fins el darrer dia del curs selectiu a l’EPC de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

- No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establertes a les bases de cada convocatòria.

- No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel.lats els antecedents penals. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions publiques.

- Nivell B2 de català.

- Compromís de portar armes i la seva utilització.

¿Has realizado el curso? Comparte tu opinión
Compartir en:
SOLICITA INFORMACIÓN

También te pueden interesar estos Programas Destacados


Destacado
Curso relacionado de MASTER D

Curso de Policia Local


OnlineMatrícula abierta

¿Estás pensando en estudiar oposiciones de Policía Local? En MasterD contamos con más de 27 años de experiencia preparando oposiciones de Policía Local y Municipal en toda España. Ponemos a tu disposición nuestro exclusivo sistema CEP8.10, que garantiza tu resultado con profesores expertos, preparadores especialistas y materiales didácticos actualizados ¡Contamos con excelentes resultados contrastados en convocatorias!

¿Qué más encontrarás en MasterD y su curso de Policía Local? Estamos presentes en más de 30 academias por toda España, en las que asistirás a talleres que te enseñarán a dominar las habilidades clave en una oposición...

EN CUANTO AL NúMERO DE PLAZAS CONVOCADAS, DURANTE LOS 3 úLTIMOS AñOS SE HAN CONVOCADO MáS DE 3.000 PLAZAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.


MASTER D

Curso relacionado de OPOSICIONES FLOU

OPOSICIONES POLICÍA LOCAL


Todas las provincias de EspañaMatrícula abierta

Proteger como Policía Local es más fácil cuando conoces el barrio y a sus vecinos. Aprobar, si le echas un poquito de Flou, también. En nuestra academia hemos hecho un programa con mucho duende, para que lo cojas con más ganas. Ensaya con nuestros test… ¡y deja que un entrenador te asesore!

¡Lo más grande empieza en lo que tienes al lado!

Sueldos desde 1700€
¿Te imaginas llegar a los 2...


Curso relacionado de INSTITUT NUMÀNCIA FORMACIÓ

OPOSICIONES GUARDIA URBANA


BarcelonaMatrícula abierta

El Ayuntamiento de Barcelona convoca anualmente plazas para acceder a este cuerpo. A lo largo de 150 años la Guardia Urbana de Barcelona ha ido evolucionando con la ciudad. Desde 1840 la ciudad de Barcelona tiene la necesidad de disponer de un cuerpo organizado de vigilància que vele por el cumplimiento de las ordenanzas municipales...


Curso relacionado de INSTITUT NUMÀNCIA FORMACIÓ

OPOSICIÓN POLICÍA LOCAL


BarcelonaModalidad abierta

La Policía Local es un cuerpo muy prestigioso en el ámbito de la seguridad ciudadana, algunas de sus funciones son: tareas como policía de circulación (servicios en la vía pública, actuaciones en accidentes de tráfico, actuaciones sobre conductores, actuaciones sobre vehículos y educación viaria), tareas como policía administrativa (inspecciones o comprobaciones y vigilancia en espacios verdes), tareas de seguridad ciudadana (actuaciones de prevención de delitos, actuaciones de represión de delitos y actuaciones administrativas de seguridad ciudadana), servicios asistenciales (actuaciones de cariz social y actuaciones de cariz asistencial), etc...


Curso relacionado de MASTER D

POLICÍA MUNICIPAL MADRID


OnlineMatrícula abierta

¿Quieres ser Policía Municipal en Madrid?

En MasterD llevamos 28 años preparando las oposiciones para la Policía Municipal de Madrid. Con nuestra preparación, podrás presentarte a todas las oposiciones de policía local o de policía municipal que se convoquen tanto en la capital como en el resto de la Comunidad de Madrid...


Curso relacionado de MASTER D

Vols preparar oposicions a la Guàrdia Urbana de Barcelona? Si aquesta és la teva vocació, no ho pensis més i comença a preparar-te ara mateix. Superar les oposicions de Guàrdia Urbana de l’ajuntament de Barcelona suposa aconseguir un feina fixa per a tota la vida. A més, és una feina molt gratificant, ja que et permet treballar en benefici de la comunitat...


Formación relacionada


Haz tu pregunta