1. Oposiciones
  2. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
  3. Bomberos
  4. Oposiciones Cos Bombers Catalunya
OPOSICIONES COS DE BOMBERS DE CATALUNYA

Oposiciones Cos de Bombers de Catalunya

Oposiciones Cos de Bombers de Catalunya MASTER D
  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: Online, Semipresencial

  • Fechas:

    Modalidad Abierta


Descripción

La teva vocació és ser bomber? En MasterD t’ajudem a complir els teus somnis amb la preparació per a les oposicions al cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

En MasterD posem a la teva disposició tot el material didàctic perquè puguis aconseguir una de les places de bomber a Catalunya. El nostre equip de professionals, tutors i preparadors personals et guiaran mitjançant un seguiment personalitzat perquè superis amb èxit les oposicions al cos de Bombers de Catalunya.

Els Bombers a Catalunya són un cos de prestigi en la nostra societat per la seva tasca social de protecció i prevenció. Val la pena l’esforç que suposa preparar-se per a les oposicions ja que es tracta d’una professió arriscada però molt gratificant.

Per poder portar a terme les tasques principals dels Bombers de Catalunya hauràs d’adquirir els coneixements que detalladament t’ofereix aquest curs preparatori sobre substàncies perilloses, agents extintors, formes d’extinció, edificació i protecció personal i col-lectiva, entre d’altres.

Les oposicions de Bomber de la Generalitat són molt demandades. Per això, per aconseguir la teva plaça com a bomber a Catalunya t’has de preparar amb professionals. A MasterD som experts preparant les proves de Bomber. Ja fa més de 25 anys que treballem perquè persones com tu aconsegueixin el seu somni: ser bomber.

Funcions dels Bombers a Catalunya

Aquestes són algunes de les principals funcions que ha d'exercir els Bombers a Catalunya:

- Extingir incendis i, en cas d'ocórrer qualsevol sinistre o situació d'emergència, actuar amb la finalitat de minimitzar els danys (accidents de cotxe, inundacions, etc.).

- Fer activitats de prevenció per evitar o disminuir el risc d'incendis i d'accidents.

- Intervenir en operacions de protecció civil i elaborar els plans d'actuació respectius dels serveis d'extinció d'incendis.

¿Quant Cobra un Bomber a Generalitat de Catalunya?

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya cobren entre 29.000 i 42.000 euros anuals, en funció de la seva categoria dins del cos de bombers. A més del sou base compta amb la possibilitat de percebre complements variables, per exemple, un complement per major dedicació i fent hores extra programades o no programades.

Convocatòria Bombers Catalunya 2023

Estas han sido las plazas convocadas en los últimos años para las oposiciones de bombero en Cataluña :

- Convocatoria 2022: 240 plazas.

- Convocatoria 2023: 240 plazas.

- OPE Cataluña 2023: 250 plazas Bomberos Generalitat

🏅Acreditaciones que tiene la oposición


✍ Metodología

Acadèmies de Preparació

- Centres en tota Catalunya

Proves Físiques Bomber

- Entrenador i simulacres reals

Simulacres dâ¿¿examen

- Similars als exàmens oficials

Entrevista Personal

- Preparació basada en casos reals

Atenció Individualitzada

- Entrenador personal

Curso Inici al Dret

- Legislació de Bombers des de 0

✔ Requisitos Cos de Bombers de Catalunya

- Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels estats membres de la Unió Europea.

- Per al Cos de Bombers de la Generalitat per modificació de la Llei 5/1994 de regulació dels Serveis de Prevenció publicada en el Diari de la Generalitat de (Llei 2/2021) de 31/12/2021 Batxiller o equivalent.

- Haver complert 16 anys i no superar l'edat de jubilació.

- Posseir el permís de conducció de vehicles de la categoria C. L'edat mínima per obtenir aquest permís són els 21 anys, no obstant, segons la darrera modificació del Reglament General de Conductors.

- Posseir coneixements de nivell de suficiència de català i castellà (C1) o superior.

- No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

- Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents. A les bases de cada convocatòria s'estableix el quadre d'exclusions mèdiques concret per cada oposició.

- Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que recull l’annex de les bases.

- Els requisits s'hauran de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.

Des del 2020 la celiaquia no és causa d'exclusió mèdica. I es limiten les causes d'exclusió mèdica de manera que només han de quedar excloses les persones malaltes de VIH.

bombers generalitat, extincion de incendios, bombero, oposicions bombers barcelona
¿Has realizado el curso? Comparte tu opinión

Temario Oposiciones Cos de Bombers de Catalunya 2024

Temari General Bombers

Tema 1 Legislació: La Constitució espanyola: L'Estatut d'autonomia de Catalunya

Tema 2 Legislació: El personal al servei de les administracions públiques

Tema 3 Legislació: Llei 31/1995, de 8 de novembre

Tema 4 Legislació: Llei 19/2020, del 30 de desembre

Tema 5 Legislació: Llei 17/2015, del 21 de juliol

Temari Específic Bombers

Tema 6 Legislació: Llei 5/1994, de 4 de maig

Tema 7 Legislació: Decret 276/2016, de 19 de juliol

Tema 8 Física

Tema 9 Naturalesa del foc

Tema 10 Mètodes i agents extintors

Tema 11 Química

Tema 12 Hidràulica

Tema 13 Electricitat

Tema 14 Meteorologia

Tema 15 Conceptes mèdics bàsics

Tema 16 Vegetació

Tema 17 Mecànica

Tema 18 Motors

Tema 19 Elements d'instal·lacions de fluids

Tema 20 Mecànica de vehicles

Tema 21 Risc químic

Tema 22 Prevenció i protecció contra incendis

Tema 23 Atenció sanitària

Tema 24 Construcció

Tema 25 Construcció

Tema 26 Components i aparells elèctrics

Tema 27 Instal·lacions elèctriques i xarxes de distribució

Tema 28 Instal·lacions de gas i xarxes de distribució

Tema 29 Cartografia

Tema 30 Geografia física de Catalunya

Tema 31 Geografia humana de Catalunya

Tema 32 Organització administrativa a Catalunya

Proves Bombers de la Generalitat de Catalunya

Les proves a bombers de la Generalitat de Catalunya consten de 4 fases:

Fase Oposició, Concurs de Mèrits, Curs selectiu en l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i Període de Pràctiques.

La fase d'oposició consta de les següents proves:

- Primera prova: prova de coneixements i test d'avaluació psicològica de la personalitat

- Segona prova: prova física

- Tercera prova: prova d'oficis

- Quarta prova: prova d'avaluació psicològica competencial

- Cinquena prova: prova mèdica

- Sisena prova: coneixements de llengua catalana i castellana

Prova de coneixements i test d'avaluació psicològica Bombers

- Primer exercici: Coneixements: Prova teòrica de 95 preguntes i 10 de reservas. El temps màxim és d'una hora i 45 minuts. Qualificable entre 0 i 10 punts. S’ha d'obtenir com a mínim un 5.

- Segon exercici: Test d'avaluació psicològica de la personalitat Consisteix en la realització d'un test orientat a avaluar els trets de personalitat clínica i normal de les persones participants per tal de valorar-ne el seu grau d'ajust al funcionament adaptatiu amb relació a les funcions pròpies de la categoria de bomber.

Prova físicas Bombers Catalunya

Consta de 5 exercicis físics:

- Cursa llançadora.

- Circuit d’agilitat.

- Exercici aquàtic.

- Pressió sobre banc.

- Pujada de corda

Per a la realització d'aquesta prova és necessari presentar un certificat mèdic i es podran realitzar proves antidopatge.

Prova d'oficis Bombers

De caràcter obligatòria i no eliminatòria. La prova consistirà en realitzar un circuit de quatre tasques dels oficis següents:

- Sanitari.

- Fusteria i Construcció.

- Fontaneria i Electricitat.

- Conducció de vehicles pesants.

Es tracta d'una prova que avalua la polivalència de les persones participants en l'habilitat manual, en coneixements bàsics, en la utilització adequada de materials i eines i en la destresa en l'execució bàsica dels oficis esmentats.

La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts.

Prova d'avaluació psicològica competencial

De caràcter obligatòria i no eliminatòria.

La prova d'avaluació psicològica competencial consistirà en la realització d'un o varis exercicis per avaluar les característiques personals de l'aspirant i determinar-ne l'ajust al perfil competencial en relació amb les funcions pròpies de la categoria de bomber/a de l'escala bàsica.

Les competències professionals susceptibles d'avaluació són les següents:

- Adaptabilitat i flexibilitat.

- Acceptació i compliment de les normes i subjecció a l'estructura jeràrquica.

- Autocontrol i tolerància a l'estrès.

- Treball en equip.

- Autogestió i desenvolupament personal i professional

- Motivació i vocació de servei públic

- Capacitat analítica i presa de decisions

- Capacitat de comunicació

- Orientació a resultats

- Relació interpersonal i convivència

La prova d'avaluació psicològica consistirà en la realització d'un o diversos exercicis per avaluar les característiques personals de l'aspirant i determinar-ne l'ajust al perfil competencial en relació amb les funcions pròpies de la categoria de bomber/a de l'escala bàsica. La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts.

Prova médica Bombers Genralitat

Aquesta prova consisteix en un reconeixement mèdic a les persones participants, realitzat per professionals col·legiats designats pel Tribunal Qualificador, a fi i efecte d'acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de bomber/a de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat, d'acord amb les causes d'exclusió mèdiques establertes al quadre d'exclusions mèdiques.

Es tindran en compte els aspectes següents:

- Mesurament del pes en relació amb l'índex de massa corporal

- Valoració de l'oïda, la vista, l'equilibri

- Coordinació muscular

- L'aparell cardiovascular

- L'aparell respiratori i exploració mèdica general

- Les possibles malformacions i alteracions en els diferents aparells

+ ver más
Compartir en:
SOLICITA INFORMACIÓN

También te pueden interesar estos Programas Destacados


Curso relacionado de OPOSICIONES FLOU

Oposiciones Bombero


Todas las provincias de EspañaMatrícula abierta

Para ser bombero se necesita valentía, compromiso y preparación. Por ello los bomberos son uno de los colectivos profesionales mejor valorados en nuestro país. Sabemos que tu coraje y tu vocación de servicio a los demás es lo que te ha traído hasta aquí y ahora, para acceder al Cuerpo de Bomberos y disfrutar de un puesto de trab...


OPOSICIONES FLOU

Curso relacionado de INSTITUT NUMÀNCIA FORMACIÓ

La historia de los Bomberos de Barcelona empieza hace muchos años, pero es a partir de la mitad del siglo XIX, concretamente en el año 1865, cuando se establece una compañía de bomberos en la ciudad de Barcelona, un embrión que, con el paso de los años, se ha convertido en el Cuerpo de Bomberos que hoy tenemos, con muchas compet...

Solicita Prueba Gratuita del Streaming Y/O Campus Virtual.


INSTITUT NUMÀNCIA FORMACIÓ

Curso relacionado de INSTITUT NUMÀNCIA FORMACIÓ

La Generalitat de Catalunya convoca anualmente plazas para acceder a este cuerpo, nacido como organización única durante los años 80 aunque su historia se remonta al siglo XIX cuando las instituciones de servicios contra incendios empezaron a aparecer en Catalunya. Los Bomberos de la Generalitat son un cuerpo muy...

Solicita Prueba Gratuita del Streaming Y/O Campus Virtual.


INSTITUT NUMÀNCIA FORMACIÓ

Curso relacionado de MASTER D

Curso de Bomberos de Navarra


OnlineMatrícula abierta

¿Quieres trabajar de bombero en Navarra? Para ello tienes que superar las oposiciones de bombero en Navarra. En la academia MasterD te proporcionamos todo lo necesario para superar con éxito las pruebas teóricas y físicas de estas oposiciones. Es un programa riguroso que incluye tanto formación teórica como práctica en té...


MASTER D

Curso relacionado de MASTER D

Prepárate para superar las oposiciones de bombero con la ayuda de MasterD. Contamos con más de 28 años de experiencia preparando convocatorias de bomberos con éxito a través de nuestro exclusivo sistema de preparación personalizada CEyP8.10 que combina lo mejor de la formación online en nuestro exclusivo campus virtual y la form...


MASTER D

Curso relacionado de MASTER D

¿Quieres ser bombero en Barcelona? Si esta es tu vocación no lo pienses más y empieza a prepararte ya. Empieza a prepararte ya y adelántate al resto de opositores. Consigue tu plaza de bombero en el ayuntamiento de Barcelona. En Master-D te preparamos para el 100% de las pruebas teóricas, incluida la entrevista personal...


MASTER D

Formación relacionada


Haz tu pregunta