Educación Primaria foto 4

Oposiciones Cos de Mestres Especialitat en Educació Primaria

  1. Oposiciones
  2. /
  3. Oposiciones de Ministerio de Educacion
  4. /
  5. Oposiciones de Educación Primaria
  6. /
  7. Oposiciones Cos Mestres Especialitat Educacio Primaria
  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: A Distancia


Descripción

Solo preparan alumnos de Catalunya

Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jornadas laborales que se hallan establecidas en horarios concretos

Requisitos Cos de Mestres Especialitat en Educació Primaria

Titulació i altres requisits

Titulació: Mestre, diplomat en professorat d'educació general bàsica, mestre d'ensenyament primari.

Nivell de català exigit: equivalent a certificat de suficiència de català (C)

Temario Oposiciones Cos de Mestres Especialitat en Educació Primaria 2020

Tema 1 Característiques bàsiques del desenvolupament psicoevolutiu dels nens i nenes dels sis als dotze anys. Aspectes cognitius, motrius, afectius i socials.

Tema 2 La concreció dels currículums en el marc del projecte educatiu del centre.

Tema 3 La tutoria a l’Educació Primària.

Tema 4 L’atenció a la diversitat de l’alumnat.

Tema 5 L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l‘alumnat d’Educació Primària.

Tema 6 Les tecnologies de la informació i la comunicació. Intervenció educativa per a la seva utilització i aplicació en les diferents àrees de coneixement.

Tema 7 L’àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural a l’Educació Primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa.

Tema 8 Construcció de la noció de temps històric a l’Educació Primària.

Tema 9 L’entorn i la seva conservació. Relacions entre els elements dels ecosistemes, factors de deteriorament i regeneració.

Tema 10 L’aprenentatge dels fenòmens físics i els canvis químics. Planificació i realització d’experiències per a l’estudi de propietats, característiques i comportament de la matèria i l’energia.

Tema 11 L’àrea d’Educació per a la ciutadania i els drets humans a l’Educació Primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa.

Tema 12 L’àrea d’Educació Artística a l’Educació Primària com a àrea integrada: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d’avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb les altres àrees del currículum.

Tema 13 Els diferents llenguatges i tècniques artístiques. Intervenció educativa en l’elaboració de composicions plàstiques i imatges: planificació, disseny i organització del procés selecció i utilització de materials i tècniques.

Tema 14 L’Àrea de Llengua castellana i literatura a l’Educació Primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa.

Tema 15 La intervenció educativa en la reflexió sistemàtica sobre el llenguatge en l’Educació Primària en relació amb les condicions d’utilització: el context comunicatiu, els àmbits d’ús i el text. L’adquisició de la lectura i l’escriptura.

Tema 16 L’educació literària en el context escolar. Manifestacions literàries més importants aplicades a l’Educació primària. Tècniques i estratègies d’utilització de la literatura infantil i juvenil. La biblioteca escolar i la biblioteca d’aula com a recursos didàctics en l’educació literària.

Tema 17 Processos d’adquisició i desenvolupament del llenguatge a l’Educació primària: comprensió i expressió oral, elements no lingüístics que acompanyen a la comunicació oral. Estratègies d’intervenció educativa.

Tema 18 Desenvolupament i característiques del procés lector a l’Educació primària.

Tema 19 Desenvolupament de l’expressió escrita a l’Educació Primària.

Tema 20 L’àrea de Matemàtiques a l’Educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa.

Tema 21 Resolució de problemes. Diferents classes i mètodes de resolució. Planificació, gestió de recursos, representació, interpretació i valoració dels resultats. Estratègies d’intervenció educativa.

Tema 22 L’aprenentatge dels nombres i el càlcul numèric. Nombres naturals, enters, fraccionaris i decimals. Sistemes de numeració. Relació entre els nombres. Operacions de càlcul i procediments del mateix (càlcul escrit, mental, estimació i calculadora). Intervenció educativa.

Tema 23 Les magnituds i la seva mesura. Unitats i instruments de mesura. Estimació i aproximació a les mesures. Recursos didàctics i intervenció educativa.

Tema 24 Evolució de la percepció espacial a l’educació primària. Elements, formes i relacions geomètriques de l’entorn: classificació i sistemes de representació. Intervenció educativa.

Tema 25 Recollida, organització i representació de la informació. Taula de dades. Tipus de gràfics. Aplicacions didàctiques a les diferents àrees i la interpretació de dades. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació pel tractament de dades.

Tema 26 L’àrea de Llengua catalana i literatura en l’educació primària: enfocament i característiques. Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d’avaluació. Relació amb altres àrees del currículum.

Tema 27 La Literatura catalana en el context escolar. Manifestacions literàries més importants aplicades a l’educació primària. Tècniques i estratègies d’utilització de la literatura infantil. La biblioteca escolar com a recurs didàctic en l’educació literària.

Tema 28 L’àmbit de llengües en l’educació primària: ensenyament integrat. Transferència de coneixements d’una llengua a una altra. Contribució des de les àrees lingüístiques a l’assoliment de la competència plurilingüe i intercultural. y custodia

Programas Relacionados Educación Primaria

OPOSICIONES MAESTROS INGLÉS

La preparación para la oposición de maestro de inglés de primaria cuenta con Temarios actualizados, gran variedad de supuestos prácticos, programaciones didácticas exclusivas, profesores expertos y un método de estudios personalizado. Nuestra preparación de oposiciones para el cuerpo de maestros de inglés te permite estu...

OPOSICIONES MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Oposiciones para el Cuerpo de Maestros Especialidad en Educación Primaria, como maestro/a de educación primaria, tu labor principal consistirá en servir de guía en el aprendizaje de los niños y niñas en edad escolar, entre los seis y los doce años, empleando tus conocimientos pedagógicos para promover su desarrollo cognitivo y p...

CURSO PREPARACIÓN OPOSICIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Te gustaría trabajar con niños? ¿Has estudiado magisterio pero no encuentras un trabajo adecuado a tu profesión? Cursosypostgrados.com te ofrece este curso preparación oposición educación de primaria que te formará para encontrar trabajo como maestro de primaria . Las oposiciones de educación pr...

CURSO DE EDUCACIÓN MUSICAL

¿Quieres ser maestro de música? La oposición de educación musical está dirigida a diplomados en magisterio con la educación musical como destino claro. Master-D te ayuda a preparar las oposiciones con su curso para las oposiciones de educación musical. Tenemos un alt...

Formación relacionada