1. Oposiciones
  2. Oposiciones de Medio Ambiente
  3. Oposiciones de Agent Rural
  4. Curso Oposicions Agent Auxiliar Rural Generalitat Catalunya
Curso Oposicions de Agent Auxiliar Rural para la Generalitat de Catalunya

Curso Oposicions de Agent Auxiliar Rural para la Generalitat de Catalunya

por MASTER D

Descripción

✓Si t¿agrada la natura, ara pots aconseguir una feina fixa i ben remunerada a Catalunya com a agent auxiliar rural per a la Generalitat. Com ja deus saber, els agents auxiliars rurals cobren aproximadament 2.000 ¿ al mes i treballen en contacte directe amb la natura. Aquesta possibilitat encaixa en els teus plans de futur. Prepara les oposicions d¿agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya.

Treballa en allò que t¿agrada amb la tranquillitat de tenir una plaça fixa per a tota la vida. Fes-te agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya.

Aquestes oposicions són perfectes per a tu. Aprova-les i treballaràs en allò que més t¿agrada al mateix temps que gaudeixes dels avantatges de ser funcionari a Catalunya: estabilitat laboral, bons salaris, horaris flexibles, etc. A Master-D et proporcionem tots els mitjans humans i materials perquè superis amb èxit les oposicions d¿agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya. Una feina fixa t¿espera.

🏅Acreditaciones que tiene la oposición


Descripción del proceso selectivo

Primera prueba

1r ejercicio:

Cuestionario-test de 100 preguntas

40 preguntas de la parte General del temario

60 preguntas de la parte Específica.

2º ejercicio:

Supuestos prácticos. Resolución por escrito de 2 supuestos prácticos a escoger entre tres propuestos sobre materias relativas a la parte específica del temario.

Segunda prueba

Conocimientos de lengua catalana, en caso de no acreditar nivel B de catalán.

Tercera prueba

Ejercicios físicos. Consta de cinco ejercicios físicos: tracción general, flexión de brazos, carrera de lanzadora (course navette), circuito de agilidad y natación.

Cuarta prueba

Adecuación psicoprofesional, personalidad y entrevista.

Quinta prueba

Conocimientos de lengua castellana para los aspirantes que no tengan la nacionalidad española.

✔ Requisitos Curso Oposicions de Agent Auxiliar Rural para la Generalitat de Catalunya

Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea

Haver complert 18 anys i no superar els 65

Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent

Posseir el permís de conduir de la classe B o equivalent

Posseir la capacitat funcional per el desenvolupament de la plaça o lloc al que s`aspira

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per el desenvolupament de les funcions públiques

Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l`obtenció del permís d`ús d`armes de foc

Funcionarios, Naturaleza

Temario Curso Oposicions de Agent Auxiliar Rural para la Generalitat de Catalunya 2022

Part general

Tema 1 La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.

Tema 2 L¿Estatut d¿autonomia de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.

Tema 3 Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El president. El Govern. El síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 4 L¿organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

Tema 5 Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 6 L¿Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L¿acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.

Tema 7 La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.

Tema 8 La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 9 El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l¿Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

Tema 10 Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.

Part específica

Tema 11 La protecció constitucional del medi ambient.

Tema 12 El cos d¿Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Els seus drets, deures i règim disciplinari. Normativa reguladora.

Tema 13 El procediment administratiu sancionador: principis, incoació, tramitació i resolució. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, relatius a la protecció de la flora i fauna, i els incendis forestals.

Tema 14 Normativa forestal estatal i autonòmica: estructura i contingut. Forests públiques i forests privades. Els plans tècnics de gestió forestal.

Tema 15 Aprofitaments forestals.

Tema 16 Preservació de la flora protegida. Espècies protegides: normativa catalana. Arbres d¿interès local i comarcal i monumentals.

Tema 17 Mesures de prevenció d¿incendis forestals.

Tema 18 Els voluntaris forestals del medi natural i la seva normativa. Les agrupacions de defensa forestal: constitució i regulació.

Tema 19 Els espais naturals protegits.

Tema 20 Regulació sobre l¿accés motoritzat al medi natural.

Tema 21 Normativa catalana reguladora de les activitats extractives i del procediment d¿avaluació d¿impacte ambiental. La Llei d¿intervenció integral de l¿Administració ambiental.

Tema 22 La Llei de residus de Catalunya.

Tema 23 Legislació bàsica en matèria d¿aigües.

Tema 24 L¿activitat piscícola a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Zones de pesca: definició i distribució a Catalunya. Senyalització de les aigües continentals. Espècies piscícoles.

Tema 25 L¿activitat cinegètica a Catalunya.

Tema 26 El Reglament d¿armes: tipus d¿armes i llicències. Tinença i ús d¿armes. Guies de tinença.

Tema 27 Fauna protegida. Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya: estructura i contingut. Establiments de venda d¿animals i nuclis zoològics. Regulació de la fauna exòtica i autòctona. Centres de recuperació de fauna.

Tema 28 Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Divisió comarcal de Catalunya.

Compartir en:

Formación relacionada