1. Oposiciones
  2. Medio Ambiente
  3. Agent Rural
  4. Curso Oposicions Agent Auxiliar Rural Generalitat Catalunya
Curso Oposicions de Agent Auxiliar Rural para la Generalitat de Catalunya

Curso Oposicions de Agent Auxiliar Rural para la Generalitat de Catalunya

Curso Oposicions de Agent Auxiliar Rural para la Generalitat de Catalunya MASTER D
  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: Online, Semipresencial

  • Fechas:

    Modalidad abierta


Descripción

Si t'agrada la natura, ara pots aconseguir una feina fixa i ben remunerada a Catalunya com a agent auxiliar rural per a la Generalitat. Com ja deus saber, els agents auxiliars rurals cobren aproximadament 2.000€ al mes i treballen en contacte directe amb la natura. Aquesta possibilitat encaixa en els teus plans de futur. Prepara les oposicions d'agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya.

Treballa en allò que t'agrada amb la tranquillitat de tenir una plaça fixa per a tota la vida. Fes-te agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya.

En MasterD tindràs una preparació personalitzada de les oposicions per a Agent Rural de Catalunya, i adaptada a les teves necessitats. El nostre sistema combina el millor de la formació online i la formació presencial:

- Campus Virtual d'última generació multidispositivo

- Acadèmies de preparació per al teu estudi

- Entrenador personal per a la preparació física

- Preparadors experts a la teva disposició en campus, acadèmia, telèfon i skype.

- Simulacres de convocatòries per a mesurar el teu nivell.

- Entrevista personal amb casos reals.

- El millor temari, complet i actualitzat.

Cos Agents Auxiliars Rurals de Catalunya

A causa de la conscienciació de la importància del medi natural, les institucions van prendre ja fa un temps la decisió d’especialitzar progressivament els agents rurals, per passar de tasques bàsicament tècniques o de gestió directa a conceptes molt més amplis de prevenció i protecció.

Els agents rurals desenvoluparan activitats relacionades amb el bon coneixement del territori i del mitjà, que es basen també en la vigilància i la inspecció, actuant en els casos d'infracció administrativa i de delicte mediambiental. En la feina diària d’un agent auxiliar rural de Catalunya hi ha quatre àmbits principals de treball:

- Prevenció i investigació d’incendis forestals.

- Fauna protegida.

- Caça i pesca.

- Recursos forestals i espais naturals protegits.

Aquest curs de preparació de les oposicions al Cos d’Agents Auxiliars Rurals t’aportarà tot el necessari perquè superis amb èxit les proves d’accés a agent rural de Catalunya.

Proves de l'oposició

Les proves de les oposicions al Cos d’Agents Auxiliars Rurals de Catalunya consten de 4 fases:

PRIMERA FASE: Oposició

- Primera prova: perfil professional i coneixements.

- Segona prova: coneixements de llengua catalana i llengua castellana.

- Tercera prova: personalitat.

- Quarta prova: exercicis físics.

FASE 2: Concurs de mèrits

Aquesta fase no és ni obligatòria ni eliminatòria. Es valoraran tots aquells mèrits que es citin en la resolució de la convocatòria.

Comprovació de les causes d'exclusió mèdiques.

FASE 3: Curs selectiu

Té una durada de 200 hores, organitzat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

FASE 4: Període de pràctiques

Les persones participants hauran de realitzar un període de pràctiques de 6 mesos que es fan en els serveis i les demarcacions territorials que siguin més adequats per a la formació integral de les persones aspirants.

🏅Acreditaciones que tiene la oposición


✔ Requisitos Curso Oposicions de Agent Auxiliar Rural para la Generalitat de Catalunya

- Tenir la nacionalitat espanyola.

- Haver complert 18 anys i no superar els 65 anys.

- Estar en possessió del títol de batxillerat, equivalent o superior.

- Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents.

- No estar inhabilitat per l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració Pública,

- Posseir el permís de conducció de vehicles de classe B.

- Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.

- No tenir antecedents penals.

NOVETAT: A partir de juny de 2020 s'elimina la celiaquia de les causes d'exclusió mèdica. I es limiten les causes d'exclusió mèdica de manera que només han de quedar excloses les persones malaltes de VIH, diabetis mellitus i psoriasi que presentin:

- Càrrega viral del VIH detectable, o que la seva situació immunitària comporti un risc d'infecció oportunista, establert pel fet de tenir una xifra de limfòcits CD4 inferior a 350 cells/ µl.

- Diabetis mellitus tipus 1 o diabetis mellitus tipus 2 en tractament amb insulines, complicacions microangiopàtiques i/o macroangiopàtiques avançades, que dificultin l'adequat compliment de les tasques, o un control insuficient (hemoglobines glicosilades en el darrer any per sobre del 8%).

- Psoriasi que, per la seva extensió i/o localització o per la seva afectació sistèmica, pugui comportar limitacions en el desenvolupament de les tasques pròpies del cos específic.

funcionarios, naturaleza
¿Has realizado el curso? Comparte tu opinión

Temario Curso Oposicions de Agent Auxiliar Rural para la Generalitat de Catalunya 2024

Part general

Tema 1 La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.

Tema 2 L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.

Tema 3 Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El president. El Govern. El síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 4 L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

Tema 5 Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 6 L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L'acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.

Tema 7 La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.

Tema 8 La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 9 El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

Tema 10 Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.

Part específica

Tema 11 La protecció constitucional del medi ambient.

Tema 12 El cos d'Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Els seus drets, deures i règim disciplinari. Normativa reguladora.

Tema 13 El procediment administratiu sancionador: principis, incoació, tramitació i resolució. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, relatius a la protecció de la flora i fauna, i els incendis forestals.

Tema 14 Normativa forestal estatal i autonòmica: estructura i contingut. Forests públiques i forests privades. Els plans tècnics de gestió forestal.

Tema 15 Aprofitaments forestals.

Tema 16 Preservació de la flora protegida. Espècies protegides: normativa catalana. Arbres d'interès local i comarcal i monumentals.

Tema 17 Mesures de prevenció d'incendis forestals.

Tema 18 Els voluntaris forestals del medi natural i la seva normativa. Les agrupacions de defensa forestal: constitució i regulació.

Tema 19 Els espais naturals protegits.

Tema 20 Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural.

Tema 21 Normativa catalana reguladora de les activitats extractives i del procediment d'avaluació d'impacte ambiental. La Llei d'intervenció integral de l'Administració ambiental.

Tema 22 La Llei de residus de Catalunya.

Tema 23 Legislació bàsica en matèria d'aigües.

Tema 24 L'activitat piscícola a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Zones de pesca: definició i distribució a Catalunya. Senyalització de les aigües continentals. Espècies piscícoles.

Tema 25 L'activitat cinegètica a Catalunya.

Tema 26 El Reglament d'armes: tipus d'armes i llicències. Tinença i ús d'armes. Guies de tinença.

Tema 27 Fauna protegida. Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya: estructura i contingut. Establiments de venda d'animals i nuclis zoològics. Regulació de la fauna exòtica i autòctona. Centres de recuperació de fauna.

Tema 28 Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Divisió comarcal de Catalunya.

+ ver más
Compartir en:
SOLICITA INFORMACIÓN

También te pueden interesar estos Programas Destacados


Curso relacionado de INSTITUT NUMÀNCIA FORMACIÓ

Oposiciones Agent Rural


BarcelonaMatrícula abierta

Oposiciones agente rural Generalitat. Si te apasiona la naturaleza y el medio ambiente y quieres estabilidad laboral y económica, preparar las oposiciones de agente rural de la Generalitat de Catalunya puede ayudarte a construir la vida que deseas.

Desde Instituto Numancia Formación ponemos a tu disposición todo lo que necesitas para conseguirlo: clases presenciales, profesores especializados en cada materia, tutorías personalizadas, campus virtual… ¡entre otras muchas cosas!

¿No puedes asistir a las clases por trabajo o cualquier otra razón? ¡No te preocupes! También te ofrecemos la posibilidad de preparar las oposiciones de agente rural de la Generalitat de Catalunya de manera semipresencial u online con clases en directo vía Streaming...

Solicita Prueba Gratuita del Streaming Y/O Campus Virtual.


INSTITUT NUMÀNCIA FORMACIÓ

Curso relacionado de MASTER D

OPOSICIONES AGENTE MEDIO AMBIENTAL


OnlineMatrícula abierta

¿Te preocupa el medio ambiente? ¿Quieres trabajar y desarrollar una carrera profesional al cuidado de la naturaleza y sus recursos? No lo dudes y presentante a una de las plazas que el Estado publica como Agente Medioambiental del Estado.

En la academia MasterD trabajamos para ofrecerte una preparación integral en cada una de las pruebas oficiales que has de superar poniendo a tu disposición un amplio abanico de recursos y servicios que facilitarán tu preparación y sobre todo la obtención de una de plazas:

- Temario adaptado a las exigencias del órgano convocante, siendo actualizado constantemente ante cualquier cambio que se produzca...


Curso relacionado de MASTER D

El curso para preparar la oposicion de agente forestal para la comunidad de Madrid desarrolla el temario que aparece en las convocatorias. El curso de agente forestal para Madrid consta de una parte general y otra especifica con temas como flora y fauna, espacios naturales, legislacion medioambiental, etc. Con el curso preparatorio de la oposicion de agente forestal para la comunidad de Madrid recibiras la formacion para conseguir un puesto en la Administracion realizando labores como: control de contaminacion, inspeccion de caza y pesca, proyectos de recuperacion de especies y otros trabajos relacionados con la conservacion del medio natural.


Curso relacionado de MASTER D

El curso para preparar la oposición de ayudante técnico de medio ambiente para Andalucía te facilita formación necesaria para esta oposición del grupo C. El curso de ayudante técnico de medio ambiente para Andalucía tiene como finalidad conseguir una plaza en la Administración realizando labores relacionadas con la conservación y gestión del medio natural...


Curso relacionado de MASTER D

Si te gusta la naturaleza y quieres ser agente forestal, no te lo pienses más. Sólo necesitas superar las oposiciones de agente forestal en la Comunidad de Madrid. Disfrutarás de todas las ventajas de ser funcionario trabajando en un entorno natural.

En la academia MasterD Madrid, ponemos a tu disposición los mejores medios para que superes con éxito la oposición de guarda forestal en la Comunidad de Madrid:

- Nuestra metodología CEyP8...


Curso relacionado de MASTER D

¿Te gusta la naturaleza y trabajar en el medio natural? El curso de agente de protección de la naturaleza para Aragón te prepara para aprobar esta oposición y obtener una plaza fija para trabajar en contacto con el medio ambiente.

Trabaja en Aragón como agente forestal y accede a una profesión con futuro en contacto directo con la naturaleza...


Formación relacionada


Haz tu pregunta