SOLICITA INFORMACIÓN
Sanidad Salud foto 19

Curso de Auxiliar D Infermeria en Hospitals de Lics

Ruta: Cursos de Sanidad y Salud | Oposiciones de Enfermería |

Curso de Auxiliar D Infermeria en Hospitals de Lics
Online
Consultar Precio

Requisitos

Requisitos

-Tenir la nacionalitat espanyola o la dun altre estat membre de la Unió Europea o de lEspai Econòmic Europeu o ostentar el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al Tractat de la Unió Europea o a altres tractats ratificats per Espanya o tenir reconegut aquest dret per norma legal.
-Haver complert 18 anys dedat i no superar ledat establerta per a la jubilació forçosa.
-Estar en possessió del títol oficial corresponent que habiliti per a lexercici professional en la categoria a la qual sopta.
-Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a lexercici de les funcions pròpies de les places convocades.
-No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la present convocatòria, ni estar inhabilitat amb caràcter ferm per al desenvolupament de funcions públiques

Descripción

GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAcA O ET RETORNEM EL 100% DELS TEUS DINERS.

Fora de Catalunya la formació és a distància

Temario 2018

Normativa legal administrativa

Tema 1

El Departament de Sanitat i Seguretat Social. El Servei Català de la Salut. LInstitut Català de la Salut. Estructura directiva de les institucions hospitalàries.

Tema 2

Estatut de personal sanitari no facultatiu.

Tema 3

El Pla de salut de Catalunya.

Conceptes generals datenció hospitalària

Tema 4

Sistema sanitari. Missió de lhospital. Tipus dhospitals. Estructura i funcionament de la unitat dhospitalització.

Tema 5

Concepte de salut i malaltia. Procés demmalaltir.

Tema 6

Higiene hospitalària. Neteja. Desinfecció i esterilització. Tractament de la roba i eliminació de deixalles.

Tema 7

Epidemiologia de les infeccions nosocomials. Cadena epidemiològica. Aïllaments. Precaucions universals.

Tema 8

Higiene laboral. Risc professional.

Tema 9

Aspectes legals i ètics.

Tema 10

La funció de lauxiliar dinfermeria com a membre de lequip assistencial de làmbit hospitalari.

El malalt i les seves necessitats bàsiques

Tema 11

Atenció al malalt en la necessitat dalimentació. Higiene dels aliments. Tipus de dietes.

Tema 12

Atenció al malalt en la necessitat deliminació. Vies deliminació.

Tema 13

Atenció al malalt en la necessitat de mobilització. Canvis posturals.

Tema 14

Atenció al malalt en la necessitat dhigiene. Higiene del malalt allitat.

Tema 15

Atenció al malalt en la necessitat de comunicació i aprenentatge. Tipus de comunicació. Principis deducació sanitària.

Problemes de salut específics

Oposiciones relacionadas de CURSO DE AUXILIAR D INFERMERIA EN HOSPITALS DE LICS


CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN MARBELLA

Este Curso te prepara para trabajar en Clínicas, Hospitales privados, Centros sanitarios, Res...

OPOSICIONES AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Las Oposiciones Auxiliar de Enfermería se imparten de manera semipresencial en Bilbao.Servic...

CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA - ASISTENCIA Y CUIDADOS CLINICO - SANITARIOS

Desde mediados del siglo pasado, el sector médico ha trabajado para establecer los principios...

CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA

Con este curso de auxiliar de enfermería, aprenderás todo lo necesario para ejercer como uno más, e ...

CURSO DE FP TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

El Curso Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Ciclo Formativo de Grado Medio es semipresenc...

CURSO DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Edisur, te ofrece realizar el curso de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería que te permitirá...

CURSO DE AUXILIAR DE CLÍNICA EN GRANADA

Edisur, te ofrece realizar el curso de Auxiliar de Clínica que te permitirá acceder a ...

CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Te presentamos el programa: Curso de Auxiliar de EnfermeríaEdisur, te ofrece realizar el cur...