SOLICITA INFORMACIÓN
Sanidad Salud foto 18

Curso de Auxiliar D Infermeria en Hospitals de Lics

Curso de Auxiliar D Infermeria en Hospitals de Lics
Online
Consultar Precio

Requisitos

Requisitos

-Tenir la nacionalitat espanyola o la dun altre estat membre de la Unió Europea o de lEspai Econòmic Europeu o ostentar el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al Tractat de la Unió Europea o a altres tractats ratificats per Espanya o tenir reconegut aquest dret per norma legal.
-Haver complert 18 anys dedat i no superar ledat establerta per a la jubilació forçosa.
-Estar en possessió del títol oficial corresponent que habiliti per a lexercici professional en la categoria a la qual sopta.
-Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a lexercici de les funcions pròpies de les places convocades.
-No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la present convocatòria, ni estar inhabilitat amb caràcter ferm per al desenvolupament de funcions públiques

Descripción

GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAcA O ET RETORNEM EL 100% DELS TEUS DINERS.

Fora de Catalunya la formació és a distància

Temario 2018

Normativa legal administrativa

Tema 1

El Departament de Sanitat i Seguretat Social. El Servei Català de la Salut. LInstitut Català de la Salut. Estructura directiva de les institucions hospitalàries.

Tema 2

Estatut de personal sanitari no facultatiu.

Tema 3

El Pla de salut de Catalunya.

Conceptes generals datenció hospitalària

Tema 4

Sistema sanitari. Missió de lhospital. Tipus dhospitals. Estructura i funcionament de la unitat dhospitalització.

Tema 5

Concepte de salut i malaltia. Procés demmalaltir.

Tema 6

Higiene hospitalària. Neteja. Desinfecció i esterilització. Tractament de la roba i eliminació de deixalles.

Tema 7

Epidemiologia de les infeccions nosocomials. Cadena epidemiològica. Aïllaments. Precaucions universals.

Tema 8

Higiene laboral. Risc professional.

Tema 9

Aspectes legals i ètics.

Tema 10

La funció de lauxiliar dinfermeria com a membre de lequip assistencial de làmbit hospitalari.

El malalt i les seves necessitats bàsiques

Tema 11

Atenció al malalt en la necessitat dalimentació. Higiene dels aliments. Tipus de dietes.

Tema 12

Atenció al malalt en la necessitat deliminació. Vies deliminació.

Tema 13

Atenció al malalt en la necessitat de mobilització. Canvis posturals.

Tema 14

Atenció al malalt en la necessitat dhigiene. Higiene del malalt allitat.

Tema 15

Atenció al malalt en la necessitat de comunicació i aprenentatge. Tipus de comunicació. Principis deducació sanitària.

Problemes de salut específics

CURSOS DESTACADOS DE CURSO DE AUXILIAR D INFERMERIA EN HOSPITALS DE LICS


OPOSICIONES AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Las Oposiciones Auxiliar de Enfermería se imparten de manera semipresencial en Bilbao.Servic...

MÁSTER EN EDUCACIÓN ESPECIAL

El Máster en Educación Especial está diseñado para que ...

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE UNIDADES DE ENFERMERÍA

Con el Master Universitario en Dirección y Gestión de Unidades de Enfermería de UNIR aprenderás desd...

CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Te presentamos el programa: Curso de Auxiliar de EnfermeríaEdisur, te ofrece realizar el cur...

CURSO PREPARACION OPOSICION ENFERMERIA DE SERVICIOS DE SALUD

¿Eres diplomado en enfermería y te gustaría trabajar en servicios de salud? Mas...

OPOSICIONES AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO GALLEGO DE SALUD SERGAS

Mensualidades a tu Medida.Las Oposiciones a Auxiliar de Enfermería del Servicio Ga...

CURSO DE CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Somos una escuela especializada en Formación Profesional y sanidad, por este motivo nuestro índice d...

FP ONLINE DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Con el FP Online de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería aprenderás tod...