SOLICITA INFORMACIÓN
Sanidad Salud foto 4

Oposiciones Auxiliars Geriatria de la Diputació Provincial de Barcelona

A Distancia
Consultar Precio

Requisitos

Requisits

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

b) Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (certificat A elemental) de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a equivalents.

c) Haver complert divuit anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.

d) Estar en possessió del títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent,

e) El compliment de les condicions específiques per a l’exercici de les funcions s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir.

Descripción

Solo preparan alumnos de Catalunya

Temario 2018

Temari general

1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals.

2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

3. La província i el municipi. Organització i competències. Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona.

4. Drets i deures dels funcionaris públics locals.

Temari específic

1. L’atenció assistencial a les persones grans en el marc residencial. Legislació aplicable. Competències de la Diputació de Barcelona. Convenis amb altres administracions.

2. Equipaments i serveis de la Diputació de Barcelona en atenció geriàtrica. Característiques. Programes i línies d’actuació.

3. Característiques bàsiques d’un centre assistencial o residencial per a gent gran. La rellevància dels aspectes hotelers.

4. El procés d’envelliment: canvis morfològics, sensorials, perceptius i fisiològics. Patologies més freqüents en l’etapa de la vellesa.

5. Els equips multidisciplinaris en geriatria: Rols i funcions professionals. El treball en equip. La comunicació entre els membres de l’equip.

6. El rol professional de l’auxiliar de geriatria en el marc d’un equip multidisciplinari I: L’atenció sociosanitària a la gent gran. Programes d’entrenament en habilitats d’autonomia personal i social. Integració de la família en el procés terapèutic.

7. El rol professional de l’auxiliar de geriatria en el marc d’un equip multidisciplinari II: Els plans d’actuació de les activitats de la vida diària (AVD). Justificació i fonamentació tècnica. Protocols de seguiment i avaluació.

8. L’atenció d’infermeria en el pacient geriàtric: Cures bàsiques. Activitats d’informació i prevenció primària.

9. Conceptes bàsics de farmacologia: usos més habituals dels medicaments. Normes bàsiques d’administració de medicaments. Accidents medicamentosos més freqüents.

10. Intervenció en casos de malaltia terminal. Cures pal·liatives: principis generals. Rol de l’auxiliar de geriatria amb malalts terminals.

11. La higiene del malalt o resident. La higiene personal segons nivell de dependència: autònom, semidependent, dependent total. Higiene postural. Material i tècniques d’higiene.

12. L’alimentació del malalt o resident. Vies d’alimentació. Dieta: tipus de dieta. L’ajut o suplència a prestar en cas de dependència total. Instruments i sistemes en l’administració d’aliments.

13. La història assistencial o història clínica com a element fonamental d’informació. Concepte i finalitats. Principals informacions i dades rellevants a recollir per al procés terapèutic del pacient o resident: l’aportació de l’auxiliar de geriatria.

14. El treball de l’auxiliar de geriatria en les unitats de psicogeriatria: Intervenció en casos de demència.

15. Els protocols d’higiene en els centres assistencials. Importància i finalitats. L’asèpsia en els centres gerosanitaris. Neteja del material. Control i prevenció.

16. Prevenció de riscos laborals en el treball d’atenció sociosanitària

CURSOS DESTACADOS DE OPOSICIONES AUXILIARS GERIATRIA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCELONA


CURSO DE AUXILIAR DE GERIATRÍA CON PRÁCTICAS

Los datos de los últimos años señalan a España como uno de los países que gozan de una mayor esperan...

MASTER EN ALTA DIRECCIÓN Y GESTIÓN SANITARIA

Con el Master online en Dirección y Gestión de Centros Sanitarios dominarás herramientas de toma de ...

AUXILIAR DE GERIATRIA

El curso en Auxiliar de geriatría, diseñado e impartido por el centro Delena, te aport...

CURSO DE AYUDA A DEPENDIENTES

A continuación te presentamos el programa: Curso de Ayuda a Dependientes, el cual se imparte en moda...

CURSO DE TÉCNICO EN ANIMACIÓN GERIÁTRICA CON PRÁCTICAS

Los datos de los últimos años señalan a España como uno de los países que gozan de una mayor esperan...

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GERONTOLOGÍA Y ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA

El Máster Oficial en Gerontología online con prácticas presenciales de la VIU c...

CURSO DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA

Este curso de Gerontología te abrirá las puertas para trabajar de Técnico Especialista en Gerontolog...

CURSO DE AUXILIAR DE GERIATRÍA EN GRANADA

Te presentamos el programa: Curso de Auxiliar de Geriatría, el cual se imparte en modalidad p...