1. Oposiciones
  2. Oposiciones de Bomberos
  3. Oposiciones de Bomberos en Tarragona
  4. Oposiciones Cos Bombers

Oposiciones Cos de Bombers

  • Lugar/Modalidad:

    la Oposición lo puedes hacer de forma presencial en toda España y también en modalidad ONLINE


Descripción

✓L’Administració Pública convoca cada any places de funcionari. Com hi pots accedir? Per mitjà d’una oposició.

Què és una oposició?

És un sistema de selecció de personal que utilitza l’Administració Pública per cobrir aquestes places lliures. En aquest cas les convoquen tant la Generalitat com l’Ajuntament de Barcelona.

Què t’ofereix?

Seguretat en el lloc de treball

Jornada laboral continua

Salari aproximat de 1800 euros mensuals

Possibilitat de promoció interna

Formació continuada

Excedència, dies d’assumptes propis

✔ Requisitos Cos de Bombers

Requisits

o Haver complert els 18 anys i tenir menys de 35

o Tenir la nacionalitat espanyola o ser membre d’un Estat de la Unió Europea.

o Estar en possessió del Graduat en ESO, Graduat Escolar o títol superior o equivalent.

o Estar en possessió del permís de conduir de la categoria B o equivalent.

o No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol Administració Pública.

o No tenir en curs cap causa legal de incompatibilitat o incapacitat legal.

o No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies, ni estar exclòs en el quadre d'exclusions mèdiques de la convocatòria.

Bombers de la Generalitat, Prevencion de Incendios, Incendios, Cuerpo de Bomberos, Extincion de Incendios

Temario Oposiciones Cos de Bombers 2021

o Part general: Constitució, Estatut d’Autonomia de Catalunya, legislació ( 2 temes)

Part específica: física del foc, prevenció d’incendis, mecànica etc. ( 17 temes)

Part especial: Ajuntament de Barcelona: 4-5 temes sobre el municipi

PROVES QUE CAL SUPERAR

1a. Fase: Constituïda per les proves de caràcter obligatori i eliminatori:

§ 1a prova: d’aptitud i de coneixement. Consta de tres exercicis:

ü 1r. Exercici: consisteix en la realització d’una bateria de tests psicotècnics per avaluar l’aptitud de l’aspirant.

ü 2n. Exercici: consisteix en contestar un qüestionari no superior a 75 preguntes sobre el contingut de les àrees temàtiques detallades en el següent apartat.

ü 3r. Exercici: prova de coneixements de llengua catalana formada per dues parts: una escrita i una oral. Quedaran exempts aquells aspirants que acreditin el nivell B o equivalent de llengua catalana.

§ 2a. prova: proves físiques

§ 3a. prova: prova de conducció de vehicles pesants i lleugers 4x4.

§ 4a. prova: reconeixement mèdic.

§ 5a. Prova: realització d’una bateria de test psicotècnics i una entrevista personal per contrastar l’adequació de l’aspirant.

§ 6a. Prova: coneixements de llengua castellana per aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola

2a. Fase: Concurs: serveis prestats o permís de conduir C+E

3a. Fase: Curs selectiu a l’Institut de Seguretat Públic.

SISTEMA D’ESTUDI:

Grup Prepara’t confecciona un sistema d’estudi personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

Revisem i actualitzem el teu temari

T’ informem de totes les convocatòries

Et preparem per totes les proves de l’oposició

Treballem seguint la Fórmula C+E = A ( constància i estudi = aprovat )

Compartir en:

También te pueden interesar estos Programas Destacados


logo de MASTER D

¿Quieres ser bombero en Barcelona? Si esta es tu vocación no lo pienses más y empieza a prepararte ya. Empieza a prepararte ya y adelántate al resto de opositores. Consigue tu plaza de bombero en el ayuntamiento de Barcelona. En Master-D te preparamos para el 100% de las pruebas teóricas, incluida la entrevista personal...


MASTER D

Pedir información
logo de MASTER D

Ser bombero puede ser la oportunidad de tu vida pero seguramente necesites ayuda para conseguirlo. Master-D pone a tu alcance este curso de preparacion de las oposiciones a bombero. Preparar con este curso las oposiciones de bomberos es el camino correcto para obtener una plaza en el cuerpo de bomberos de la localidad que mas te...


MASTER D

Pedir información
logo de MASTER D

¿Te gustaría ser bombero en Navarra? El curso preparatorio de la oposición de bombero trata de dotar al alumno de la base y conocimientos necesarios para poder realizar y superar las pruebas que forman parte de las oposiciones para acceder a una plaza de bombero....


MASTER D

Pedir información
logo de MASTER D

- Acadèmia Especialtzada Classes amb bombers i entrenamen - Classes en directe Sessions en directe amb el teu professor - Simulacres d¿examen Similars als exàmens oficials - Entrevista personal Preparació basada en casos reals - Proves Físiques Bomber Entrenador i simulacres reals...


MASTER D

Pedir información

Formación relacionada