Bomberos foto 4

Oposiciones Cos de Bombers

  • Lugar/Modalidad:

    Presencial en Tarragona


Descripción

L’Administració Pública convoca cada any places de funcionari. Com hi pots accedir? Per mitjà d’una oposició.

Què és una oposició?

És un sistema de selecció de personal que utilitza l’Administració Pública per cobrir aquestes places lliures. En aquest cas les convoquen tant la Generalitat com l’Ajuntament de Barcelona.

Què t’ofereix?

Seguretat en el lloc de treball

Jornada laboral continua

Salari aproximat de 1800 euros mensuals

Possibilitat de promoció interna

Formació continuada

Excedència, dies d’assumptes propis

Requisitos Cos de Bombers

Requisits

o Haver complert els 18 anys i tenir menys de 35

o Tenir la nacionalitat espanyola o ser membre d’un Estat de la Unió Europea.

o Estar en possessió del Graduat en ESO, Graduat Escolar o títol superior o equivalent.

o Estar en possessió del permís de conduir de la categoria B o equivalent.

o No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol Administració Pública.

o No tenir en curs cap causa legal de incompatibilitat o incapacitat legal.

o No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies, ni estar exclòs en el quadre d'exclusions mèdiques de la convocatòria.

Temario Oposiciones Cos de Bombers 2020

o Part general: Constitució, Estatut d’Autonomia de Catalunya, legislació ( 2 temes)

Part específica: física del foc, prevenció d’incendis, mecànica etc. ( 17 temes)

Part especial: Ajuntament de Barcelona: 4-5 temes sobre el municipi

PROVES QUE CAL SUPERAR

1a. Fase: Constituïda per les proves de caràcter obligatori i eliminatori:

§ 1a prova: d’aptitud i de coneixement. Consta de tres exercicis:

ü 1r. Exercici: consisteix en la realització d’una bateria de tests psicotècnics per avaluar l’aptitud de l’aspirant.

ü 2n. Exercici: consisteix en contestar un qüestionari no superior a 75 preguntes sobre el contingut de les àrees temàtiques detallades en el següent apartat.

ü 3r. Exercici: prova de coneixements de llengua catalana formada per dues parts: una escrita i una oral. Quedaran exempts aquells aspirants que acreditin el nivell B o equivalent de llengua catalana.

§ 2a. prova: proves físiques

§ 3a. prova: prova de conducció de vehicles pesants i lleugers 4x4.

§ 4a. prova: reconeixement mèdic.

§ 5a. Prova: realització d’una bateria de test psicotècnics i una entrevista personal per contrastar l’adequació de l’aspirant.

§ 6a. Prova: coneixements de llengua castellana per aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola

2a. Fase: Concurs: serveis prestats o permís de conduir C+E

3a. Fase: Curs selectiu a l’Institut de Seguretat Públic.

SISTEMA D’ESTUDI:

Grup Prepara’t confecciona un sistema d’estudi personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

Revisem i actualitzem el teu temari

T’ informem de totes les convocatòries

Et preparem per totes les proves de l’oposició

Treballem seguint la Fórmula C+E = A ( constància i estudi = aprovat )

Programas Relacionados Bomberos

CURSO PREPARACIÓN OPOSICIÓN CUERPO DE BOMBEROS

Ser bombero puede ser la oportunidad de tu vida pero seguramente necesites ayuda para conseguirlo. Master-D pone a tu alcance este curso de preparacion de las oposiciones a bombero. Preparar con este curso las oposiciones de bomberos es el camino correcto para obtener una plaza en el cuerpo de bomberos de la localidad que mas te...

OPOSICIONES BOMBERO

Para ser bombero se necesita valentía, compromiso y preparación. Por ello los bomberos son uno de los colectivos profesionales mejor valorados en nuestro país. Sabemos que tu coraje y tu vocación de servicio a los demás es lo que te ha traído hasta aquí y ahora, para acceder al Cuerpo de Bomberos y disfrutar de un puesto de trab...

CURSO OPOSICIONES BOMBERO

¿Quieres trabajar de Bombero? ¿Conseguir un trabajo estable y bien remunerado? ¿Qué labores realizan los Bomberos? Los Bomberos son los encargados de extinguir incendios y rescatar personas en diferentes tipos de siniestros así como intervenir en la prevención de estos eventuales suc...

OPOSICIÓN BOMBERO AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

La historia de los Bomberos de Barcelona empieza hace muchos años, pero es a partir de la mitad del siglo XIX, concretamente en el año 1865, cuando se establece una compañía de bomberos en la ciudad de Barcelona, un embrión que, con el paso de los años, se ha convertido en el Cuerpo de Bomberos que hoy tenemos, con muchas compet...