Ministerio de Justicia E Interior foto 3

Oposiciones Cos de Gestió Processal I Administrativa

  • Lugar/Modalidad:

    Presencial en Tarragona


Descripción

L’Administració Pública convoca cada any places de funcionari. Com hi pots accedir? Per mitjà d’una oposició.

Què és una oposició?

És un sistema de selecció de personal que utilitza l’Administració Pública per cobrir aquestes places lliures.

Què t’ofereix?

Seguretat en el lloc de treball

Jornada laboral continua

Salari aproximat de 2000 euros mensuals

Possibilitat de promoció interna

Formació continuada

Excedència, dies d’assumptes propis

Requisitos Cos de Gestió Processal I Administrativa

o Haver complert els 18 anys i no excedir l’edat de jubilació

o Tenir la nacionalitat espanyola

o Estar en possessió d’una Diplomatura Universitària o equivalent.

o No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol Administració Pública.

o No tenir en curs cap causa legal de incompatibilitat o incapacitat legal.

o No patir cap malaltia o defecte físic que incapaciti l'exercici de les funcions públiques

Temario Oposiciones Cos de Gestió Processal I Administrativa 2020

o Dret constitucional: 5 temes

Poder judicial: 11 temes

Processos judicials:

§ Civils: 27 temes

§ Penal: 14 temes

§ Contensiós-administratiu i laboral: 11 temes

§ Mercantil: 1 tema

PROVES QUE CAL SUPERAR

1r exercici: prova tipus test de 100 preguntes aproximadament sobre el temari

2n exercici: desenvolupament de 2 temes per escrit i posterior lectura davant d’un Tribunal qualificador

3r exercici: respondre per escrit 10 preguntes sobre un cas pràctic

SISTEMA D’ESTUDI

Grup Prepara’t confecciona un sistema d’estudi personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

Revisem i actualitzem el teu temari

T’ informem de totes les convocatòries

Et preparem per totes les proves de l’oposició

Treballem seguint la Fórmula C+E = A ( constància i estudi = aprovat )

Programas Relacionados Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa

OPOSICIONES A GESTIÓN PROCESAL

Para acceder a un puesto como el de Gestión Procesal necesitas una buena orientación en tu preparación. En Campus Training nos encargamos de que tu formación sea un éxito, haciendo que tu objetivo sea también el nuestro y manteniéndonos a tu lado hasta el momento en que lo consigas. Para ello, te asignamos una tutora especializa...

OPOSICIONES CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

¿Quieres conseguir una plaza fija como oficial de justicia? El curso preparatorio de la oposición al cuerpo de gestión procesal y administrativa te forma para aprobar la oposición nacional convocada por el Ministerio de Justicia. Las funciones del cuerpo de gestión procesal y administrativa consisten en la tramitación de...

OPOCISIONES CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

Colabora en la actividad procesal de nivel superior, así como la realización de tareas procesales propias. Corresponde al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, colaborar en la actividad procesal de nivel superior, así como la realización de tareas procesales propias. La forma de acceso se realizará bien medi...

OPOSICIONES JUECES Y FISCALES

La función de un Juez estriba en dirimir los conflictos entre las partes y enjuiciar delitos, mientras que el Fiscal ejercita la acción penal. mientras que el Fiscal ejercita la acción penal. En ambos casos, su objetivo primordial es el de defender los intereses de los ciudadanos. El requisito académico indispensable par...