Ministerio de Justicia E Interior foto 4

Oposiciones Cos de Gestió Processal I Administrativa

  • Lugar/Modalidad:

    Presencial en Tarragona


Descripción

L’Administració Pública convoca cada any places de funcionari. Com hi pots accedir? Per mitjà d’una oposició.

Què és una oposició?

És un sistema de selecció de personal que utilitza l’Administració Pública per cobrir aquestes places lliures.

Què t’ofereix?

Seguretat en el lloc de treball

Jornada laboral continua

Salari aproximat de 2000 euros mensuals

Possibilitat de promoció interna

Formació continuada

Excedència, dies d’assumptes propis

Requisitos Cos de Gestió Processal I Administrativa

o Haver complert els 18 anys i no excedir l’edat de jubilació

o Tenir la nacionalitat espanyola

o Estar en possessió d’una Diplomatura Universitària o equivalent.

o No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol Administració Pública.

o No tenir en curs cap causa legal de incompatibilitat o incapacitat legal.

o No patir cap malaltia o defecte físic que incapaciti l'exercici de les funcions públiques

Temario Oposiciones Cos de Gestió Processal I Administrativa 2019

o Dret constitucional: 5 temes

Poder judicial: 11 temes

Processos judicials:

§ Civils: 27 temes

§ Penal: 14 temes

§ Contensiós-administratiu i laboral: 11 temes

§ Mercantil: 1 tema

PROVES QUE CAL SUPERAR

1r exercici: prova tipus test de 100 preguntes aproximadament sobre el temari

2n exercici: desenvolupament de 2 temes per escrit i posterior lectura davant d’un Tribunal qualificador

3r exercici: respondre per escrit 10 preguntes sobre un cas pràctic

SISTEMA D’ESTUDI

Grup Prepara’t confecciona un sistema d’estudi personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

Revisem i actualitzem el teu temari

T’ informem de totes les convocatòries

Et preparem per totes les proves de l’oposició

Treballem seguint la Fórmula C+E = A ( constància i estudi = aprovat )

Programas Relacionados Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa

CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL

Como cuerpo de Tramitación procesal sus funciones serán la tramitación general de los procedimientos, mediante el empleo de los medios mecánicos u ofimáticos que corresponda, para lo cual confeccionarán cuantos documentos, actas, diligencias, notificaciones y otros le sean encomendados,...

GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

El curso de preparación para la oposición de Gestión Procesal y Administrativa te ayudará a conseguir los conocimientos necesarios para rendir las pruebas y puedas aprobar. En Grupo Aranda Formacion te ayudamos a superar las oposiciones de Gestión Procesal y Administrativa convocadas por el ministerio de Justicia, mediant...

OPOSICIONES GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

Requisitos Ser español. Haber cumplido los 18 años y, normalmente, no haber superado la edad de la jubilación forzosa. No padecer enfermedad o defecto físico que impida la ejecución de sus funciones. No estar inhabilitado penalmente para el ejercicio de las funciones públicas. Estar en posesión de una...

GESTIÓN PROCESAL

Como cuerpo de Gestión procesal sus funciones serán gestionar la tramitación de los procedimientos, practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación con los procedimientos que se sigan en el órgano judicial, documentar los embargos, lanzamientos y demás ac...