1. Oposiciones
 2. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
 3. Policía Autonómica
 4. Oposiciones Mossos Esquadra
OPOSICIONES MOSSOS D ESQUADRA A BARCELONA

Oposiciones A Mossos D` Esquadra

 • Lugar/Modalidad:

  Semipresencial

 • Fechas:

  Modalidad Abierta


Descripción

Mensualidades a tu Medida.

Las Oposiciones a Mossos dEsquadra son semipresenciales en Barcelona.

Activitats que desenvolupen:

- Funcions de policia de seguretat ciutadana: protecció de persones i béns, protecció dedificis, investigació, patrulles, etc.

- Funcions de policia administrativa: vetllar pel compliment de les lleis, ordres i disposicions de la Generalitat i lEstat, etc.

- Funcions de policia judicial: en unitats dependents funcionalment de jutges, tribunals i ministeri fiscal per a la investigació i descobriment de delictes.

- Funcions de policia de trànsit: en funció dels acords entre lEstat i la Generalitat.

 • El que aconseguirem:
 • En general, aquestes són algunes de les atractives avantatges que tofereix el ocupar un lloc de funcionari autonòmic com a membre del cos dels Mossos dEsquadra:

  - Lloc de treball amb la MÀXIMA ESTABILITAT.

  - Sous de 1800 a 2500 ¿ mensuals.

  - 14 PAGUES I MITJA lany.

  - Horaris: a torns.

  - Vacances i dies dassumptes propis (40 DIES mínim per any).

  - TRIENNIS. Augments salarials del 5_ aproximadament, a part de lIPC, per antiguitat.

  - Possibilitats de PROMOCIÓ INTERNA a partir de l1 any amb places reservades.

  - Possibilitat de EXCEDÈNCIES

  🏅Acreditaciones que tiene la oposición


  ✔ Requisitos Oposiciones A Mossos D` Esquadra

  1. Tenir la nacionalitat espanyola.

  2. Tenir complerts els 18 anys dedat i tenir menys de 35 (edat màxima orientativa).

  3. Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària, de graduat escolar, Formació Professional de primer grau, equivalent o superior. Si es tracta dun títol obtingut a lestranger, cal disposar de lhomologació corresponent del Ministeri dEducació.

  4. Tenir una alçada mínima de 165 m. per a homes i 160 m. per a dones.

  5. No estar inclòs en cap causa dexclusió mèdica.

  6. Posseir el Nivell B de Català o realitzar la prova corresponent.

  7. Posseir el carnet de conduir vehicles de categoria B o B1 de lanterior legislació.

  8. Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.

  9. No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

  10. No patir malalties o defectes físics que impedeixin el desenvolupament de les corresponents funcions.

  11. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a lexercici de les funcions públiques per sentencia ferma.

  Aquests requisits són orientatius, lentitat convocant pot establir els que consideri més oportuns.

  antidisturbios, consejero de seguridad, seguridad publica, seguridad ciudadana
  ¿Has realizado el curso? Comparte tu opinión

  Temario Oposiciones A Mossos D` Esquadra 2024

  MÒDUL 1. LEGISLACIÓ NACIONAL

  Tema 1. La Constitució Espanyola

  Tema 2. El Tribunal Constitucional

  Tema 3. Les Corts Generals

  Tema 4. La Corona

  Tema 5. El Govern

  Tema 6. LAdministració

  Tema 7. Organització Territorial de lEstat

  Tema 8. Les comunitats autònomes

  Tema 9. El Poder Judicial

  Tema 10. Llei de Forces i Cossos de Seguretat.

  Tema 11. Drets Humans.

  Tema 12. Unió Europea

  MÒDUL 2. ÀMBIT DE LES CIÈNCIES SOCIALS, CONEIXEMENT DE LENTORN I LEGISLACIÓ GENERALITAT

  Tema 13. Història de Catalunya (Part I)

  Tema 14. Història de Catalunya (Part II)

  Tema 15. Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial

  Tema 16. Principals variables de lestructura econòmica i social de Catalunya

  Tema 17. La immigració i la societat multicultural

  Tema 18. Làmbit sociolingüístic

  Tema 19. El canvi social producte de les noves tecnologies de la Informació

  Tema 20. Lhome i lequilibri ecològic

  Tema 21. Principals corrents artístics i culturals

  Tema 22. LOrigen de la Generalitat.

  Tema 23. Antecedents de lEstatut vigent

  Tema 24. La Generalitat durant la República

  Tema 25. LEstatut dAutonomia

  Tema 26. Organització Administrativa de la Generalitat

  MÒDUL 3. LEGISLACIÓ GENERAL I ESPECÍFICA

  1. Constitució Espanyola de 1978

  2. Estatut dAutonomia

  3. Llei 4 / 2003 dOrdenació del sistema de seguretat pública a Catalunya

  4. Llei 19/1983, de creació de la Policia de la Generalitat

  5. Llei 10/1994 de la policia de la Generalitat ¿ Mossos dEsquadra

  6. Decret 183/1995 de règim disciplinari dels Mossos dEsquadra

  7. Decret 184/1995 de Regulació duniformes... dels Mossos dEsquadra.

  8. Decret 102/1998 de Competències de la Generalitat en trànsit, circulació ...

  9. Decret 243/2007, dEstructura del Departament Interior, Relacions Institucionals ...

  10. Decret 401/2006, Reglament de provisió de llocs de Mossos dEsquadra

  11. Resolució INT/1828/2004, daplicació del Codi Europeu dÈtica de la Policia

  12. La Construcció dun Espai de Seguretat, Justícia i Llibertat.

  MATERIAL COMPLEMENTARI

  Constitució Espanyola

  Estatut dAutonomia

  Legislació Gènere

  Psicotècnics

  PROVES DACCÉS

  PRIMERA FASE

  - 1r EXERCICI. Consistirà en les següents proves:

  1. La realització per escrit dun examen tipus test sobre el temari.

  2. Bateria de psicotècnics.

  3. Qüestionari de personalitat.

  - 2n EXERCICI. Avaluació de coneixements de la llengua catalana. Serà obligatòria aquesta prova per a aquells aspirants que no estan en possessió del títol de nivell B de la secretària general de Política Lingüística o titulació equivalent.

  - 3r EXERCICI. Realització de proves físiques.

  - 4t EXERCICI. Entrevista personal.

  SEGONA FASE

  Curs de Formació a lInstitut de Seguretat Pública de Catalunya duna durada de 9 mesos.

  TERCERA FASE

  Període de practiques duna durada de 12 mesos.

  (Aquest tipus dexamen és orientatiu ja que cada Ajuntament o entitat convocant pot establir les proves que consideri oportunes.)

  + ver más
  Compartir en:
  SOLICITA INFORMACIÓN

  También te pueden interesar estos Programas Destacados


  Curso relacionado de INSTITUT NUMÀNCIA FORMACIÓ

  Oposiciones Mossos D Esquadra


  BarcelonaMatrícula abierta

  Si tu sueño es ser Mosso d’Esquadra, si quieres tener una profesión de futuro, prepárate con nosotros. Institut Numància Formació te ayuda a conseguirlo. La Generalitat de Catalunya convoca anualmente, desde 1983, plazas para acceder a dicho cuerpo de seguridad. La Policía Autonómica de la Generalitat de Catalunya se crea...

  Solicita Prueba Gratuita del Streaming Y/O Campus Virtual.


  INSTITUT NUMÀNCIA FORMACIÓ

  Curso relacionado de MASTER D

  Curso de Policía Foral para Navarra


  OnlineMatrícula abierta

  El curso de Policía Foral de Navarra trata los temas exigidos para las convocatorias de las oposiciones de policía de la Comunidad foral. El curso para preparar de las oposiciones de acceso a la Policía Foral de Navarra dota al alumno de los conocimientos necesarios para poder realizar y superar las pruebas que forman parte de e...


  MASTER D

  Curso relacionado de MASTER D

  Curso de Mossos D Esquadra


  OnlineMatrícula abierta

  Vols ser mosso d’esquadra? Superar les oposicions per als Mossos d’Esquadra suposa aconseguir un feina fixa amb una remuneració d'aproximadament 2.000 €* al mes. Si estàs pensant presentar-te a les oposicions de mosso, ara es pot accedir des de batxiller o equivalent i s'elimina el límit d'edat. Prepara't amb el curs de...


  MASTER D

  Curso relacionado de MASTER D

  Curso Preparatorio Ertzaintza


  OnlineMatrícula abierta

  ¿Quieres aprobar las oposiciones a la Ertzaintza? Preparamos todas las pruebas requeridas en la convocatoria para la Ertzaintza en cualquier localidad de Euskadi. El sueldo de un ertzaina tiene una remuneración de 2.400€ mensuales aprox. una buena salida profesional si cumples los requisitos de acceso. Somos expertos en o...


  MASTER D

  Curso relacionado de OPOSICIONES FLOU

  OPOSICIONES BOMBERO


  Todas las provincias de EspañaMatrícula abierta

  Para ser bombero se necesita valentía, compromiso y preparación. Por ello los bomberos son uno de los colectivos profesionales mejor valorados en nuestro país. Sabemos que tu coraje y tu vocación de servicio a los demás es lo que te ha traído hasta aquí y ahora, para acceder al Cuerpo de Bomberos y disfrutar de un puesto de trab...


  Curso relacionado de OPOSICIONES FLOU

  OPOSICIONES POLICÍA LOCAL


  Todas las provincias de EspañaMatrícula abierta

  Proteger como Policía Local es más fácil cuando conoces el barrio y a sus vecinos. Aprobar, si le echas un poquito de Flou, también. En nuestra academia hemos hecho un programa con mucho duende, para que lo cojas con más ganas. Ensaya con nuestros test… ¡y deja que un entrenador te asesore! ¡Lo más grande empieza en lo qu...


  Formación relacionada


  Haz tu pregunta