Policía Autonómica foto 1

Oposiciones Mossos D'Esquadra Generalitat de Catalunya

  1. Oposiciones
  2. /
  3. Oposiciones de Seguridad Pública
  4. /
  5. Oposiciones de Policía Autonómica
  6. /
  7. Oposiciones Mossos Esquadra Generalitat Catalunya
  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: A Distancia


Descripción

Solo preparan alumnos de Catalunya

Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jornadas laborales que se hallan establecidas en horarios concretos

Descripció del procés selectiu:

Primera fase:

Consta de cuatre proves:

Primera prova: Consistirà en la realització dels exercicis i proves següents:

1er exercici:

Exercici de coneixements: Respondre 50 preguntes tipus test en relació amb el temari.

2n exercici:

Prova aptitudinal: Realització d'una bateria de tests adreçats a avaluar les capacitats intel•lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant.

3er exercici:

Prova de personalitat: Orientada a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, així com la seva adaptació personal i social.

Segona prova. Constarà:

1er Antropometria

2n. Exercicis físics.

a). Flexió de braços

b). Circuit d'agilitat

c). Tracció general.

d). Cursa de llançadora

Tercera prova. Coneixements de llengua catalana, si no s’acredita certificat nivell B de català.

-Comprovació de les causes d'exclusió mèdiques

Quarta prova.

Primera subprova. Proves psicotècniques orientades a avaluar l'adequació de les característiques de la persona aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar.

Segona subprova. Entrevista per contrastar i ampliar el resultat de les proves psicotècniques per determinar l'adequació de la persona aspirant al perfil professional desitjat.

Segona fase:

Curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Aquesta segona fase consistirà en la superació d'un curs selectiu de formació bàsica policial d'una durada no superior a nou mesos. En aquest curs s'avaluarà, de manera independent, tant l'assoliment del nivell acadèmic com l'adquisició del perfil de competències i actituds de servei necessaris determinats per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

El programa del curs desenvolupa, en diverses àrees temàtiques, el perfil i les funcions policials següents: policia de protecció i seguretat, policia de trànsit i transport, policia judicial i d'investigació, i policia administrativa.

Tercera fase:

Pràctiques.

Les persones aspirants que accedeixin a aquesta fase realitzaran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d'un mínim de dotze mesos de durada, dividides en períodes avaluables de tres mesos, que tindran cadascun d'ells també caràcter selectiu. Aquestes pràctiques es realitzaran prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de la Policia, idoni per a l'obtenció del nivell de professionalització i formació integral de la persona funcionària en pràctiques.

Requisitos Mossos D'Esquadra Generalitat de Catalunya

Titulació i altres requisits:

Titulació: Posseir el títol de graduat/ada en educació secundària, de graduat/ada escolar, F. P. I o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior

Nivell de català exigit: Nivell B

Altres requisits:

-Tenir la nacionalitat espanyola.

-Haver complert 18 anys i no haver complert els 35 anys.

-Tenir una alçada mínima d'1,70 m els homes i d'1,60 m les dones.

-No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel•lats els antecedents penals, o si no s'han cancel•lat, però correspon, haver-ho sol•licitat, i no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

-Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

-Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor (s’ha de complir en acabada la fase d’oposició).

Temario Oposiciones Mossos D'Esquadra Generalitat de Catalunya 2020

Àmbit A: coneixements de l'entorn.

Tema A.1 Història de Catalunya (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII.

Tema A.2 Història de Catalunya (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX-XX).

Tema A.3 Àmbit sociolingüístic.

Tema A.4 Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial.

Tema A.5 Principals variables de l'estructura econòmica i social de Catalunya.

Tema A.6 El canvi social (part I): la societat multicultural i la igualtat d'oportunitats dels homes i les dones.

Tema A.7 El canvi social (part II): les noves tecnologies de la informació.

Tema A.8 El canvi social (part III): l'individu i l'equilibri ecològic.

Àmbit B: institucional.

Tema B.1 L'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC).

Tema B.2 Les institucions polítiques de Catalunya.

Tema B.3 El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Tema B.4 L'ordenament jurídic de l'Estat.

Tema B.5 Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets.

Tema B.6 Les institucions polítiques de l'Estat.

Tema B.7 Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional.

Tema B.8 L'organització territorial de l'Estat.

Tema B.9 La Unió Europea.

Àmbit C: seguretat i policia.

Tema C.1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.

Tema C.2 La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.

Tema C.3 La policia de Catalunya: mossos d'esquadra i policies locals.

Tema C.4 La funció policial en matèria de seguretat ciutadana.

Tema C.5 La funció policial en la investigació de delictes.

Tema C.6 La funció policial en seguretat viària i trànsit.

Tema C.7 Codi deontològic policial.

Tema C.8 El marc legal de la seguretat de l'Estat: forces i cossos de seguretat.

Tema C.9 La construcció d'un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals.

Programas Relacionados Policía Autonómica

OPOSICIONES A MOSSOS D` ESQUADRA

Mensualidades a tu Medida. Las Oposiciones a Mossos dEsquadra son semipresenciales en Barcelona....

ERTZAINTZA GOBIERNO VASCO

Ser ertzaina es más que desempeñar un oficio: es cumplir cada día la misión de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Por ello, si hay algo que une a todos los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es la valentía y el compromiso. Si quieres dedicarte día a día a una labor de tanta relevancia social y optar...

CURSO PREPARATORIO ERTZAINTZA

¿No estarás pensando en trabajar en los cuerpos de seguridad de la comunidad autónoma vasca? Prepara las oposiciones a la Ertzaintza y consigue tu sueño de tener un trabajo estable y con una remuneración de 2400€ mensuales. Si cumples los requisitos exigidos, prepara las oposiciones para la Policía Autónoma Vasca con Mast...

CURSO DE MOSSOS D ESQUADRA

T’agradaria treballar a la policia autonòmica de Catalunya? Ser mosso d‘esquadra comporta una carrera professional viable i una professió enriquidora, amb un bon salari i una ocupació fixa. El Cos de Mossos d’Esquadra té una trajectòria històrica important. Els seus precedents es remunten fins al segle XVIII. Va ser refos...