1. Oposiciones
  2. Oposiciones de Auxiliar Administrativo
  3. Oposiciones de Auxiliar Administrativo a Distancia
  4. Oposiciones Auxiliars Administratius Generalitat Catalunya
Auxiliar Administrativo Local foto 3

Oposiciones Auxiliars Administratius de la Generalitat de Catalunya

  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: A Distancia


Descripción

Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jornadas laborales que se hallan establecidas en horarios concretos.

Descripció del procés selectiu

Primera prova. Coneixements teòrics:

1er exercici

Competències professionals. Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació dels aspirants al perfil professional en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat.

2n exercici:

Coneixements.

Consta de dues parts:

1era: qüestionari test de 50 preguntes més 5 de reserva, sobre el contingut del temari

2ona: 10 supòsits pràctics breus amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és correcta, d’aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat.

Segona prova. Ofimàtica pràctica:

Comprendrà 2 parts de caràcter pràctic consistents en l’elaboració d’un document i en l’aplicació de les funcionalitats dels programes Microsoft Word 2003 o OpenOffice-Writer 2.2 (a elecció de l’aspirant), Microsoft Excel 2003 o OpenOffice-Calc 2.2 (a elecció de l’aspirant) així com de les bàsiques del sistema operatiu Windows.

Tercera prova. Coneixements de llengua catalana i castellana, si és el cas

Consta de dos exercicis:

1r exercici:

Coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori pels aspirants que no estiguin exempts.

2n exercici:

Coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

Requisitos Auxiliars Administratius de la Generalitat de Catalunya

Requisits

Titulació: Batxillerat elemental, FP I, EGB, ESO (LOGSE), de tècnic (LOGSE), o equivalent

Nivell de català exigit: equivalent al certificat nivell C.

Catalunya, Generalitat, Auxiliars, Administrativo de Comunidades Autónomas, Funcionario Administrativo

Temario Oposiciones Auxiliars Administratius de la Generalitat de Catalunya 2021

1. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA

2. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU

3. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

4. GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA

5. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL