1. Oposiciones
 2. Oposiciones de Prisiones
 3. Oposiciones de Técnico de Servicios Penitenciarios
 4. Oposiciones Online Tecnico Servicios Penitenciarios
5

Oposiciones de Técnico de Servicios Penitenciarios Online

MASTER DVols ser funcionari de presons en les institucions penitenciàries de Catalunya? Ara ho pots fer si superes les oposicions de tècnic especialista en serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya. És una feina fixa que t’aportarà l’estabilitat laboral que tant necessites.

Posem al teu abast els millors mitjans perquè aprovis aquestes oposicions:

- Tutor personal.
- Entrenadors que et guiaran pas a pas.
- El millor temari, completament actualitzat.
- Alertes de convocatòries.
- Horaris flexibles.
- Simulacres d'examen oficial.

Ens adaptem a les teves necessitats i al teu ritme d’estudi. El nostre objectiu és que aconsegueixis la teva meta: un treball per a tota la vida, en el mínim temps possible. Estàs preparat?

Sol·licita més informació sobre la preparació i l'accés d'oposicions a tècnic especialista per als serveis penitenciaris de la Generalitat.

Col·laborem amb ACAIP, l'Agrupació dels Cossos de l'Administració d'Institucions Penitenciàries de Catalunya, en l'oposició de Tècnics Especialistes Serveis Penitenciaris Generalitat de Catalunya. Amb 10.000 afiliats a nivell nacional, ACAIP és el sindicat majoritari en l'àmbit penitenciari.

- Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o d'altres Estats en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
- Haver complert els 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
- Tenir el títol de batxiller, de tècnic o qualsevol altre de nivell superior o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent.
- Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions públiques i no estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública.
- No haver estat condemnat per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o si no s'han cancel·lat, però correspon, haver-ho sol·licitat i no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
- Els aspirants hauran de tenir els coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (nivell B) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent (quan no se'n tingui, hauran de superar l'exercici corresponent de l’oposició).
- Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de tenir coneixements de la llengua castellana.
Acadèmies de Preparació
- Centres en tota Catalunya

Simulacres d Examen
- Similars als exàmens oficials

Vídeoclasses 24 hs
- Classes al teu campus online

Preparació Proves Físiques
- Sistema Personal Trainer 360

Èxit d Aprovats
- Excel·lents resultats d alumnes

Formació Adaptada a Tu
- Forma d estudi fàcil i flexible
ver más


MASTER D

Pedir información
MASTER D¿Quieres conseguir un puesto fijo en el ministerio del interior? Si eres licenciado en derecho y quieres trabajar en instituciones penitenciarias solo tienes que superar las oposiciones de Cuerpo técnico superior de IIPP y conseguir la estabilidad laboral que estas buscando.

Tendrás una buena remuneración, horarios flexibles y podrás compatibilizar la vida profesional con la personal. Master-D te proporciona todo lo necesario para conseguir tu plaza fija como criminólogo de instituciones penitenciarias.

Te preparamos para el 100% de las pruebas tanto las libres como las de promoción interna.

Contarás con temarios actualizados y el apoyo de nuestros profesores y orientadores. Los mejores profesionales a tu servicio que te ayudan a superar todas las pruebas.

Nuestra meta es que consigas tu objetivo: un trabajo para toda la vida como jurista , en el menor tiempo posible.

Requisitos generales

Nivel de estudios mínimo: Licenciatura, especialidad Derecho.
Edad: Desde 22 a 50 años.
Nacionalidad: UE.
EN MASTER-D PONEMOS A TU DISPOSICIÓN TODOS NUESTROS MEDIOS:

La posibilidad de combinar la formación online con la formación presencial es uno de los motivos por los que muchos de nuestros alumnos nos han elegido.

Esto ha sido posible gracias, por una parte, a su innovador sistema de preparación CE P8.10, basado en una metodología flexible pero exigente y, por otra parte, a su extraordinario equipo de profesionales.

Tutores y entrenadores personales altamente cualificados, y 26 centros repartidos por toda España.

Recibirás una formación tanto teórica como práctica completamente personalizada.

CAMPUS ONLINE Lo mejor en tecnología para formación

CLASES EN DIRECTO Sesiones en directo con tu profesor

ACTIVIDADES EN TU CENTRO Grupales e individuales
ver más


MASTER D

Pedir información
MASTER D

Tecnic Especialista Generalitat a Penitenciàries


Online
y otras modalidades SemipresencialHas pensat en treballar a les institucions penitenciàries de Catalunya? Treballar a les presons és una bona opció per encaminar la teva carrera professional en un sector interessant.

Master-D tajuda a aconseguir la teva plaça en el Cos de Tècnics dels Serveis Penitenciaris gràcies al seu curs preparatori de les oposicions de Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya.

Les oposicions de tècnic especialista en Serveis Penitenciaris a Catalunya pertanyen al Grup C i estan dirigides a totes aquelles persones que volen desenvolupar un treball públic, fixe i ben remunerat, les funcions del qual estan destinades a vetllar per la seguretat interior dinstitucions penitenciàries en dita comunitat autònoma.

Aquest curs per Tècnic Especialista de Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, et capacita per superar aquestes proves i obtenir una plaça en el ja nomenat Cos de Tècnic d Institucions Penitenciàries.

Les principals motivacions duna persona que desitgi accedir al Cos de Tècnics d Institucions Penitenciàries han de ser la reeducació i la reinserció social dels presos. Entre les seves funcions més destacades es troben: la vigilància del compliment de les normes de custòdia i retenció dels presos, contribuir a la assistència i satisfacció de les necessitats bàsiques dels interns i també la assistència social dels familiars i lliberats.

Aquestes oposicions pels Serveis Penitenciaris, en la seva fase doposició, consisteixen en quatre proves.
La primera prova consta de dos exercicis, el primer és tracta duna prova psicotècnica i el segon un exercici de capacitat física. La segona prova consta de dos exercicis qüestionari tipus test de la part general del temari i de la part específica (100 preguntes cada test). La tercera prova és de coneixements de llengua catalana, i per últim la quarta prova és una prova mèdica.

Master-D posa a la teva disposició un preparador personal i un tutor, altament qualificats, que estaran constantment a la teva disposició. A més et facilitarà tot el temari actualitzat i altres medis i materials que ajudaran a estudiar. I sense oblidar-se que Master-D prepara als seus alumnes amb lexclusiu sistema destudi P8.10 que garanteix notes iguals o superiors al 8 sobre 10.

No deixis passar més temps, converteix-te en Tècnic Especialista dels Serveis Penitenciaris de Catalunya.
Requisits

Títol de Batxillerat, FPII o equivalent.
Capacitat necessària per a lexercici de les funcion de les places convocades
No estar inhabilitat per a lexercici de les funcions públiques ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de lAdministració Pública
Els aspirants pel torn de promoció interna, a més dels requisits deuran ser funcionaris de la Generalitat de Catalunya Cos dAuxiliars Tècnics, 2 anys dantiguitat (o 5 anys i curs formació els que no tinguin titulació) i trobar-se en actiu

ver más


MASTER D

Pedir información
MASTER D

Oposiciones Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias


Online
y otras modalidades SemipresencialEl Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias es el cuerpo intermedio entre el cuerpo de Ayudantes y el Cuerpo Superior. Tienen atribuidas una gran variedad de funciones, como son funciones de colaboración que no se asignan al Cuerpo Superior, velar por el régimen, disciplina y buen funcionamiento general del centro penitenciario, funciones administrativas generales y funciones de dirección e inspección.

Con MasterD podrás prepararte tanto el turno libre como la promoción interna. ¡Aprovecha! Somos una de las pocas academias que preparan el turno libre para el Cuerpo Especial de Prisiones.

Funciones Cuerpo Especial Instituciones Penitenciarias

Todas estas funciones están distribuidas en diferentes perfiles que se encuentran dentro de este Cuerpo Especial, como son:

- Director, Subdirector y Jefe de Servicios.
- Jefe de Gabinete del director: Se encargan de realizar informes refertes a necesidades de los recursos humanos de la prisión, así como afrontar las tareas que el director de la prisión pueda delegar en ellos.
- Educador: Son una pieza clave dentro de los centros penitenciarios ya que son los encargados de reconducir los comportamientos de los reclusos y tomar nota de cada uno de los avances o retrocesos en su comportamiento para comunicárselo al psicólogo.
- Coordinador de servicios interior: Se encarga de todas las actividades que se realizan en el interior de la cárcel, así como de garantizar que las tareas de vigilancia se están llevando a cabo según las normativas establecidas.
- Jefe de área Mixta: Son los responsables de que zonas comunes como la lavandería o el polideportivo funcionan correctamente.
- Jefe de Oficinas: Son los encargados de que las gestiones administrativas del EP se van a realizar de forma correcta.

Ahora bien, a pesar de la existencia de todos estos perfiles, a la hora de acceder al Cuerpo Especial de Penitenciarias no se elige un puesto concreto, sino que aquí se accede al cuerpo especial y después, según destino se ocupará un puesto u otro.
OPE Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias 2023

El 12 de julio de 2023 se ha publicado en el BOE nº 165 la Oferta de Empleo Público 2023 anunciada previamente desde Moncloa, esta oferta incluye 115 plazas del cuerpo especial de instituciones penitenciarias.
Son los siguientes:

Turno libre:

- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa
- Tener nacionalidad española o de cualquiera de los estado miembros de la Unión Europea
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
- Titulación: Ingeniero técnico, diplomatura, arquitecto técnico o grado.
- No haber sido condenado por delito doloso a prisión de más de 3 años
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas

Y para promoción interna, además de los anteriores:

- Pertenecer como funcionario de carrera a alguno de los Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado del Subgrupo C1.
- Haber prestado servicios efectivos, durante al menos dos años, como funcionario de carrera en un Cuerpo o Escala de la Administración General del Estado del Subgrupo C1.
- Es necesario cumplir todos los requisitos y estar en posesión, o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, el título requerido. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.

Si vas a presentarte también al cuerpo de Ayudantes, ten en cuenta que se exige la nacionalidad española y no estar dentro de las exclusiones médicas que se detallan en el anexo V de la convocatoria
Si te preparas con nosotros tendrás:

- Clases en directo.
- Videoclases 24h.
- Temario específico actualizado.
- Preparación de todas las pruebas:
- Exámenes tipo test.
- Desarrollos escritos.
- Casos prácticos.
ver más


MASTER D

Pedir informaciónGARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100_ DELS TEUS DINERS.

Solo se preparan alumnos de Barcelona

Requisitos

-Nacionalitat espanyola, 18 anys i no superar edat jubilació forçosa.
-Títol de Batxillerat, FPII o equivalent.
-Capacitat necessària per a lâ¿¿exercici de les funcion de les places convocades.
-No estar inhabilitat per a lâ¿¿exercici de les funcions públiques ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de lâ¿¿Administració Pública.
-Els aspirants pel torn de promoció interna, a més dels requisits deuran ser funcionaris de la Generalitat de Catalunya Cos dâ¿¿Auxiliars Tècnics, 2 anys dâ¿¿antiguitat (o 5 anys i curs formació els que no tinguin titulació) i trobar-se en actiu.

ver más


Pedir información
  Te pueden interesar los siguientes programas relacionados:

  Curso de Auxiliars Tecnics Serveis Penitenciaris Generalitat de Catalunya


  ONLINEMatrícula abierta

  GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAcA O ET RETORNEM EL 100_ DELS TEUS DINERS.Fora de Catalunya la formació és a distància... ver más


  Pedir información
  Resultados:  6 Oposiciones de Técnico de Servicios Penitenciarios Online