Oposiciones de Medio Ambiente en Tarragona

  1. Oposiciones
  2. Oposiciones de Medio Ambiente
  3. Oposiciones Medio Ambiente Tarragona
MASTER D

Oposiciones Agentes Medioambientales del Estado


Todas las Provincias de España

La protección de la naturaleza y el medio ambiente es uno de los objetivos primordiales de todos los Estados, por lo tanto, si quieres tener una carrera profesional vinculada a este objetivo tienes tu opción preparándote la oposición de agente medioambiental de los organismos autónomos del Estado. ver más


MASTER D

Pedir información
MASTER D

Curso Oposicions de Agent Auxiliar Rural Para la Generalitat de Catalunya


Tarragona
y otras sedes Barcelona, Lleida, Gerona
Modalidad abierta

Si t¿agrada la natura, ara pots aconseguir una feina fixa i ben remunerada a Catalunya com a agent auxiliar rural per a la Generalitat. Com ja deus saber, els agents auxiliars rurals cobren aproximadament 2.000 ¿ al mes i treballen en contacte directe amb la natura. Aquesta possibilitat encaixa en els teus plans de futur. Prepara les oposicions d¿agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya.

Treballa en allò que t¿agrada amb la tranquillitat de tenir una plaça fixa per a tota la vida. Fes-te agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya.

Aquestes oposicions són perfectes per a tu. Aprova-les i treballaràs en allò que més t¿agrada al mateix temps que gaudeixes dels avantatges de ser funcionari a Catalunya: estabilitat laboral, bons salaris, horaris flexibles, etc. A Master-D et proporcionem tots els mitjans humans i materials perquè superis amb èxit les oposicions d¿agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya. Una feina fixa t¿espera.
Descripción del proceso selectivo

Primera prueba
1r ejercicio:
Cuestionario-test de 100 preguntas
40 preguntas de la parte General del temario
60 preguntas de la parte Específica.
2º ejercicio:
Supuestos prácticos. Resolución por escrito de 2 supuestos prácticos a escoger entre tres propuestos sobre materias relativas a la parte específica del temario.
Segunda prueba
Conocimientos de lengua catalana, en caso de no acreditar nivel B de catalán.
Tercera prueba
Ejercicios físicos. Consta de cinco ejercicios físicos: tracción general, flexión de brazos, carrera de lanzadora (course navette), circuito de agilidad y natación.
Cuarta prueba
Adecuación psicoprofesional, personalidad y entrevista.
Quinta prueba
Conocimientos de lengua castellana para los aspirantes que no tengan la nacionalidad española.
Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea
Haver complert 18 anys i no superar els 65
Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent
Posseir el permís de conduir de la classe B o equivalent
Posseir la capacitat funcional per el desenvolupament de la plaça o lloc al que s`aspira
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per el desenvolupament de les funcions públiques
Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l`obtenció del permís d`ús d`armes de foc

ver más


MASTER D

Av. Ramón y Cajal, 41, Tarragona
Pedir información

Oposición Cos en Agents Rurals Para la Generalitat de Catalunya


Tarragona
y otras sedes Barcelona, Lleida, Gerona

El Cos dAgents Rurals de la Generalitat de Catalunya es va crear en 1986 i és lúnic collectiu professional dedicat a la defensa del Medi ambient amb presència en tot el territori català. Si tagradaria treballar en la protecció del medi ambient com agent forestal a Catalunya aquesta és la teva oportunitat
Master-D vol que aprovis les oposicions dAgent Auxiliar Rural a Catalunya i per això ha inclòs dins de la seva oferta formativa aquest curs de preparació de les oposicions al Cos dAgents Rurals.

A causa de la importància que la societat ha començat a donar-li al medi natural, les institucions van prendre ja fa un temps la decisió despecialitzar progressivament als agents forestals per a passar de tasques bàsicament tècniques o de gestió directa a conceptes molt més amplis de prevenció i protecció.

Els agents auxiliars rurals desenvoluparan activitats que participin en el bon coneixement del territori i del mitjà, i que es basin en la vigilància i inspecció, actuant en els casos dinfracció administrativa i de delicte mediambiental

Al treball dun agent auxiliar rural de Catalunya existeixen quatre àmbits principals de treball: prevenció i investigació dincendis forestals fauna protegida, caça i pesca recursos forestals i espais naturals protegits.
Aquest curs per a preparar les oposicions al Cos dAgents Rurals taportarà tot el necessari perquè superis amb èxit les proves daccés a agent forestal de Catalunya.
Requisitos generales

Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea
Haver complert 18 anys i no superar els 65
Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent
Posseir el permís de conduir de la classe B o equivalent
Posseir la capacitat funcional per el desenvolupament de la plaça o lloc al que s`aspira
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per el desenvolupament de les funcions públiques
Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l`obtenció del permís d`ús d`armes de foc

ver más


Pedir información

Oposiciones Cuerpo de Agentes Rurales


Tarragona
y otras modalidades Online

La Administración Pública convoca cada año plazas de funcionario.
¿Cómo puedes acceder a una de ellas? Mediante una oposición.

¿Qué es una oposición?
Es un sistema de selección de personal que utiliza la Administración Pública para cubrir plazas libres de funcionario.

¿Qué te ofrece?
o Seguridad en el lugar de trabajo
o Jornada laboral continua
o Salario aproximado de 1600 euros mensuales
o Posibilidad de promoción interna
o Formación continuada
o Excedencia, días de asuntos propios

o Haber cumplido los 18 años y no superar la edad de jubilación.
o Tener la nacionalidad española o ser miembro de un Estado de la Unión Europea.
o Estar en posesión del Graduado en ESO, Graduado Escolar o título superior o equivalente.
o Estar en posesión del permiso de conducir de la categoría B.
o No haber estado separado mediante expediente administrativo del servicio de cualquier Administración Pública.
o No tener en curso ninguna causa legal de incompatibilidad o incapacidad legal.
o No sufrir ninguna enfermedad ni estar afectado por ningún impedimento físico o psíquico que imposibilite el normal ejercicio de las funciones propias, ni estar incluido en el cuadro de exclusiones médicas de la convocatoria.

ver más


Pedir información

Oposiciones Cos D - Agents Rurals


Tarragona
y otras modalidades Online

L¿Administració Pública convoca cada any places de funcionari. Com hi pots accedir? Per mitjà d¿una oposició.

Què és una oposició?
És un sistema de selecció de personal que utilitza l¿Administració Pública per cobrir aquestes places lliures.

Què t¿ofereix?
o Seguretat en el lloc de treball

o Jornada laboral continua

o Salari aproximat de 1600 euros mensuals

o Possibilitat de promoció interna

o Formació continuada

o Excedència, dies d¿assumptes propis

Requisits

o Haver complert els 18 anys i no superar l¿edat de jubilació.

o Tenir la nacionalitat espanyola o ser membre d¿un Estat de la Unió Europea.

o Estar en possessió del Graduat en ESO, Graduat Escolar o títol superior o equivalent.

o Estar en possessió del permís de conduir de la categoria B.

o No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol Administració Pública.

o No tenir en curs cap causa legal de incompatibilitat o incapacitat legal.

o No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies, ni estar exclòs en el quadre d¿exclusions mèdiques de la convocatòria.

ver más


Pedir información
    Resultados:  5 Oposiciones de Medio Ambiente en Tarragona