Oposiciones de Medio Ambiente en Barcelona

 1. Oposiciones
 2. Oposiciones de Medio Ambiente
 3. Oposiciones Medio Ambiente Barcelona
MASTER D

Oposiciones Agentes Medioambientales del Estado


Todas las Provincias de España

La protección de la naturaleza y el medio ambiente es uno de los objetivos primordiales de todos los Estados, por lo tanto, si quieres tener una carrera profesional vinculada a este objetivo tienes tu opción preparándote la oposición de agente medioambiental de los organismos autónomos del Estado. ver más


MASTER D

Pedir información
MASTER D

Curso Oposicions de Agent Auxiliar Rural Para la Generalitat de Catalunya


Barcelona
y otras sedes Lleida, Gerona, Tarragona
Modalidad abierta

Si t¿agrada la natura, ara pots aconseguir una feina fixa i ben remunerada a Catalunya com a agent auxiliar rural per a la Generalitat. Com ja deus saber, els agents auxiliars rurals cobren aproximadament 2.000 ¿ al mes i treballen en contacte directe amb la natura. Aquesta possibilitat encaixa en els teus plans de futur. Prepara les oposicions d¿agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya.

Treballa en allò que t¿agrada amb la tranquillitat de tenir una plaça fixa per a tota la vida. Fes-te agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya.

Aquestes oposicions són perfectes per a tu. Aprova-les i treballaràs en allò que més t¿agrada al mateix temps que gaudeixes dels avantatges de ser funcionari a Catalunya: estabilitat laboral, bons salaris, horaris flexibles, etc. A Master-D et proporcionem tots els mitjans humans i materials perquè superis amb èxit les oposicions d¿agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya. Una feina fixa t¿espera.
Descripción del proceso selectivo

Primera prueba
1r ejercicio:
Cuestionario-test de 100 preguntas
40 preguntas de la parte General del temario
60 preguntas de la parte Específica.
2º ejercicio:
Supuestos prácticos. Resolución por escrito de 2 supuestos prácticos a escoger entre tres propuestos sobre materias relativas a la parte específica del temario.
Segunda prueba
Conocimientos de lengua catalana, en caso de no acreditar nivel B de catalán.
Tercera prueba
Ejercicios físicos. Consta de cinco ejercicios físicos: tracción general, flexión de brazos, carrera de lanzadora (course navette), circuito de agilidad y natación.
Cuarta prueba
Adecuación psicoprofesional, personalidad y entrevista.
Quinta prueba
Conocimientos de lengua castellana para los aspirantes que no tengan la nacionalidad española.
Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea
Haver complert 18 anys i no superar els 65
Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent
Posseir el permís de conduir de la classe B o equivalent
Posseir la capacitat funcional per el desenvolupament de la plaça o lloc al que s`aspira
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per el desenvolupament de les funcions públiques
Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l`obtenció del permís d`ús d`armes de foc

ver más


MASTER D

C/ Valencia, 79-81, Barcelona
Pedir información

Oposición Cos en Agents Rurals Para la Generalitat de Catalunya


Barcelona
y otras sedes Lleida, Gerona, Tarragona

El Cos dAgents Rurals de la Generalitat de Catalunya es va crear en 1986 i és lúnic collectiu professional dedicat a la defensa del Medi ambient amb presència en tot el territori català. Si tagradaria treballar en la protecció del medi ambient com agent forestal a Catalunya aquesta és la teva oportunitat
Master-D vol que aprovis les oposicions dAgent Auxiliar Rural a Catalunya i per això ha inclòs dins de la seva oferta formativa aquest curs de preparació de les oposicions al Cos dAgents Rurals.

A causa de la importància que la societat ha començat a donar-li al medi natural, les institucions van prendre ja fa un temps la decisió despecialitzar progressivament als agents forestals per a passar de tasques bàsicament tècniques o de gestió directa a conceptes molt més amplis de prevenció i protecció.

Els agents auxiliars rurals desenvoluparan activitats que participin en el bon coneixement del territori i del mitjà, i que es basin en la vigilància i inspecció, actuant en els casos dinfracció administrativa i de delicte mediambiental

Al treball dun agent auxiliar rural de Catalunya existeixen quatre àmbits principals de treball: prevenció i investigació dincendis forestals fauna protegida, caça i pesca recursos forestals i espais naturals protegits.
Aquest curs per a preparar les oposicions al Cos dAgents Rurals taportarà tot el necessari perquè superis amb èxit les proves daccés a agent forestal de Catalunya.
Requisitos generales

Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea
Haver complert 18 anys i no superar els 65
Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent
Posseir el permís de conduir de la classe B o equivalent
Posseir la capacitat funcional per el desenvolupament de la plaça o lloc al que s`aspira
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per el desenvolupament de les funcions públiques
Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l`obtenció del permís d`ús d`armes de foc

ver más


Pedir información

Agentes Rurales de la Generalitat de Catalunya


Barcelona
y otras modalidades Online

El curso de agente rural para la generalitat de Cataluña esta dirigido a aquellas personas que aman la naturaleza, se preocupan por el medio ambiente y desean su vida profesional a la defensa y conservación del medio natural.

Tener la nacionalidad española o la de uno de los otros estados miembros de la Unión Europea.
Haber cumplido 18 años y no superar la edad forzosa de jubilación.
Tener el título de graduado escolar, de formación profesional de primer grado, o cualquier otro que sea equivalente a estos o cualquier otro de nivel superior.
Tener el permiso de conducir de la clase B De acuerdo con la normativa vigente.
Poseer la capacidad física i psíquica necesaria para el ejercicio de las funciones propias de las plazas convocadas.
No estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, ni separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración pública.
Cumplir las condiciones exigida por la legislación vigente para la obtención del permiso de uso de armas de fuego.
Nivel B catalán.

ver más


Pedir información

Curso de Agent Rural de la Generalitat de Catalunya


Barcelona
y otras modalidades Semipresencial
Precio a consultar

GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAcA O ET RETORNEM EL 100_ DELS TEUS DINERS.

Solo se preparan alumnos de Barcelona

ON LINE

Requisitos

Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
-Haver complert 18 anys i no superar l¿edat de 55 anys.
-Tenir el títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau, o qualsevol altre que sigui equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d¿obtenir-lo. Si es tracta d¿un títol obtingut a l¿estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d¿Educació i Ciència.
-Posseir el permís de conduir de la classe B, a què fa referència l¿article 5.1 del Reial decret 772/1997, de 30 de maig, que autoritza a conduir vehicles automòbils, la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 3.500 quilograms i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de 9, d¿acord amb les previsions establertes en l¿esmentat article, o el permís de conduir de la classe B1, d¿acord amb la disposició transitòria primera, apartat c) de l¿esmentat Reial decret.
-Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l¿exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
-No estar inhabilitat per a l¿exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d¿acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l¿accés a la Funció Pública en el seu estat d¿origen.
-Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l¿obtenció del permís d¿ús d¿armes de foc

ver más


Pedir información
  Te pueden interesar los siguientes programas relacionados:
  IDEA-INSTITUT D ESTUDIS APLICATS

  EXPERTO EN CONTAMINACION AMBIENTAL


  BarcelonaModalidad abierta

  La gestión medioambiental es relevante en las políticas empresariales, con este curso de Experto medioambiental te formarás como un experto en conceptos de responsabilidad social y desarrollo sostenible, va dirigido a todas aquellas personas que trabajan en organizaciones de defensa del medioambi... ver más


  Pedir información
  IUSC

  MÁSTER EN CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE Y DIAGNOSIS AMBIENTAL


  Barcelona60 Créditos 2 convocatorias al año

  La duracion es de 60 Créditos, en una modalidad presencial.El objetivo del presente máster es formar a los participantes como profesionales en el campo ambiental con la adecuada capacitación técnica que les permitan evaluar y diagnosticar cualquier problema ambiental, diseñando y aportando las ... ver más


  Pedir información

  TÉCNICO EN DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE


  Barcelona80 horas. 1,5/2 meses. Matrícula abierta

  El derecho ambiental es una disciplina que tradicionalmente no se incluye en la formación académica de las carreras técnicas y científicas relacionadas con el medio ambiente.Si embargo, para cualquier profesional del medio ambiente la legislación que lo regula es inseparable de la gestión del ... ver más


  Pedir información

  CURSO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL


  Barcelona30 horas Matrícula abierta

  PROGRAMA- Definición y concepto de impacto medioambiental- Clasificación y tipos de impacto medioambiental- Evaluación del impacto ambiental- Consecuencias del impacto medioambiental- Aspecto técnico y legal del impacto medioambiental: los créditos CO2.- La declaración ambiental de Kyoto- Los ... ver más


  Pedir información

  CURSO DE GESTIÓN Y LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL


  Barcelona45 horas Matrícula abierta

  PROGRAMAIntroducción a la Legislación MedioambientalCompetenciasCompetencias ambientales de la Unión EuropeaCompetencias ambientales del EstadoCompetencias ambientales de las Comunidades AutónomasCompetencias ambientales de las Entidades LocalesIncidencia de la legislación ambiental en los vect... ver más


  Pedir información

  CURSO SOBRE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES EN LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL


  Barcelona, Logroño7 horas
 • Fecha de imparticion
 • ...7 horas
 • Fecha de imparticion Barcelona (Bellaterra) 16 de Junio
 • Horario 9:30 a 13:30 y 15:00 a 18:00 Matrícula abierta

  EL CURSO ES PRESENCIAL Y SE IMPARTE EN BELLATERRA-BARCELONALos ultimos años han supuesto una gran proliferacion de importantes normas medioambientales que implican un mayor compromiso ambiental por parte del sector industrial y por parte de las administraciones publicas. Las novedades normativas es... ver más


 • Pedir información
  Resultados:  11 Oposiciones de Medio Ambiente en Barcelona